AKTUALNO

SKLEP o začetku priprave OPPN za območje Kovinarske na Vrhniki


23.6.2017 10:00Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), v povezavi s 35. členom Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), je župan Občine Vrhnika sprejel

 

 

 

SKLEP

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Kovinarske na Vrhniki

 

 

 1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 

1)    Pobuda za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje Kovinarske na Vrhniki je bila podana, ker želi investitor graditi nove poslovne, proizvodne oz. skladiščne objekte, urediti zunanje površine ter zgraditi vso potrebno prometno, komunalno, energetsko  in drugo infrastrukturo.

2)    Območje spada po Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr. ) v območje gospodarskih con – IG, v enoto urejanja prostora VR_1447, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

3)    Na območju že velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur.l. RS, št. 14/08). Navedeni odlok določa merila in pogoje za gradnjo in druge posege za ožje območje (ki obsega območje trgovine Lidl) ter širše območje (ki obsega območje podjetij Kovinarske Vrhnika d.o.o., Sumina d.o.o., Blem d.o.o in UCS d.o.o.). S sprejemom novega OPPN se delno razveljavijo določbe odloka za trgovino Lidl, ki se nanašajo na širše območje.

4)    Pobudo za pripravo in sprejem OPPN je podal investitor Kovinarska Vrhnika d.o.o., Sinja Gorica 106, Vrhnika.

 

 1. člen

(območje OPPN)

 

1)    Območje leži na severovzhodnem delu Vrhnike in zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parc. št. 3075/4, 3075/22, 3075/31, 3075/19, 3075/21, 3075/25, 3075/29, 3075/30, 3075/32, 3075/33, 3075/34, 3075/27, 3075/11, 3075/12, 3075/35, 3075/28, k.o. Blatna Brezovica.

2)    Območje se lahko v postopku priprave spremeni.

 

 1. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

1)    Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi :

      prikaza stanja prostora,

      Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr. ),

      investicijskih namer investitorja prostorskega akta,

      smernic nosilcev urejanja,

      drugih strokovnih podlag, v kolikor se izkaže potreba.

2)    Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega  in ekonomskega vidika.

 

 1. člen

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

 

1)    Postopek priprave OPPN se vodi v naslednjih fazah:

 

FAZA

OKVIRNI ROKI

Sklep o začetku postopka

Junij 2017

Osnutek prostorskega akta

Julij 2017

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

Avgust  – september 2017

Obvestilo o CPVO

Izdelava strokovnih podlag

September - Oktober 2017

Dopolnitev osnutka prostorskega akta

November 2017

Javno naznanilo

December 2017

Javna razgrnitev in javna obravnava

Januar 2018

Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti

Februar 2018

Priprava predloga prostorskega akta

Februar 2018

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

Marec – april  2018

Predložitev usklajenega predloga prostorskega akta odboru in občinskemu svetu v sprejem

Maj 2018

Sprejem prostorskega akta ter objava Našem časopisu

Maj 2018

 

 1. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
 3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
 4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
 5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
 6. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
 7. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
 8. Komunalno podjetje Vrhnika d.d. (Javna kanalizacija, Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin), Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika;
 9. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika;
 10. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
 11. Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.

 

 1. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag in prostorskega akta ter stroške objav zagotavlja investitor Kovinarska Vrhnika d.o.o..

 

 1. člen

(objava)

 

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Vrhnika in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi v Našem časopisu.

 

 

Št: 3505 – 5/2017

 

Vrhnika, dne 23. 6. 2017

 

 

 

                                                                                                                         Župan

                                                                                                                 Občine Vrhnika

                                                                                                                    Stojan Jakin


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
17.7.17Javni poziv za udeležbo podjetij na izhodni gospodarski delegaciji v regijo Vologda v Ruski federaciji v času od 18. do 19. septembra 2017
 
14.7.17Objava na strani NIJZ - 14. 7. 2017
 
11.7.17Danes je na strani NIJZ objavljeno končno poročilo v zvezi s posledicami požara v podjetju Kemis
 
10.7.17NIJZ je objavil dopolnjene rezultate preskušanj vzorcev
 
4.7.17Včeraj je informacijska pisarna, ki je bila odprta dvakrat tedensko v prostorih Občine Vrhnika, zaprla vrata
 
3.7.17Podrobnejša pojasnila k posameznim parametrom in vrednotenje rezultatov analiz v vzorcih zemljin
 
junij
26.6.17Ukrep prepovedi paše in krmljenja živali za novo zraslo travo (druga košnja) znotraj vplivnega pasu 730 m ne velja več
 
26.6.17Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Hrib – Gradišče)
 
26.6.17Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OPPN za prenovo vaškega jedra naselja Verd
 
23.6.17SKLEP o začetku priprave OPPN za območje Kovinarske na Vrhniki
 
23.6.17Vzorčenja in terenske meritve vsebnosti težkih kovin - meritve z dne 23. 5. in 25.5.2017 - Popravek Obvestila za občane dne 21. 6. 2017
 
21.6.17Vzorčenja in terenske meritve vsebnosti težkih kovin - meritve z dne 23. 5. in 25.5.2017
 
21.6.17Drobljenje odpadkov v Kemisu - 2. obvestilo
 
21.6.17 V torek 20. 6. 2017 je mobilna enota zaključila z delom na terenu
 
21.6.17Drobljenje odpadkov v Kemisu
 
21.6.17SPOROČILO ZA JAVNOST Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis
 
19.6.17Obvestila za občane v zvezi s požarom v KEMISU - tel. št., e-naslov za vprašanja, opažanja in pobude občanov
 
14.6.17SPOROČILO ZA JAVNOST Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis
 
9.6.17Sporočilo za javnost - priprava ocene dolgotrajnega vpliva na zdravje ljudi
 
9.6.17Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
8.6.17Obvestilo za javnost 8. 6. 2017 - mobilne ekipe so pričele z delom
 
7.6.17Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zmanjšala krog s prepovedjo oziroma omejitvami iz 1,6 km na 730 m
 
5.6.17Informacijska pisarna na Občini Vrhnika in novi rezultati analiz po požaru Kemis
 
2.6.17OBVESTILO ZA OBČANE - Po prvi redni seji Medresorske delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicama požara v podjetju Kemis
 
1.6.17Posnetek 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
maj
31.5.17Obvestila za občane v zvezi s požarom v KEMISU - NIJZ zaradi previdnostnih ukrepov odsvetuje \"Tek Bevke\"
 
31.5.17Poletni delovni čas tržnice
 
31.5.17Sklepi sprejeti na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika dne 30. 5. 2017, v zvezi s posledicami ekološke nesreče nastale zaradi požara v Kemisu
 
31.5.17NIJZ: že izvedene in načrtovane aktivnosti v povezavi s požarom pri Vrhniki
 
30.5.17Prenos 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
29.5.17Predpisani ukrepi in prezentacija UVHVVR 29.05.2017 14:44
 
29.5.17Hofer PGD Vrhnika podprl pri nakupu nove gasilske opreme
 
26.5.17Obvestilo za občane – Poročilo o meritvah živega srebra v zraku na Vrhniki po požaru v Kemisu
 
26.5.17Obvestilo za občane - spremljanje ezultatov izvedenih meritev in priporočila prebivalcem občine Vrhnika v zvezi s požarom Kemis
 
26.5.17Podatki o odpadkih, ki so bili skladiščeni v objektu Kemis na dan dogodka, 15. 5. 2017
 
25.5.17Obvestilo za občane – Podatki ARSA o preliminarnih rezultatih analiz vod Tojnice in Ljubljanice vzorčenih 22. 5. 2017
 
25.5.17Komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da je na podlagi rezultatov odvzetih vzorcev na kontrolnih točkah vodovoda, voda iz javnega vodovoda pitna.
 
25.5.17v petek ob 16. uri, srečanje s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Agencije RS za okolje ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo ter varstvo rastlin
 
24.5.17Obvestilo za občane – Podatki ARSA o monitoringu tal in čiščenju Tojnice po požaru v podjetju Kemis
 
24.5.17Podatki o monitoringu tal ter čiščenju Tojnice in zdravstvena priporočila po požaru na Vrhniki
 
24.5.17Župana, predstavnike štaba CZ, gasilce in reševalce bo v petek, 26. 5. 2017, ob 13. uri gostil predsednik RS Borut Pahor.
 
24.5.17Obvestilo o zbiranju biološko razgradljivih odpadkov zaradi posledic požara v podjetju Kemis
 
24.5.17Predstavitev prvih podatkov o analizah tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis
 
24.5.17Občina Vrhnika - obvestilo za občane
 
24.5.17spletna stran kemis
 
23.5.17RS UVHVVR Poročilo o aktivnostih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 
23.5.17Informacija in obrazložitev občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za Kemis, d.o.o. na Vrhniki.
 
23.5.17Obvestilo Občinske uprave Občine Vrhnika o sodelovanju v medijih (Studio ob 17.00, Tarča) ter datum izredne seje na tematiko požara v Kemisu
 
23.5.17Občina Vrhnika je na ARSO posredovala dopis z zahtevo po takojšnjem posredovanju podatkov meritev in vplivov naravne katastrofe na zdravje ljudi
 
22.5.17Obvestilo štaba CZ Občine Vrhnika
 
22.5.17Agencija RS za okolje - podatki o meritvah zraka in vode z dne 19. 5. 2017
 
20.5.17 Telefonska številka štaba Civilne zaščite Občine Vrhnika: 01 755 20 99, vsa obvestila v zvezi s požarom v Kemisu
 
19.5.17Nacionalni inštitut za javno zdravje: Priporočila okoliškim prebivalcem po požaru pri Vrhniki
 
19.5.17Obvestilo štaba CZ Občine Vrhnika
 
18.5.17Obvestilo štaba CZ Občine Vrhnika
 
17.5.17Obvestilo štaba CZ Občine Vrhnika
 
17.5.17Obvestilo štaba CZ Občine Vrhnika
 
16.5.17Obvestilo štaba CZ Vrhnika
 
16.5.17Danes bo ob 16.30 uri tiskovna konferenca v zvezi s požarom v KEMISU.
 
16.5.17Obvestilo štaba CZ Vrhnika
 
16.5.17Obvestilo štaba CZ občine Vrhnika občanom
 
15.5.17Tiskovna konferenca - požar v KEMISU
 
15.5.17POŽAR V KEMISU - SPOROČILO ZA OBČANE
 
april
14.4.17Ravnanje z vodo v poletnih mesecih
 
14.4.17Zavržena hrana je spregovorila
 
10.4.17Novi zakon o prijavi prebivališča bo poenostavil sistem prijavljanja gostov
 
marec
29.3.17Opremljanje občine Vrhnika z Avtomatskimi eksternimi defibrilatorji (AED)
 
februar
27.2.17Sklep o začetku priprave OPPN za zadrževalnik na Beli
 
27.2.17Objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine na območju občine Vrhnika
 
januar
20.1.17 Seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev
 
december
17.12.16Lokalni energetski koncept občine Vrhnika
 
november
8.11.16Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00