AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OPPN za prenovo vaškega jedra naselja Verd


26.6.2017 09:00OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 3505-15/2015 (5-08)

Datum:   13. 6. 2017

 

 

S T A L I Š Č A

 

do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo vaškega jedra naselja Verd

 

 

V nadaljevanju so podane pripombe oz. predlogi, podani v času javne razgrnitve, ter stališča oz. pojasnila:

 

PRIPOMBA 1: K 60. členu za Verd 18 k točki (2) Dopustni posegi in oblikovanje bi dodala 4. točko, in sicer: »4. gospodarsko poslopje na dvoriščni strani – svinjaki z enokapno streho:

- odstranitev ali prenova, nad njimi se izvede ustreznejša nižja dvokapna streha.«.

STALIŠČE 1: Pripomba se upošteva. Odlok se dopolni s predlaganim besedilom.

 

PRIPOMBA 2: Pripomba na 33. člen odloka: Vzpostavitev originalne razporeditve in velikost okenskih odprtin se mi zdi nesmiselna in neracionalna. Okna sem menjal pred desetimi leti v pritličju. Hkrati sem zamenjal razporeditev okenskih odprtin, glede na notranjo razporeditev prostora. Če bi ponovno vzpostavil originalno razporeditev, bi nastali bistveno večji stroški za okna in opremo prostora, ker sedanje pohištvo ne bi več ustrezalo originalni razporeditvi okenskih odprtin. Poleg tega moramo pogledati tudi na okoljsko problematiko. Vzpostavitev večjega števila okenskih odprtin posledično prinese večjo porabo kurjave in s tem večje onesnaževanje okolja.

STALIŠČE 2: Pripomba se upošteva. Določilo »vzpostavitev originalne razporeditve in velikost okenskih odprtin« se izbriše iz odloka in KNP.

 

PRIPOMBA 3: Pripomba na 33. člen odloka: Ohranitev vogalnih detajlov rustike izdelane v ometu se mi zdi neizvedljiva. V namenu imam toplotno izolirati hišo in sem tudi že kupil toplotno izolacijo. Ne vem kako si vi predstavljate to izvedbo. Plošče toplotne izolacije se lima na steno in s tem postopkom se posledično pokrije vogalne detajle rustike. Trenutno stanje vogalnih detajlov je v zelo slabem stanju in jih je težko obnoviti.

STALIŠČE 3: Pripomba se ne upošteva. Fasado je potrebno energetsko prenoviti skladno s Smernicami za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kulturo in jih je potrebno upoštevati v območjih naselbinske dediščine. Izolacija se izvede s profilacijo vogalnih detajlov. V postopku je potrebno skladno z določili OPPN pridobiti projektne pogoje ZVKDS. Primer ustrezne izvedbe vogalnih detajlov je objekt Verd 11.

 

PRIPOMBA 4: Pripomba na 33. člen odloka: Ponovna vzpostavitev okenskih okvirjev, izdelanih v ometu, je nesprejemljiva. Trenutno ni okvirjev in tudi nimam podatkov kakšni naj bi izgledali v preteklosti.

STALIŠČE 4: Pripomba se ne upošteva. Zaradi pomena, ki jih imajo fasade na izgled naselja, ki je bilo prepoznano in je varovano kot naselbinska dediščina, je ključno, da se ohranijo značilni detalji. Na objektu so vidni ostanki okenskih okvirov. ZVKDS vam nudi brezplačne nasvete kako ustrezno izvesti okenske okvirje.

 

PRIPOMBA 5: Predlogi in vizija preureditve na parcelah 493/4, 701/1: Tako imamo na kmetiji kar nekaj planov glede preurejanja objektov, gradnjo novih in ureditev okoli le teh (asvalt).

POJASNILO 5: Urejanje okolice objektov je dopustno v skladu s 14. členom OPPN (ureditvena enota v3 – vaška zazidava). Tlakovanje dvorišča z asfaltno prevleko je dopustno, vendar je potrebno upoštevati faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) minimalno 30 %; to pomeni: najmanj 30 % parcele, namenjene gradnji, morajo zasedati odprte bivalne površine, ki so zelene in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, umiku iz objektov ob naravnih in drugih nesrečah ter ne služijo kot prometne površine ali druge funkcionalne površine za uporabo in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). Bolj kot asfalt se priporoča tlakovanje z betonskimi tlakovci ali utrjena peščena površina.

 

PRIPOMBA 6: Kmetija ima v bližnji prihodnosti v planu graditi oz. dograditi na kmetijskem gospodarstvu in stanovanjskem objektu naslednje objekte in opraviti preureditve: Na parc. št. 493/4: gradnja strojne lope za namen shrambe kmetijske mehanizacije v izmeri 8x10.

POJASNILO 6: Gradnja strojne lope za namen shrambe kmetijske mehanizacije na zemljišču s parc. št. 493/4, k.o. Verd, je dopustna z upoštevanjem pogojev iz OPPN v 14. členu: dopustna je 50 % zazidanost parcele, namenjene gradnji, odmik 1,5 m od sosednje parcele, odmik 4 m od ceste, ter v 75. členu za pomožne kmetijske objekte: "kmečka lopa".

 

PRIPOMBA 7: Na parc. št. 493/4: podaljšek strehe na obstoječem hlevu v smeri ceste v obsegu 3x30.

POJASNILO 7: Gradnja podaljška strehe na obstoječem hlevu na zemljišču s parc. št. 493/4, k.o. Verd, je dopustna na podlagi PGD z upoštevanjem pogojev iz OPPN (14. člen: dopustna je 50 % zazidanost parcele, namenjene gradnji, odmik najmanj 4 m od ceste oz. odmik odvisen od projektnih pogojev upravljavca regionalne ceste in drugih pogojev soglasodajalcev).

 

PRIPOMBA 8: Na parc. št. 493/4: stolpne silose bi zamenjal z ležečimi silosi, ki bi se nahajali na parc. št. 701/1, obstoječe bi odstranil.

POJASNILO 8: Na podlagi 10. člena Odloka o OPPN je možna rušitev objektov.

 

PRIPOMBA 9: Stanovanjski objekt Verd 6: Zaradi dostopnosti v prvo nadstropje je potrebno postaviti zunanje stopnišče zaradi spremembe v dvostanovanjsko hišo. Stopnišče bi bilo dograjeno iz smeri notranjosti dvorišča in bi bilo pokrito zaradi osebne varnosti in ekonomičnosti (vrisano na skici v prilogi).

POJASNILO 9: Gradnja stopnišča na dvoriščni strani stanovanjskega objekta Verd 6 je po OPPN dopustna.

 

PRIPOMBA 10: Stanovanjski objekt Verd 6: Nad garažo, ki se drži stanovanjske hiše bi dvignil etažo za vsaj 1 meter, zaradi boljše uporabnosti pokritega prostora.

POJASNILO 10: Nadzidava dozidanega objekta, v katerem je garaža, je dopustna na podlagi PGD ob upoštevanju pogojev iz OPPN in soglasij soglasodajalcev. Določila glede višinskih gabaritov in oblikovanja so zapisana v 19. členu  in 21. členu odloka.

 

PRIPOMBA 11: Na parc. št. 701/1: izgradnja silosa za skladiščenje krme za živino, kateri bo nadomestil stolpne silose na parc. št. 493/4.

STALIŠČE 11: Pripomba se upošteva. V OPPN se na zemljišče s parc. št. 701/1, k.o. Verd, vriše novogradnjo ležeči silos (betonska ali asfaltna podlaga v izmeri 7 x 50 m) z obvezno zazelenitvijo.

 

PRIPOMBA 12: Na parc. št. 701/1: izgradnja strojne lope za namen skladiščenja kmetijskih strojev v izmeri 6x5.

STALIŠČE 12: Pripomba se ne upošteva. Gradnja strojne lope ni dopustna na območju namenske rabe K1 – najboljša kmetijska zemljišča. Na zemljišču s parc. št. 701/1, k.o. Verd, so že postavljeni objekti, ki se lahko uporabljajo za ta namen.

 

PRIPOMBA 13: Na parc. št. 701/1: asfaltiranje okolice v izmeri 1000 m2.

STALIŠČE 13: Pripomba se ne upošteva. Asfaltiranje ali drugačno tlakovanje okolice na območju namenske rabe K1 – najboljša kmetijska zemljišča, ni dopustno.

 

PRIPOMBA 14: Univerzitetna ustanova ing. Lenarčič Milana je lastnica zaščitene Kotnik/Lenarčičeve domačije, na območju katere naj bi bila po novem OPPN predvidena stanovanjska gradnja. V zvezi s tem dejstvom vam želim pred odločitvijo o sprejemu OPPN, sporočiti, da ustanova stanovanjske gradnje na območju zaščitene domačije ne načrtuje. 

STALIŠČE 14: Pripomba se upošteva. Območje Kotnikove domačije se zasnuje kot znanstveno-raziskovalno središče z možnostjo kulturne in turistične ponudbe. Objekti na območju Kotnikove domačije se namenijo družbenim (znanstveno-raziskovalne, izobraževalne dejavnosti), kulturnim, poslovnim dejavnostim (trgovina, storitve), turizmu, gostinstvu in mirni obrti. Možna je tudi posebna oblika bivanja - študentski dom, začasno bivanje znanstvenikov.

 

PRIPOMBA 15: Zato skladno s celovito zasnovo revitalizacije dediščine predlagamo, da se osrednji del območja vaškega jedra, ki vključuje razglašeno kulturno dediščino, v OPPN obravnava kot eno celovito enoto, in ne razdrobljeno po posameznih objektih / lokacijah.

POJASNILO 15: Območje OPPN – staro vaško jedro Verd se obravnava kot celota in kot del širše okolice. Mora pa vsebovati tudi določila za posamezne objekte, saj je OPPN podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj. Vsebina OPPN je določena s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. l. RS, št. 99/07).

 

PRIPOMBA 16: Pri programskih vsebinah je potrebno upoštevati celovito zasnovo revitalizacije dediščine Vrhnike in širšega porečja Ljubljanice, ki za vaško jedro Verd načrtuje dejavnosti s področij kulture, umetnosti, znanstveno raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in vzgoje, razvoja kreativnih industrij in kulturnega turizma.

POJASNILO 16: OPPN dopušča vse naštete dejavnosti, kar je razvidno iz 9. člena Odloka o OPPN. 

 

PRIPOMBA 17: Predlagana delna rušitev in novogradnje na zaščitenem območju Kotnik Lenarčičeve domačije z vzpostavitvijo zaprtega tipa stanovanjskega kompleksa s trgovsko-poslovno dejavnostjo ni ustrezna in grobo posega v celovitost vaške zasnove in načrtovano revitalizacijo ter trajno onemogoča dostopnost do kulturne dediščine in zagotavljanje javnega interesa.

STALIŠČE 17: Pripomba se delno upošteva. Predlagane novogradnje so možne, spremeni se namembnost objektov. Območje Kotnikove domačije se zasnuje kot znanstveno-raziskovalno središče z možnostjo kulturne in turistične ponudbe. Objekti na območju Kotnikove domačije se namenijo družbenim (znanstveno-raziskovalne, izobraževalne dejavnosti), kulturnim, poslovnim dejavnostim (trgovina, storitve), turizmu, gostinstvu in mirni obrti. Možna je tudi posebna oblika bivanja - študentski dom, začasno bivanje znanstvenikov.

 

PRIPOMBA 18: Ureditev parka je potrebno načrtovati skupaj s Kotnik / Lenarčičevo domačijo, katere del je bil v preteklosti. Ureditev nabrežja Ljubljanice s predlaganimi tablami ni ustrezna. Rešitve je potrebno načrtovati v kontekstu urejanja celotnega poteka struge in 15 m priobalnega območja, ki upošteva tudi dostope na/v reko ter plovni režim ter povezavo na kolesarske in pešpoti. Smiselna je povezava parka z zelenimi površinami na levem bregu Ljubljanice ter ureditev komunikacije do osrednjega objekta prezentacije dediščine v Kulturnem centru Vrhnika.

STALIŠČE 18: Pripomba se delno upošteva. Pri ureditvi parka se zasleduje ohranjanje historične zasnove parka. Na bregovih Ljubljanice ni novo načrtovanih ureditev, ker je Ljubljanica del Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB), naravna vrednota in Natura 2000. Načrtovanje posegov v vodotok in brežine ni dovoljeno dokler niso posegi predvideni v Upravljavskem načrtu KPLB – ta trenutno še ni pripravljen.

Odlok o OPPN se dopolni z določbo, da je v parku dopustna postavitev samo informacijskih tabel, ki razlagajo pomen kulturne dediščine in varovane narave. Druge table niso dovoljene.

Park je že povezan z obstoječimi peš in kolesarskimi potmi, nove niso načrtovane; prav tako obstaja povezava z levim bregom Ljubljanice - lesen most, ki povezuje park in Verd z Vrhniko.

 

PRIPOMBA 19: OPPN za prenovo vaškega jedra naselja Verd mora pri načrtovanju prostorskih in urbanističnih rešitev upoštevati tudi širše območje Verda, povezave na celotno vrhniško območje in širšo regijo porečja Ljubljanice, vključno s komunikacijami, javno infrastrukturo, dostopom do kulturne in naravne dediščine za najširšo javnost ter namembnostjo posameznih objektov v luči zagotavljanja javnega interesa ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine za bodoče generacije. Pri načrtovanju je zato poleg kulturnovarstvenih smernic, ki določajo varovanje in prenovo posameznih objektov / lokacij potrebno posebno pozornost nameniti bodočim vsebinam in programom (revitalizacija, ne zgolj prenova).  

POJASNILO 19: OPPN s KNP je občinski podrobni prostorski načrt, ki načrtuje dovoljene posege v omejenem območju. Razvoj širšega območja Verda, glede na celotno občino oz. regijo je določen v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. Ta OPPN omogoča tudi revitalizacijo (npr. umiritev prometa, tržne površine), ne zgolj prenovo.

 

PRIPOMBA 20: V smislu ohranjanja zgodovinskega pomena starega vaškega jedra in ohranjanja objektov kot  varovane stavbne dediščine – Kotnikova domačija – odločno nasprotujemo gradnji novih stanovanj in parkirnih prostorov. Ne moremo se strinjati, da predlagana dela in posegi spadajo v staro vaško jedro. Ohranitev starega vaškega jedra pomeni, ohranitev domačije in njene okolice.

Predlagamo, da bi obnova Kotnikove domačije potekala tako, da bi se usmerila v turistično dejavnost. Veliko je turistov, ki obiščejo obnovljeno staro mestno jedro v Ljubljani in  ljubljanski turistični delavci iščejo turistične zanimivosti v okolici in po vsej Sloveniji. Veliko turistov obišče Muzej v Bistri in prav gotovo bi jih pritegnil tudi ogled Kotnikove domačije.

Strinjamo se z obnovo obstoječih objektov  in mirno obrtjo, kot so izdelovalci spominkov, tudi kovači, trgovinice s spominki. V obstoječem prostoru bi se lahko nahajala tržnica, kjer bi domače gospodinje prodajale svoje izdelke, lokalno pridelano sadje in zelenjavo, lokalno hrano, pecivo.

Tudi napoved, da se predvideva, da bo Slovenijo v letošnjem letu obiskalo okrog 100 tisoč gostov z avtodomi pomeni, da bo tako gibljivih turistov vedno več.

Nujno je, da se Občina Vrhnika poveže s sedanjimi lastniki posestva, jim predstavi naše poglede in se  aktivno vključi v napore za pridobivanje  turizma v Občini Vrhnika.

STALIŠČE 20: Pripomba se upošteva. Območje Kotnikove domačije se zasnuje kot znanstveno-raziskovalno središče z možnostjo kulturne in turistične ponudbe. Objekti na območju Kotnikove domačije se namenijo družbenim (znanstveno-raziskovalne, izobraževalne dejavnosti), kulturnim, poslovnim dejavnostim (trgovina, storitve), turizmu, gostinstvu in mirni obrti. Možna je tudi posebna oblika bivanja - študentski dom, začasno bivanje znanstvenikov.

 

PRIPOMBA 21: Pripomba na del 27. člena (objekti stavbne kulturne dediščine): »odpiranje strešin s strešnimi okni ali frčadami ni dopustno.«. Predlog: Odpiranje strešin s strešnimi okni ali frčadami je pogojno dopustno z mnenjem in soglasjem ZVKD.

STALIŠČE 21: Pripomba se delno upošteva. Odpiranje strešin s frčadami je dopustno s soglasjem ZVKDS. Odpiranje strešin s strešnimi okni ni dopustno. S strešnimi okni na objektih stavbne dediščine  bi tako imenovana tretja fasada izgubila na svoji avtentičnosti, kar bi okrnilo podobo kraja, zaradi česar je bilo naselje prepoznano in je varovano kot kulturna dediščina.

 

PRIPOMBA 22: Predlog za 42. člen, prva alineja: Dozidave in nadzidave so dopustne do višine stanovanjskega objekta in oz. obstoječe višine in širine gospodarskega objekta v smeri Zahodno skupaj z drvarnico, katera bi bila po prenovi del gospodarskega objekta z istim slemenom in tlorisom strehe.

STALIŠČE 22: Pripomba se upošteva. Besedilo prve alineje se izbriše iz OPPN.

 

PRIPOMBA 23: Predlog za 44. člen, druga alineja: Odstranitev kozolca je dopustna v primeru, ko statični izračun pokaže nevarnost za konstrukcijo med zimsko obremenitvijo strehe.

STALIŠČE 23: Pripomba se upošteva. Odlok o OPPN se dopolni s predlaganim besedilom.

 

PRIPOMBA 24: Predlog za 73. člen (ograje): Obvladovanje nevarnega psa - V drugem odstavku 12. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2) piše: »Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov: da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.«.

STALIŠČE 24: Pripomba se delno upošteva. 73. člen Odloka o OPPN določa višino in oblikovanje medsosedske ograje. Medsosedske ograje niso namenjene skrbništvu nevarnih psov, ampak razmejujejo in ograjujejo posestva. Urejanje medsosedskih odnosov in prostorskega izgleda določenega območja je v skupnem javnem interesu in ga določa občina v prostorskih aktih.

Zakon o zaščiti živali pa ureja skrbništvo nevarnega psa in določa, da je za nevarnega psa  potrebno zagotoviti ograjeni prostor z ograjo visoko najmanj 1,8 m in to ni nujno medsosedska ograja, ampak je lahko posebej ograjen prostor za nevarnega psa na posestvu (npr. pesjak). Odlok se dopolni z možnostjo postavitve pomožnega objekta za lastne potrebe – pesjaka.

 

PRIPOMBA 25: Predlog za 76. člen (objekti za oglaševanje): Upoštevati je potrebno Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,…), Pogoje za opravljanje dejavnosti in za poslovne prostore: »Označba obratovalnice oziroma poslovnega objekta je obvezna za trgovino, specializirano trgovino, gostinski objekt ali za obratovalnice, ki opravljajo prodajo kot dopolnilno dejavnost za zaokrožitev storitve stranki v frizerskem, kozmetičnem salonu in podobnih storitvah«. Na zunanji strani takega objekta/prodajalne ali obratovalnice bi na vidnem mestu moral biti napis z navedbo firme, sedežem trgovca in morebitnim imenom prodajalne. Na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno mora biti tudi urnik obratovalnega časa prodajalne; prodajalec oziroma trgovski poslovodja mora v prodajalni nositi priponko z navedbo njegovega osebnega imena in funkcije (prodajalec oziroma poslovodja), ki jo opravlja.

POJASNILO 25: Oglaševanje oz. označevanje dejavnosti v objektu je možno, in sicer s prostostoječimi informacijskimi tablami na zemljišču objekta, kjer se opravlja dejavnost, oz. z izveski na fasadi objekta.

 

PRIPOMBA 26: Pripomba na 78. člen (urbana oprema). Nemudoma je potrebno odstraniti fizično oviro na mostu čez Ljubljanico pri hišni št. Verd 14, saj le ta grobo krši navodila Direkcije za ceste RS o gabaritih poti za invalide ter kolesarskih poti.

POJASNILO 26: Pripomba ni predmet OPPN. Pripomba bo posredovana Oddelku za okolje in komunalo Občine Vrhnika.

 

PRIPOMBA 27: 80. člen (Kotnik - Lenarčičev park EUP VR_1281) se dopolni s sledečimi predlogi: V parku se uredi stalna razstava likovnih del slikarjev Mateja Sternena in Jožefa Petkovška, katera bodo nameščena na ustrezno protikorozijsko zaščitene kovinske panoje, ki bodo tudi odporni na silo telesa odraslega človeka.

STALIŠČE 27: Pripomba se ne upošteva. Park zaradi svojega premajhnega obsega ter historične zasnove ni primeren za postavitev stalne razstave s panoji. Predlagamo, da se panoje postavi ob predvideni pešpoti v zelenem pasu ali pa na zunanjih oz. zelenih površinah Kotnikove domačije.

 

PRIPOMBA 28: 80. člen (Kotnik - Lenarčičev park EUP VR_1281) se dopolni s sledečimi predlogi: V park se blizu spomenika padlim med NOB postavi bronasti doprsni kip (v merilu 1:1) znanega Verjana in narodnega heroja iz NOB Toneta Vidmarja Luke, kateri je leta 1949 tudi otvoril predmetni spomenik v parku.

STALIŠČE 28: Pripomba se ne upošteva. Postavitev novega kipa, kljub vsebinski kompatibilnosti, zaradi likovne zasnove in kiparske vrednosti obstoječega spomenika, ne sodi v bližino obstoječega spomenika NOB. Poleg tega je park premajhen za vsa predlagana obeležja (spomenik NOB, kapelica in kolo). Predlagamo, da se za postavitev doprsnega kipa Tonetu Vidmarju Luki poišče na Verdu primernejši prostor. Postavljanje obeležij in kipov mora biti premišljeno. Predlagamo pripravo projekta za izvedbo ureditve parka z vso parkovno opremo in spomeniki na osnovi idejne ureditve iz OPPN.

 

PRIPOMBA 29: 81. člen (Zeleni pas EUP VR_1992) naj se odstrani iz osnutka OPPN za predmetni del Verda.

STALIŠČE 29: Pripomba se ne upošteva. Zeleni pas EUP VR_1992 je določen v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, kot protihrupna zaščita med stanovanjskim delom naselja in gospodarsko cono. To je bila zahteva Ministrstva za zdravje. V območju je možna ureditev pešpoti oz. kolesarske poti, ki bi povezovala regionalno cesto in cesto proti kamnolomu Verd. Možna je tudi postavitev urbane opreme (klopi, koši za smeti ipd.), otroških igral, kovinskih panojev za razstavljanje slikarskih ali fotografskih del.

 

PRIPOMBA 30: Prav tako naj se odstrani iz OPPN zeleni pas EUP VR_1991 ZD, ker je popolnoma nepotreben, kot tak občutno zmanjšuje vrednost in funkcionalnost parcele in je za lastnika popolnoma nerazumljiv in nedopusten.

POJASNILO 30: Pripomba se ne nanaša na OPPN. Enota urejanja prostora VR_1991 (ZD) se ne nahaja v območju OPPN Verd. Zeleni pas EUP VR_1991 je določen v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, kot protihrupna zaščita med stanovanjskim delom naselja in gospodarsko cono. To je bila zahteva Ministrstva za zdravje.

 

PRIPOMBA 31: Pripomba na cestni profil Verd F-F Verd 22: Skica ponazarja širše cestišče od obstoječega, in širitev zopet posega v zasebno zemljišče, s čemer se lastnik ne strinja. Širše ceste vedno pomenijo oz. so pogoj za višje hitrosti vozil. Tega pa krajani Verda ne sprejemamo. Cona 30 je glede na dejansko stanje oz. dejanske hitrosti zgolj fikcija in mrtva črka na papirju.

STALIŠČE 31: Pripomba se ne upošteva. Prikazan cestni profil F-F je izdelan na geodetskem posnetku z vrisanimi parcelnimi mejami in ne posega v zasebno lastnino. Prikazan cestni profil cestišča je obstoječ profil cestišča na tem prerezu, mere so obstoječe.

 

 

 

 

Župan

 

Stojan Jakin, l.r.

 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
10.7.18Posnetek 26. redna seja Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
6.7.18Uporaba klorovih preparatov pri upravljanju vodovoda visoke cone Gabrče
 
junij
28.6.18Spletna ankete o motečih vonjavah na Vrhniki
 
8.6.18Eko sklad ob 25-letnici delovanja vabi na razstavo v sprehajališču Tivol
 
8.6.18Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
april
26.4.18Popolne zapore cest v Janezovi vasi
 
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
17.4.18Obvestilo o nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
12.4.18Objava 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem
 
marec
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00