AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Hrib – Gradišče)


26.6.2017 09:00OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 3505-14/2015 (5-08)

Datum:   19. 6. 2017

 

 

S T A L I Š Č A

 

do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnika

(del Hrib – Gradišče)

 

 

V nadaljevanju so podane pripombe oz. predlogi, podani v času javne razgrnitve, ter stališča oz. pojasnila:

 

PRIPOMBA 1: Podajamo pripombe na neupoštevane pobude na lokaciji Hrib 9, Vrhnika (parc. št. 1847/8, k.o. Vrhnika): Sprememba namembnosti objekta (kozolec) v stanovanjski objekt in povezati z osnovnim objektom, dvig strehe v etažo; glede na 10. člen, 1. alinejo in 3. alinejo odloka in ureditveno enoto V-2: predlagamo spremembo naklona strehe.

STALIŠČE 1: Pripomba se ne upošteva. Predlagana pobuda za spremembo namembnosti objekta (kozolec) v stanovanjski objekt, povezava z osnovnim objektom ter dvig strehe v etažo ni sprejemljiva in ni v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Kozolec je pomožni kmetijski objekt. Pomožni objekt ni zgrajen s statičnim izračunom konstrukcije in ni objekt za bivanje. Pomožnih objektov zaradi enostavnosti in nezahtevnosti konstrukcije, ni mogoče spreminjati v stanovanjskega - bivanjskega. Prav tako se pomožnega objekta ne sme nadgrajevati za eno etažo.

 

PRIPOMBA 2: Ureditev dovoza iz pešpoti (po parceli 2910) do kozolca, nova škarpa (podporni zid); glede na 36. člen, 2. alineja odloka gradnja podpornega zidu v etažah ni mogoča zaradi prostorske stiske (bližine objekta). Gradnjo podpornega zidu v enem delu smo predlagali, ker se obstoječi kamniti zid kruši. Predlagamo, da se zgradi podporni zid v enem kosu, ki bo ozelenjen.

PRIPOMBA 2: Pripomba se upošteva. Možna je ureditev dovoza po zemljišču s parc. št. 2910, k.o. Vrhnika, v širini najmanj 3,5 m. Ker zemljišče s parc. št. 2910, k.o. Vrhnika, nima zadostne širine, se območje potrebno za izvedbo dovoza širi na sosednja zemljišča.

Če je podporni zid potreben za dostopno cesto, je lahko višji od 1,20 m. Dopolni se 36. člen odloka. Zid mora biti izveden z opaženjem na način, da je zunanji del zidu kamnit. Naknadno oblaganje zidu s kamnitimi ploščami ni dopustno.

 

PRIPOMBA 3: Istočasno predlagamo ureditev občinske poti, ki meji na parcelo. Ker je pot neosvetljena, makadamska, ima neurejeno odvodnjavanje in zaradi bližine gostinskega obrata tudi pogosto prehodna predlagamo v sklopu rekonstrukcije poti ureditev javne razsvetljave na podlagi 36. člena, 3. alineja odloka.

STALIŠČE 3: Pripomba se upošteva. OPPN se dopolni z določbo, da je potrebno urediti pešpot s tlakovanjem, gradnjo stopnišča na strmem delu poti, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo.

 

PRIPOMBA 4: Podaljšati streho nad teraso 5x7 m; namen pokrivanja terase oz. podaljšanja strehe je zaradi zaščite pred naravnimi pojavi. Sicer OPPN ne določa pogojev za postavitev nadstreška nad teraso.

POJASNILO 4: V tem primeru je terasa betonska plošča nad prizidkom k osnovnemu objektu. Podaljšanje strehe osnovnega stanovanjskega objekta nad prizidek je dopusten v skladu z določbo zapisano v prvem odstavku 18. člena: »Dozidani ali nadzidani del objekta je treba oblikovno povezati v enotno in skladno oblikovano stavbno maso, nakloni strešin in kritina pa morajo biti enaki.«. V skladu z veljavno gradbeno zakonodajo je izvedba strehe nad obstoječim prizidkom s podaljšanjem osnovne strehe možna samo z gradbenim dovoljenjem in ne kot izvedba enostavnega objekta - nadstreška. Enostavni in nezahtevni objekti so namreč samo pritlični.

 

PRIPOMBA 5: Nov pomožni objekt lopa 7x7 m; predlagamo nov pomožni objekt lopa bruto površine 15 m2.

POJASNILO 5: OPPN v 31. členu dopušča gradnjo pomožnih objektov za lastne potrebe -lope do 15 m2.

 

PRIPOMBA 6: V 47. členu je napisano: »Na zeleni površini s parc. št. 1900/1 (severno od objekta Gradišče 11) niso dopustne novogradnje objektov, razen gospodarske javne infrastrukture, medsoseskih ograj in pomožnih objektov za lastne potrebe.«.

Omenjena dikcija na parceli št. 1900/1 je v neskladju s sedanjo namembnostjo parcele. Parcela št. 1900/1 je bila namenjena zazidavi stanovanjskega objekta. Vseskozi smo plačevali davek občini Vrhnika za zazidljivo parcelo. Z uvajanjem OPPN je parcela št. 1900/1 namenjena za izgradnjo pomožnih objektov, novogradnje pa niso dopustne, del parcele pa je namenjen zelenim površinam. S to dikcijo se ne strinjam in predlagam, da se omenjena parcela obravnava kot zazidljiva parcela namenjena izgradnji novega stanovanjskega objekta.

STALIŠČE 6: Pripomba se delno upošteva. Vrisana zelena površina ostane v OPPN, ker  je pogoj za ohranjanje vedute na cerkev z župniščem, ki je prepoznana kot kvaliteta v prostoru. V OPPN na preostanek zemljišča s parc. št. 1900/1, k.o. Vrhnika, se vriše novogradnja - stanovanjska hiša.

 

PRIPOMBA 7: Nadstrešek nad stopniščem: Glede zavrnjene pobude za postavitev nadstreška nad stopniščem bi rad pojasnil, da je nadstrešek na opisanem delu stavbe v preteklosti deloma že obstajal, ker je bilo na tem delu stavbe pokrito zunanje stranišče. Odstranjeno je bilo preden sem postal lastnik stavbe (glej »beli« del fasade ob ohranjenem levem oknu slike hiše v KNP).

STALIŠČE 7: Pripomba se upošteva. V OPPN se v 27. člen doda dopustnost izgradnje nadstreška nad stopniščem.

 

PRIPOMBA 8: V grafični prilogi Prometna situacija ni vrisan uvoz na zasebno parcelo objekta Hrib 7a (parcela 1848/6).

STALIŠČE 8: Pripomba se upošteva. V grafični prikaz 6.1 Prometna situacija se vriše uvoz na zemljišče s parc. št. 1848/6, k.o. Vrhnika.

 

PRIPOMBA 9: 26. člen: Voljčeva 7 ni v območju OPPN. Pogoji se nanašajo na Hrib 7a.

STALIŠČE 9: Pripomba se upošteva. Pogoj iz 26. člena odloka, ki se nanaša na Objekt Voljčeva 7 se doda v 27. člen k določbam za Objekt Hrib 7a.

 

PRIPOMBA 10: Prosim za uskladitev 26. člena OPPN glede vrste objekta s prilogo upoštevanosti pobud (3.4.21) za naslov Hrib 7a. Želim, da se glede vrste dovoljene gradnje upošteva dovoljena gradnja garaže. Zaradi vzdrževanja vozila na električni pogon je toplotno izoliran objekt bistveno primernejši. Na navedenem prostoru je tovrsten objekt, na podlagi katerega je podano dovoljenje za nadomestno gradnjo, obstajal. (glej priloženo sliko).

STALIŠČE 10: Pripomba se delno upošteva. Pogoj iz 26. člena napačno zaveden pod objekt Voljčeva 7 se prenese v 27. člen med določila za Hrib 7a.

Objekt samostojne garaže s toplotnoizoliranimi zidovi na 1 m dvignjenem zemljišču - platoju ni dopusten. Garažni objekt bi popolnoma spremenil ulično zaznavo objekta Hrib 7a. Sklicevanje na ostanke sledov strehe starega prizidka ni primerljivo, saj je evidentno, da je ta bil 1 m nižje in ni zakrival fasade objekta Hrib 7a do še v nadstropju. Poleg tega garaža kot samostojen objekt v območju naselbinske dediščine ni dovoljena.

 

PRIPOMBA 11: Želel bi dodatno pojasnilo glede 2. alineje 3. točke 27. člena OPPN-ja, ki omenja rekonstrukcijo strehe na objektu Hrib 7a. KNP v Katalogu usmeritev na območju KNP in OPPN navedeni objekt obravnava kot Evidenčno enoto 28. Rekonstrukcije ostrešja ne omenja. Glede oblikovanja strešine in fasad piše, da morata biti poenoteni s sosednjim objektom, na katerega se omenjeni objekt pripenja. Enaka usmeritev je podana tudi za sosednjo stavbo (evidenčna enota 29, Voljčeva 20). Podane smernice so namenjene ohranitvi videza enotnega objekta. V 5. točki 26. člena OPPN-ja, ki obravnava objekt na Voljčevi 20, navedena usmeritev iz KNP-ja ni citirana. Ker sta objekta glede oblikovanja strešine glede višine in naklonov že usklajena, menim, da je 2. alineja 3. točke 27. člena OPPN-ja nepotrebna, oziroma jo je treba preoblikovati in tako preoblikovano vključiti tudi v 5. točko 26. člena OPPN-ja.

STALIŠČE 11: Pripomba se upošteva. Določba 2. alineje 3. točke 27. člena odloka se izbriše. Popravi se tudi tekst v KNP.

 

PRIPOMBA 12: Ob natančnejšem pregledovanju Kataloga evidenčnih enot sem opazil, da je k evidenčni enoti 29 (Voljčeva cesta 20) napačno pripisan element Detajl vhodnega portala v dvorišču, ki je fotografiran na spodnji levi sliki v razdelku POSEBNOSTI: fotografije ali skice. Element pripada hiši na naslovu Hrib 7a, evidenčna enota 27. Posledično je treba spremeniti tudi KNP, kjer je pri evidenčni enoti 29 omenjen kamnit portal v pritličju. Hiša na Voljčevi 20 ima le kamnit portal v nadstropju (vhodni portal) vzhodne fasade.

STALIŠČE 12: Pripomba se upošteva. Katalog evidenčnih enot se popravi. Fotografija »Detajl vhodnega portala v dvorišču« se prenese k evidenčni enoti 27.

 

PRIPOMBA 13: Za objekt Hrib 6 in 7 smo različni lastniki, zato hkratna rekonstrukcija ni možna. Ali višinski gabarit in oblikovanje strešine objekta Hrib 7 ni ustrezno? Namreč oblika objekta je takšna kot je bila prvotno zgrajena, to je že cca 130 let. Objekt je oblikovan po splošnih določilih iz 21. člena osnutka odloka. Menimo, da poenotenje objekta Hrib 6 z objektom Hrib 7 ni ustrezno oz. možno.

STALIŠČE 13: Pripomba se upošteva. Druga točka 27. člena odloka se zbriše. Popravi se tudi KNP.

 

PRIPOMBA 14: 26. člen objekt Voljčeva 8 – napačno! Pravilno je objekt Hrib 8.

STALIŠČE 14: Pripomba se upošteva. Ponovno se preverijo vse hišne številke in določbe v OPPN, ustrezno se popravi in razvrsti po členih.

 

PRIPOMBA 15: KNP (EŠ 22 – Hrib 8): Prosimo, da se briše iz dokumenta, da je potrebno prizidek porušiti pri rekonstrukciji. Objekt je bil rekonstruiran in prizidek zgrajen na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja (priloga) št. 351-224/2014-19 (211) z dne 10. 3. 2015, pravnomočno 8. 4. 2015.

STALIŠČE 15: Pripomba se delno upošteva. Dovoljen poseg na objektu iz gradbenega dovoljenja (balkoni) ni identična s posegom na objektu (prizidek s streho). V KNP se zapiše, da je dovoljen poseg skladno z gradbenim dovoljenjem.

 

PRIPOMBA 16: Zanima me zakaj je bilo prekvalificirano zemljišče 1858/6, k.o. Vrhnika, iz zazidljivega stavbnega zemljišča v zelene površine z namensko rabo ZD? Imam lokacijsko mnenje, kjer piše da je 60 % zazidljive parcele 40 % pa nezazidljive. Predlagam, da se vrne parcela nazaj v zazidljivo 60 % : 40 %.

POJASNILO 16: Pripomba se delno upošteva. Namenska raba zemljišča je določena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, ki je začel veljati 3. 5. 2014. Namenska raba je bila spremenjena iz stavbnega zemljišča za stanovanjsko gradnjo v zelene površine zaradi strmega terena, ki ne dopušča gradnje stavb. V OPPN se ravni del zemljišča opredeli kot zemljišče, kjer je možna gradnja pomožnih objektov. Posegi v strmi del zemljišča niso dovoljeni.

 

PRIPOMBA 17: Napaka na parcelni številki: Na evidenčnem listu št. 8 v rubriki »Parcela« sta navedeni parcelni številki 2961/1 in 2961/2, ki nista v moji lasti.

STALIŠČE 17: Pripomba se upošteva. Popravi se navedbe parcel na evidenčnih listih v KNP.

 

PRIPOMBA 18: Napaka na parcelni številki: Na evidenčnem listu št. 8, v rubriki »Številka stavbe« manjka številka 3218.

STALIŠČE 18: Pripomba se upošteva. Popravi se navedba številk stavb na evidenčnem listu 8 v KNP.

 

PRIPOMBA 19: Dopolnitve in predlogi na Konservatorski načrt za prenovo Hrib – Gradišče (št. 410-08-15), ki se nanašajo na Evidenčno enoto 8 (Voljčeva cesta 13), stran 33: Objekt 1 (hiša), št. stavbe: 139: V pritličju imamo dvokrilna, v prvem nadstropju pa enokrilna okna. Kako se ravnati pri obnovi? Ali moramo ohraniti sedanje stanje ali je potrebno poenotiti z dvokrilnimi?

POJASNILO 19: Obstoječa enokrilna okna v nadstropju se lahko ohranjajo, lahko pa se jih tudi zamenja z dvokrilnimi. OPPN se dopolni s tako določbo.

 

PRIPOMBA 20: Objekt 1 (hiša), št. stavbe: 139: Možnost montaže konzolnega nadstreška nad vhodnimi vrati. Le-ta bi zaščitil vhodni portal ter vhodna vrata.

STALIŠČE 20: Pripomba se ne upošteva. Konzolni nadstreški za območje niso značilni in objekt je varovan kot objekt profane stavbne dediščine.

 

PRIPOMBA 21: Objekt 2 (gospodarsko poslopje), št. stavbe: 253: Možnost dozidave na eno stran strehe frčade, na drugi strani pa strešna okna.

STALIŠČE 21: Pripomba se ne upošteva. Odpiranje strešin na objektih stavbne dediščine je možno samo s klasičnimi frčadami. Strešna okna niso dovoljena.

 

PRIPOMBA 22: Objekt 2 (gospodarsko poslopje), št. stavbe: 253: V prvem nadstropju predvidevamo prenovo v stanovanjski in poslovni del. V tem nadstropju objekt na severni in južni strani nima oken. Želeli bi, da je možnost graditve le-teh, saj bo le tako nadstropje uporabno. Na cestni strani objekta sta v prvem nadstropju dve veliki odprtini (dolžina vsaka po 3 m, višina vsaka po 2,5 m), ki ju ločuje opečnata mreža (2,5 x 3,5 m). Velikost odprtin bo potrebno prilagoditi tako, da bo prvo nadstropje lahko uporabno.

STALIŠČE 22: Pripomba se upošteva. Dopustna je sprememba pretežnostne namembnosti objekta v storitvene dejavnosti ali v javni program. Manjšemu delu gospodarskega objekta (do 50 %) je dopustna sprememba namembnosti v stanovanjsko ob zagotovitvi zadostnega števila parkirnih mest. Dopustna je zapolnitev dveh večjih odprtin z opečnato mrežo po vzoru manjših odprtin in zasteklitev vseh štirih odprtin z notranje strani.

 

PRIPOMBA 23: Objekt 2 (gospodarsko poslopje), št. stavbe: 253: Z vzhodne  (dvoriščne) strani možnost namestitve panoramske stene.

STALIŠČE 23: Pripomba se ne upošteva. Odstranitev sedanje stene in namestitev panoramske stene bi bistveno spremenila izgled objekta, ki je varovan kot objekt stavbne dediščine.

 

PRIPOMBA 24: Objekt 2 (gospodarsko poslopje), št. stavbe: 253: Možnost namestitve konzolnega nadstreška nad vhodom.

STALIŠČE 24: Pripomba se ne upošteva. Konzolni nadstreški za območje niso značilni in objekt je varovan kot objekt profane stavbne dediščine.

 

PRIPOMBA 25: Objekt 2 (gospodarsko poslopje), št. stavbe: 253: Možnost dozidave kolenčnega zidu.

STALIŠČE 25: Pripomba se ne upošteva. Objekt je varovan kot profana stavbna dediščina in zato se ohranja značilnost sedanjega stanja. Višji kolenčni zidovi za gospodarske objekte niso značilni.

 

PRIPOMBA 26: Postavitev čebelnjaka: Načrtovana je gradnja enostavnega lesenega objekta – čebelnjaka v arhitekturni tipiki za slovenski čebelnjak, na parcelni številki 1984 ali *279. Dimenzije: max. bruto površina 20 m2 in višina najvišje točke 3 m.

STALIŠČE 26: Pripomba se ne upošteva. V območju mestnega jedra ni dovoljena gradnja objektov za rejo živali.

 

PRIPOMBA 27: Postavitev ute: Načrtovana je gradnja enostavnega lesenega objekta - vrtna uta na parcelni št. 1954 ali *279. Dimenzije: max. bruto površina 15 m2 in višina najvišje točke 3 m.

POJASNILO 27: OPPN že dovoljuje postavitev vrtne ute.

 

PRIPOMBA 28: Postavitev cestnega ogledala: Ker imamo z dvorišča nepregleden izvoz na ulico (Voljčevo), je nujna postavitev cestnega ogledala z oglednim kotom vsaj 180º.

POJASNILO 28: Pripomba ni predmet OPPN. Posredovana bo na Oddelek za okolje in infrastrukturo.

 

PRIPOMBA 29: Parkiranje pred hišo (Objekt 1): Omogočiti legalno parkiranje pred hišo (Objekt 1) z omejenim časom za stanovalce Voljčeve 13 in njenih obiskovalcev. Talne oznake za parkiranje z omejenim časom.

STALIŠČE 29: Pripomba se ne upošteva. Pred objektom Voljčeva 13 ni prostora za parkiranje, saj bi parkirna mesta zasedla prostor za pešce. Parkiranje za stanovalce in obiskovalce Voljčeve 13 je možno na dvorišču za objektom.

 

PRIPOMBA 30: Brv čez Hribski potok: V dokumentu »PREČNI PROFILI V1-V1 VOLJČEVA CESTA MOST IN BRV ČEZ BELO« je napačno navedeno za kateri potok gre. Most in brv potekata čez Hribski potok.

STALIŠČE 30: Pripomba se upošteva. Popravi se navedba potoka na karti 6.1 in v celotnem tekstu.

 

PRIPOMBA 31: Brv čez Hribski potok: Brv bi se nadaljevala po naši parceli v širini 3,1 m in dolžine 6 m. S tem bi mi zmanjšala velikost vrta za 25 %, kar bi porušilo smiselna razmerja, ki jih imata hiša in vrt sedaj. Obenem pa ima vrt nekaj primerkov starih rastlin in dreves, ki prispevajo k estetskemu videzu tako hiše kot kraja in bi bili v primeru izgradnje brvi porušeni.

Brv ne bo omogočala normalnega prehoda na cesto, saj se dobre 3 m po koncu načrtovane brvi začno stopnice pred vhodnimi vrati, kar pomeni, da sama brv ne reši problema varnosti pešcev na Voljčevi cesti. Že sedanji most je iste širine kot ulica sama, zato menim, da graditev brvi ni smiselna.

STALIŠČE 31: Pripomba se upošteva. Načrtovana brv in razširitev območja za pešce ob Voljčevi cesti se prestavita na drugo stran ceste oz. mostu.

 

PRIPOMBA 32: Uravnoteženost med omejitvami in ugodnostmi: Ker toplotna izolacija fasade ni možna, pričakujemo finančno podporo pri ostalih ukrepih energetske sanacije. Le-ti so: menjava peči in oken, izolacija tal na podstrešju in hidroizolacija.

Finančna podpora pri obnovi objektov po vzoru nekaterih občin (Radovljica, Kranjska Gora, Škofja Loka, Kamnik), ki objavijo razpise. Saj obnovljeni objekti stavbne dediščine prispevajo k urejenosti in prepoznavnosti kraja.

POJASNILO 32: Toplotna izolacija stavb kulturne dediščine je možna, le na drugačen način.

Finančna sredstva za subvencije so odvisna od programov občine in države. Občina Vrhnika je objavila Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine v Občini Vrhnika  letu 2017. Subvencije nudi tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Informacije o subvencijah, posojilih in razpisih so objavljene na spletni strani ZVKDS. Pripomba bo posredovana tudi na Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

 

PRIPOMBA 33: Neurejeno odvodnjavanje meteornih vod: Ob vsakem nalivu meteorne vode iz Voljčeve ceste derejo po makadamski klančini preko dvorišča v Hribski potok in tako je potrebna vsakokratna sanacija klančine in dvorišča. Predlagamo, da se primerno uredi odvodnjavanje.

POJASNILO 33: Pripomba se ne nanaša na OPPN. Pripomba bo posredovana na Oddelek za okolje in komunalo.

 

PRIPOMBA 34: V (2). alineji 29. člena OPPN je potrebno prvo vrstico, ki se glasi: »(2) Objekt Voljčeva 14 in 18 – domačija (EŠD 12419 stavbna dediščina):« spremeniti v: »(2) Objekt Voljčeva 14 – domačija (EŠD 12419 stavbna dediščina):« saj opis objekta v preostalih vrsticah (2). alineje 29. člena ne ustreza objektu na Voljčevi 18.

STALIŠČE 34: Pripomba se upošteva. V 2. točki 29. člena odloka se črta »in 18«.

 

PRIPOMBA 35: V tabeli pod točko 3.4.21 predlagam, da se v prazno polje desno od polja z naslovom »Voljčeva 18« vnese št. parcele 1955/4.

STALIŠČE 35: Pripomba se upošteva. Tabela 3.4.21 Upoštevanost pobud se dopolni.

 

PRIPOMBA 36: Pripomba na Evidenčni katalog KNP: Pri šifri lista evidenčne enote 26 z naslovom Voljčeva cesta 18 je potrebno izbrisati parcelne številke *274, 1848/6 in 1848/5, saj omenjene tri parcelne številke lastniško pripadajo objektom z drugim naslovom.

STALIŠČE 36: Pripomba se upošteva. Navedbe parcelnih številk na evidenčnih listih v KNP se popravijo.

 

PRIPOMBA 37: Pripomba na Evidenčni katalog KNP: Pri šifri lista evidenčne enote 52 je potrebno izbrisati parcelno številko 1955/4, saj ta ni del zahodnega kraka Voljčeve ceste, ki je predmet te evidenčne enote.

STALIŠČE 37: Pripomba se upošteva. Parcelna številka 1955/4 se zamenja s parcelno številko 2882/13.

 

PRIPOMBA 38: Pripomba na Evidenčni katalog KNP: Pri šifri lista evidenčne enote 55 je potrebno izbrisati parcelno številko 1955/4, saj ta ni del zahodnega kraka Voljčeve ceste, ki je predmet te evidenčne enote.

STALIŠČE 38: Pripomba se upošteva. Parcelna št. 1955/4 na evidenčnem listu 55 se zbriše.

 

PRIPOMBA 39: Na strani 48 v KNP, ki navaja usmeritve za evidenčno enoto 26 na Voljčevi cesti 18, je potrebno v zadnjem stavku izbrisati besedo »seme« in jo nadomestiti s »sme«.

STALIŠČE 39: Pripomba se upošteva. Beseda »seme« se zamenja s »sme«.

 

PRIPOMBA 40: »Razširitev mosta – površina za pešce« oziroma v »Prečnem profilu V1-V1 Voljčeva cesta most in brv čez Belo"? Potok, ki teče pod tem mostom, je Hribski potok, ne Bela.

STALIŠČE 40: Pripomba se upošteva. Poimenovanje vodotoka se popravi.

 

PRIPOMBA 41: V doseganju okoljskih ciljev zmanjševanja emisij povzročenih s prometom se omejuje motorni promet v mestnih središčih s posebnimi okoljskimi taksami in prepovedmi in zato vsa urejenejša evropska mesta stara, kulturno in zgodovinsko zaščitena jedra zapirajo za promet. Preprosto ne razumemo, zakaj v tem načrtu pretok prometa z »brvmi za pešce« še pospešujete in povečujete promet motornih vozil. Naš predlog je, da se območje mestnega jedra Vrhnike ZA PROMET ZAPRE (oz. dovoli le za prebivalce). Opcijsko za prehodno obdobje bi lahko potekal promet ENOSMERNO po tem delu Voljčeve: enosmerni promet avtomobilov, dvosmerni promet kolesarjev in pešcev – pa še kakšen parkirni prostor za trgovino bi se našel. Cestišče je potrebno zožati in s tem napraviti prostor za kolesarsko stezo in pločnik za pešce. Vse to je možno na obstoječem mostu in cestišču. To pomeni znatni finančni prihranek investicije, ki se lahko nameni za bolj potrebne projekte, s tem se doseže umiritev hitrosti prometa, saj se v zoženem in malce zavitem prometnem pasu pač ne da hitro voziti. Ob tem sploh ne bi izgubljala besed o povečanju prometne varnosti najranljivejših udeležencev v prometu: pešcev (otrok) in kolesarjev. Ekološka zavest bi morala prevladati nad lagodnostjo prometne logike.

POJASNILO 41: V okviru priprave OPPN se bo izdelala prometna študija, ki bo obravnavala, ali je ureditev prometnega režima v enosmerni promet možna. OPPN bo podal vsaj dve rešitvi prometnega režima – dvosmerni in enosmerni promet.

 

PRIPOMBA 42: Od župnijskega vrtca naprej je lahko promet dvosmeren, križišče Voljčeve in Tržaške se zato mora preurediti v krožišče (v kolikor se objekt na desni strani križišča podre). Opozorili bi na izjemno nevarno križišče, v katero pripeljejo avtomobili z veliko hitrostjo in samo vprašanje časa je, kdaj bo na prehodu za pešce, kjer veliko otrok in kolesarjev dnevno prečka cesto (saj se naselje novih hiš na Raskovcu nenehno povečuje) nekdo ponovno obležal kot prometna žrtev. Kdo bo zato odgovarjal?

STALIŠČE 42: Pripomba se delno upošteva. Ureditev krožišča ni možno zaradi premalo prostora. OPPN predlaga ureditev križišča v varno križišče pod pogojem, da se objekt Voljčeva 27 poruši oz. prestavi.

 

PRIPOMBA 43: Naslednjo nevarno točko predstavlja neprimerna ureditev vrta pri bifeju na Voljčevi 15 (Baza bar ex. One dolar): mize, stoli in cvetlična korita stojijo na pločniku, otroci in kolesarji pa se jim umikajo na cesto. Po nekaterih informacijah naj bi pločnik gostincu oddajala v najem menda občina?

STALIŠČE 43: Pripomba se upošteva. OPPN na javnih površinah ne določa gostinskih vrtov. 37. člen odloka o OPPN se dopolni z določbo, da so gostinski vrtovi možni le na zasebnih površinah. V primeru, da se prometni režim spremeni v enosmerni promet in posledično širše peščeve površine, je možna tudi ureditev gostinskega vrta na javni površini.

 

PRIPOMBA 44: Kot solastnica vrta na EVIDENČNI ENOTI 47 moram opozoriti na to, da sva lastnici omenjene parcele vsaj dve in ne moreva sprejeti ugotovitve, da parcelacija ni mogoča (zakaj?): nedvomno bomo ta del razdelili vsaj na dva – v preteklosti je to že bilo, tudi ograja je bila postavljena (glej prilogo 1 – fotografija stanja iz leta 1957).

STALIŠČE 44: Pripomba se upošteva. OPPN se dopolni z določilom, da je možna parcelacija in postavitev ograj. V KNP se določilo za EE47: »Parcelacija na manjše del, ograjevanje ni dopustno.«, zbriše.

 

PRIPOMBA 45: Omenila bi tudi, da še vedno ni urejena služnost v primeru transformatorja, ki stoji na omenjeni parceli – brez ustreznih dokumentov in dovoljenj na naši, privatni parceli. Zato se v tem primeru pridružujemo pobudi krajanov iz Gradišča, ki poudarjajo, da je potrebno električno omrežje spraviti v tla – neprimerno je tudi to, da še vedno ogromno žic kazi in uničuje podobo fasad spomeniško najstrožje zaščitenih stavb.

POJASNILO 45: OPPN ne ureja lastniških razmerij. Služnost za objekt transformator ni predmet OPPN, zadevo je potrebno urediti z lastnikom objekta. OPPN že vsebuje določbo, da se infrastruktura pokabli.

 

PRIPOMBA 46: Na tem naslovu živim že od rojstva in sem neprijetno presenečena nad vašim načrtom za prenovo našega starega mestnega jedra Vrhnike: na podlagi fotografij in sprehoda po mestu so se o usodi naših cest, hiš in vrtov in posledično našega življenja v prihodnosti odločali ljudje, ki so bili tukaj prvič ali petič, življenja tukaj pa ne poznajo. Ne poznajo vsakodnevnega utripa našega mesteca, navad ljudi, poti šolarjev.

POJASNILO 46: Vsako javno naročilo občine mora biti izdano na podlagi Zakona o javnih naročilih (zbiranje ponudb, izbira na podlagi najnižje cene). Izdelovalci OPPN in KNP so strokovnjaki iz področja načrtovanja, arhitekture, krajinske arhitekture in konservatorstva. Izdelava OPPN in KNP ni prepuščena izključno izbranemu izdelovalcu, ampak pri pripravi OPPN in KNP sodeluje tudi Občinska uprava Občine Vrhnika, ki pozna razmere na terenu.

Po zakonodaji, ki določa postopke priprave OPPN in KNP, je nujno tudi sodelovanje z javnostjo – delavnica, javna razgrnitev in javna obravnava, ki so bile izvedene. Že na začetku postopka priprave so bili vsi lastniki nepremičnin v območju OPPN pozvani k podaji svojih želja.

 

PRIPOMBA 47: Skrbi me tudi, da veliko naših pripomb ni bilo upoštevanih in upam, da tokrat ne bomo naleteli na gluha ušesa.

POJASNILO 47: Vse pripombe občanov so obdelane in ustrezno, v skladu s stroko oziroma Konservatorskim načrtom za prenovo, tudi upoštevane. Odločitve o upoštevanju pobud so povezane s prizadevanji za ohranitev naselbinske in stavbne dediščine v območju iz česar izhajajo omejitve in zavrnitve nekaterih pobud.

 

PRIPOMBA 48: Namesto utopičnih načrtov na papirju bi bilo morda bolje, da bi se sredstva investiralo v konkretne obnove in zaščito stavb: mnogo hiš je v slabem stanju, nekatere celo propadajo, ker lastniki ne morejo poskrbeti za njih, saj je obnova stavbe pod strogim spomeniškim varstvom izredno draga. Lahko je napisati, da morajo biti oblike strehe točno določene, točno določena vrsta kritine, barva fasade ipd. Lepo pa bi bilo, da bi občina lastnikom na tem, tako dragocenem in zato zaščitenem območju stopila nasproti: s subvencijo ob obnovi, znižanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kakšno olajšavo pri plačilu davkov…

POJASNILO 48: Izdelava OPPN s KNP je nujna, ker gre za območje naselbinske dediščine Vrhnika – Trško jedro. Zahteva izhaja iz Ministrstva za kulturo in je opredeljena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika. Pridobitev gradbenega dovoljenja brez izdelanega OPPN s KNP ni možna.

Finančna sredstva za subvencije so odvisna od programov občine in države. Občina Vrhnika je objavila Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine v Občini Vrhnika  letu 2017. Subvencije nudi tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Informacije o subvencijah, posojilih in razpisih so objavljene na spletni strani ZVKDS. Pripomba bo posredovana tudi na Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

 

PRIPOMBA 49: Križišče med Voljčevo cesto in Gradiščem: Območje z minimalnim polmerom 50 m in središčem v križišču med Voljčevo cesto in Gradiščem smo identificirali kot območje z izjemno visoko gostoto mirujočega prometa v času obratovalnih ur trgovine na Voljčevi cesti 18 ali bara na Voljčevi cesti 15 ali verskih obredov v sklopu župnišča na Voljčevi cesti 21. To območje spada pretežno v enoto urejanja prostora VR_1369 SSea in delno v VR_1368 CD. Njegova največja gostota je v neposredni bližini omenjenega križišča in se še poveča, ko hkrati obratujeta obe pridobitveni dejavnosti. Kljub jasnim prometnim oznakam so vozila mirujočega prometa zaradi pomanjkanja parkirnih mest pogosto nepravilno parkirana na pločnikih in tudi na cestišču tako, da je cestni, kot tudi peš promet močno oviran ali popolnoma blokiran. Predlagamo, da se tretji odstavek v točki 3.4.8 priloge OPPN črta in nadomesti s sledečim besedilom: »Prometni koridorji skozi jedro Gradišča in odsek mimo cerkve so ozki. Gostota mirujočega prometa v območju s polmerom 50 m in središčem v križišču med Voljčevo cesto in Gradiščem, je izjemno visoka ter ovira motorizirani in peš promet.«.

STALIŠČE 49: Pripomba se upošteva. Obrazložitev se ustrezno popravi.

 

PRIPOMBA 50: Predlagamo tudi, da se popravi besedilo v 2. točki 52. člena OPPN tako, da se v besedilu »(6)« črta in zamenja z »(8)«. Prav tako predlagamo, da se 1. vrstico 1. točke 52. člena OPPN zamenja s smiselnim besedilom.

Predlagamo, da se v enoti urejanja prostora VR_1369 SSea, ki je namenjena stanovanjskim površinam za stanovanjske stavbe, dosledno upoštevata 1. in 8. točka 54. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (OPN), kot to narekuje tudi 8. alineja 1. točke 7. člena in vse alineje 2. točke 9. člena OPPN.

STALIŠČE 50: Pripomba se ne upošteva. Za OPPN ni nujno, da so določbe enake kot jih določa OPN. OPPN ureja posebno območje – staro mestno jedro, kjer so razmere in omejitve prostora drugačne. Določbe OPPN se pišejo za ta prostor in se mu prilagajajo. V območju Hrib – Gradišče ni javnih parkirnih površin, funkcionalna zemljišča objektov so majhna. Če bi bili pogoji za število parkirišč enaki kot v OPN, v tem območju praktično ne bi bilo možno opravljati nobene dejavnosti. Določba 2. odstavka 52. člena OPPN se zbriše.

 

PRIPOMBA 51: Predlagamo, da se preveri dejanske dejavnosti, ki se opravljajo v enoti urejanja prostora VR_1369 SSea in se izvajalce dejavnosti pozove k upoštevanju minimalnega števila parkirnih mest, ki jih glede na ugotovljeno dejavnost narekuje 54. člen OPN.

POJASNILO 51: Pripomba ni predmet OPPN. Preverjanje pravilnega izvajanja gradbenih dovoljenj in opravljanja dejavnosti je v pristojnosti inšpekcijskih služb. Pogoji v OPN ne veljajo za območje OPPN Hrib – Gradišče, ker se le-ta ureja z OPPN.

 

PRIPOMBA 52: Križišče med Voljčevo cesto in Tržaško cesto: Ocenjujemo, da je križišče med Voljčevo cesto in Tržaško cesto smrtno nevarno. Nujno ga je potrebno preoblikovati tako, da se prometna varnost izboljša. To pa je najbrž možno izvesti le s celovitim ali delnim rušenjem objekta na Voljčevi cesti 27, ki je v registru nepremične kulturne dediščine zavedena pod številko 12448 kot profana stavbna dediščina z imenom enote Vrhnika – Hiša Voljčeva 27. Pri vprašanju prihodnosti objekta se lomita dva ustavnopravno zavarovana javna interesa. Gre namreč za kolizijo varnosti (v cestnem prometu) in varovanja kulturne dediščine, pri čemer menimo, da ima varovanje človeških življenj prednost pred varovanjem kulturne dediščine.

Enota kulturne dediščine (stara hiša na Voljčevi cesti 27 in parcela) na križišču Voljčeve in Tržaške ceste (ID znak 2002-1868/1 in 2002-1868/4) v lasti Alenke Kogovšek je v izjemno slabem dejanskem stanju, zaradi česar je predlagana dopustna rekonstrukcija in obnova objekta v skladu s sedanjim osnutkom OPPN in  KNP ne samo ekonomsko nevzdržna, ampak tudi neracionalna. V hiši namreč ni več mogoče bivati.

Bližnje križišče je navkljub zasilni znakovno-svetlobni ureditvi še vedno smrtno nevarno, še posebej v zimskem času, ko je križišče na klančini lahko tudi poledenelo. Po drugi strani se na Raskovcu naselje širi in tudi otrok, ki tam prehajajo čez cesto, je zaradi mladih družin precej. Občina je ta znan problem že večkrat poskušala reševati, vendar je v odnosu do ministrstev prešibka, saj si nevzdržnih, da ne rečem kriminalnih regulativ, noben župan ne upa kršiti tako, da bi stavbo zaradi ogrožanja življenj in varnosti z občinskim odlokom enostavno podrl in lastnika pravično izplačal.

Ker gre za cesto, za katero je pristojna država, pričakujemo, da bo država v sodelovanju z občino odkupila celotni nepremičnini, pri čemer bo ponudila nadomestno lokacijo in odškodnino za nadomestno (novo)gradnjo.

STALIŠČE 52: Pripomba se delno upošteva. OPPN že načrtuje razširitev križišča in premik objekta Voljčeva 27, v kolikor bo Ministrstvo za kulturo dovolilo rušitev objekta. Župan oz. občina nimata pooblastil za sprejem odloka o rušitvi objekta. Rušitev objekta, ki je stavbna dediščina, lahko dovoli samo Ministrstvo za kulturo. Prav tako OPPN ne more zahtevati od države, da odkupi zemljišča v privatni lasti.

 

PRIPOMBA 53: Cesta Gradišče: Zaradi prometne preobremenjenosti ceste Gradišče, povečanega obsega prometa, neprilagojene hitrosti in neustrezne širine ceste za dvosmerni promet na Gradišču predlagamo, da se cesta Gradišče preuredi v enosmerno cesto za vsa motorna in tovorna vozila v smeri Voljčeva cesta proti Tržaški cesti od križišča med Voljčevo cesto in ulico Gradišče do vhoda na dvorišče Gradišča 9 oziroma Gradišča 8 kot prikazuje slika 1. Na ta način bomo zagotovili večjo varnost in preglednost prometa na Gradišču in zmanjšali število vozil, ki se ob srečanju z nasprotnim vozilom umikajo na pločnik. Na ta način vozila, ki se vozijo v nasprotni smeri ogrožajo varnost vseh uporabnikov pločnika (pešci in uporabniki skirojev) in drugih šibkejših udeležencev v prometu, ki se vozijo po cestišču (kolesarji in vozila za invalide). S preureditvijo ceste v enosmerno cesto bi razbremenili cesto, ki poteka v starem delu Vrhnike in na ta način prispevali k večji prepoznavnosti naše kulturne dediščine.

POJASNILO 53: V okviru priprave OPPN se bo izdelala prometna študija, ki bo obravnavala, ali je ureditev prometnega režima v enosmerni promet možna. OPPN bo podal vsaj dve rešitvi prometnega režima – dvosmerni in enosmerni promet.

 

PRIPOMBA 54: Povezovalna pešpot ob severni strani pokopališča: Predlagamo, da se v skladu z (2). alinejo 8. člena iz OPPN, ki se glasi: »(2) Ohranjajo in prenavljajo se peš povezave v sosednja območja; načrtovana je pešpot iz območja ob pokopališkem zidu do parkirišča pred pokopališčem.« načrtovana pešpot označi na karti 03 Vplivi in povezave s sosednjimi območji iz OPPN. Krajani menimo, da je izgradnja pešpoti ob severni strani pokopališča smiselna, saj delno rešuje problematiko mirujočega prometa  tako na Voljčevi cesti kot tudi na Gradišču. Pešpot naj bo ustrezne širine, da omogoča izvajanje obrednih verskih procesij in pogrebnih sprevodov, ki trenutno potekajo po cesti Gradišče.

STALIŠČE 54: Pripomba se upošteva. Povezavo se vriše v grafični prikaz 03 Vplivi in povezave s sosednjimi območji.

 

PRIPOMBA 55: Prekvalifikacija zahodnega kraka Voljčeve ceste v pešpot: Krajani ugotavljamo, da se zahodni krak Voljčeve ceste, ki je označen v Evidenčnem katalogu za KNP pod šifro lista evidenčne enote 55, v praksi uporablja kot pešpot, saj ožina na klančini Voljčeve ceste pri cerkvi ne omogoča varnega peš prometa.

Predlagamo, da se zahodni krak Voljčeve ceste prekvalificira v pešpot in dovoli stanovalcem dostop z motoriziranimi vozili do svojih parkirnih mest iz zahodnega kraka Voljčeve ceste. Predlagamo, da se omenjena pešpot označi na karti 03 Vplivi in povezave s sosednjimi območji iz OPPN.

STALIŠČE 55: Pripomba se upošteva. V karto 6.1 Prometa situacija se vriše zahodni krak Voljčeve ceste kot »peš površine z dovozom«, tako kot je to že dejansko določeno na terenu.

 

PRIPOMBA 56: Ukrepi za umirjanje motoriziranega prometa: Krajani ugotavljamo, da so nekateri ukrepi za umiritev motoriziranega prometa na Voljčevi cesti neustrezni. Predlagamo, da se obstoječe cestne ovire (ležeči policaji) zamenja z manj hrupnimi ovirami, kot so npr. dvignjene ploščadi. Predlagamo tudi, da se na cestnih odsekih, ki dovoljujejo doseganje visokih hitrosti namestijo permanentne radarske opozorilne table s prikazom hitrosti vozil in ustreznih kazni za prekoračitev mejnih hitrosti.

POJASNILO 56: OPPN že predvideva območje umirjenega prometa. Način umiritve prometa ni predmet OPPN. Možni so različni načini, ki jih določi Oddelek za okolje in komunalo oz. SPVC. Pobuda bo posredovana naštetim delovnim telesom.

 

PRIPOMBA 57: Javna razsvetljava: Obstoječe svetilke niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/2007). Predlagamo, da se 57. člen OPPN dopolni tako, da zahteva izbiro svetil javne razsvetljave, ki ustrezajo smernicam v Uredbi o svetlobnem onesnaževanju oziroma Katalogu urbane opreme, ki bo s temi smernicami usklajen.

STALIŠČE 57: Pripomba se upošteva. 57. člen odloka se dopolni.

 

PRIPOMBA 58: Uravnoteženost med omejitvami in ugodnostmi: OPPN krajanom nalaga množico omejitev pri gradnji in obnovi objektov iz razloga, ker je po oceni stroke ta prostor zgodovinsko nadpovprečno pomemben za deželo. V smislu pravičnosti pa OPPN v zameno ne ponuja nobenih ugodnosti. Z vidika omejitev in ugodnosti predlagamo bolj uravnotežene določbe OPPN.

STALIŠČE 58: Iz zapisa ni jasno, na kaj se pripomba nanaša. Omejitve za gradnjo in oblikovanje objektov izhajajo iz varovanja kulturne dediščine, zagotavljanja prometnih površin in površin za pešce ter zagotavljanja poplavne varnosti.

 

PRIPOMBA 59: Elektrifikacija: Predlagamo, da se dikcija obeh točk delno popravi in sicer tako, da se po vsebini spremeni in dopolni iz: »…da potek vodov in priključki niso vidni na uličnih fasadah…« v: »…da potek vodov in priključki niso vidni na uličnih fasadah in hkrati, da se vsi prostozračni električni, telefonski in drugi vodi preoblikujejo v podzemno kabelsko omrežje…«. Utemeljitev: Območje posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena ima smisel posebej urejati le pod pogojem, da se k temu pristopi celostno. Neurejeni in neugledni nadzemni električni in telefonski vodi v to perspektivo prenove ne sodijo.

POJASNILO 59: Pripomba je že upoštevana v 56. in 59. členu OPPN.

 

PRIPOMBA 60: Sklad za obnovo: Predlagamo, da se za obnovitev stavb, ki so omenjene v OPPN in ki zahtevajo posebne pogoje za arhitekturno oblikovanje in vzdrževanje objektov, ustanovi sklad. Namen tega sklada bi bil pomoč za ohranjanje kulturnih in arhitekturnih posebnosti s tega območja, kot jih določajo 25., 26., 27., 28. in 29. člen OPPN.

POJASNILO 60: Pripomba ni predmet OPPN. Pripomba bo posredovana na Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

 

PRIPOMBA 61: Ocena vpliva OPPN na vrednost nepremičnin: Krajani menimo, da se bo z uvedbo OPPN spremenila vrednost naših nepremičnin. OPPN predpisuje arhitekturne omejitve za obnovo obstoječih stavb in novogradenj, kar vsekakor vpliva na vrednost nepremičnin. Zanima nas, kako se bodo s sprejetjem OPPN spremenile vrednosti naših nepremičnin. Predlagamo, da se pripravi ocena vpliv sprejema OPPN na vrednost naših nepremičnin.

POJASNILO 61: Pripomba ni predmet OPPN. OPPN ne določa vrednosti nepremičnin.

 

PRIPOMBA 62: Strošek izdelave OPPN in KNP: Krajani želimo biti seznanjeni s stroški posameznih elaboratov v zvezi z izdelavo OPPN.

POJASNILO 62: Stroški izdelave OPPN in KNP so 15.677,00 EUR (z DDV). Strošek izdelave geodetskega načrta za potrebe izdelave OPPN je 3.660,00 EUR (z DDV).

 

PRIPOMBA 63: Merila za izdelavo KNP: Krajani želimo natančnejše informacije glede opredelitve izhodišč in meril za izdelavo KNP. Pri nekaterih nepremičninah, ki so njegov sestavni del, se navedeni podatki in opisi ne ujemajo z dejanskim stanjem.

POJASNILO 63: Izhodišča za pripravo KNP so bile analize zgodovinskih virov (navedeni viri so v elaboratu), rezultati delavnice, terenski ogledi in smernice s strani Ministrstva za kulturo. Da bi bilo možno konkretno odgovoriti in pripombo upoštevati bi potrebovali točne podatke kateri podatki in opisi se ne ujemajo z dejanskim stanjem.

 

PRIPOMBA 64: Sprostitev javnih površin: OPPN naj se opredeli do tega, ali lahko Občina Vrhnika javne površine da v začasni najem. Če se opredeli pritrdilno, potem naj se jasno zapiše pogoje najema. Zasedene javne površine v bližini cest namreč kvarno vplivajo na pretočnost motoriziranega in peš prometa, zato se krajani zavzemamo za prehodne javne površine še posebej, ko te hkrati predstavljajo tudi intervencijske površine.

STALIŠČE 64: Pripomba je delno upoštevana. V OPPN ni načrtovanih gostinskih vrtov na javnih površinah. OPPN se dopolni z določbo, da gostinski vrtovi na javnih površinah niso dovoljeni, razen v primeru razširitve javnih površin za pešce, ki bi nudile dovolj prostora tako za pešce kot tudi za gostinske vrtove.

 

PRIPOMBA 65: Popraviti je potrebno barvno kodiranje na Karti 04 – Ureditvene enote.

STALIŠČE 65: Pripomba se upošteva. Na karti 04 se zamenja v legendi barva v-3 in v-4.

 

 

 

 

Župan

 

Stojan Jakin, l.r.

 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
8.6.18Eko sklad ob 25-letnici delovanja vabi na razstavo v sprehajališču Tivol
 
8.6.18Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
30.5.18Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
 
april
26.4.18Popolne zapore cest v Janezovi vasi
 
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
17.4.18Obvestilo o nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
12.4.18Objava 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem
 
marec
28.3.18Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OLN Kočevarjev vrt
 
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00