AKTUALNO

Prva predstavitev prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike - vabilo na javno razpravo


3.11.2017 10:00Privlačno, prijetno in živahno središče VrhnikePrva predstavitev prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike

Naročnik naloge:
Občina Vrhnika

Izdelovalec naloge:
City studio prostorsko načrtovanje d.o.o. in Inštitut za politike prostora

Celostna prometna strategija občine Vrhnika

V letu 2017 je Občina Vrhnika dobila Celostno prometno strategijo (CPS) . Občinski svet jo je soglasno potrdil aprila 2017. Priprava CPS je močno poudarjala vključevanje javnosti – organizirane so bile štiri javne razprave, veliko intervjujev, delavnica, izvedena pa je bila tudi anketa, ki jo je izpolnilo več kot 1360 občank in občanov Vrhnike, kar je sorazmerno zelo velik delež. Tako je CPS, na ravni ciljev in ukrepov, v največji meri odražala želje in stališča prebivalcev Vrhnike, kar je tudi prav. Strategije, ki jih javnost posvoji so dobre, najboljše pa so tiste, ki jih prebivalci sooblikujejo.

Strategije nam kažejo smer, kam želimo priti, seveda pa nimajo pravega smisla, če jim ne sledijo ukrepi. Prometno urbanistična ureditev Vrhnike je eden izmed ukrepov Občine Vrhnika, s katerim udejanja cilje CPS, hkrati pa upošteva tudi pobude, ki so jih občani izrazili tekom priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za star Vrhnike.

Pri pripravi CPS smo od prebivalcev Vrhnike največkrat slišali, da si želijo manj tranzitnega prometa čez Vrhniko in bolje urejeno središče mesta za pešce in kolesarje. To je pokazala tudi anketa, ki smo jo omenili: več kot 85 % anketirancev se strinja, da je treba izboljšati varnost za pešce in kolesarje. Anketiranci se strinjajo tudi, da je treba hitrosti avtomobilov na ulicah v središču mesta zmanjšati, predvsem pa si stanovalci želijo takega načrtovanja prometa, ki na prvo mesto postavlja varnost ljudi in čim več javnih prostorov po meri človeka.

Vizija CPS, oblikovana skupaj z Vrhničani, med ostalim poudarja zmanjševanje in preusmerjanje tovornega in osebnega tranzitnega prometa izven naselij ter da bodo krajše razdalje prebivalci in obiskovalci opravljali peš ali s kolesom, mestno središče pa bo lahko zaživelo kot privlačen, prijeten in živahen javni prostor, urejen po meri človeka. Na tem so utemeljeni tudi strateški cilji CPS:
•    Izboljšanje varnosti za hojo in kolesarjenje (npr. nove in več površin za pešce, širši pločniki, umiritev hitrosti motornega prometa, novi prehodi za pešce, varne pešpoti v šolo, …).
•    Pešcem prijazno urejeno mestno središče in stanovanjske soseske (npr. umirjanje prometa, območja z omejitvami za motorni promet).
•    Omejevanje motornega prometa in ureditev con z omejenim dostopom motornega prometa v mestnem središču (npr. prepoved tovornega prometa v strnjenih stanovanjskih območjih, enosmerne ulice, …).

Predlog nove prometno urbanistične ureditve središča VrhnikePredlog nove ureditve Stare ceste

Ključni cilj predlagane ureditve je razbremeniti središče Vrhnike motornega prometa, predvsem tranzitnega, sočasno pa zagotoviti varne površine za pešce in kolesarje ter urediti problem parkiranja na obravnavanem območju. To vključuje preusmeritev tranzitnega in tovornega prometa iz starega mestnega jedra, vzpostavitev varnih šolskih poti, novih površin za pešce in kolesarje ter umeščanje novih parkirnih mest za stanovalce. Krajše poti bodo prebivalci tako lažje opravljali s kolesom ali peš, saj bo prostor bolj prijeten za pešačenje in kolesarjenje, hkrati pa bo z novo ureditvijo poskrbljeno tudi za varno pešačenje otrok in ostalih ranljivih skupin.

Otroci, ki po kraju pešačijo samostojno, so zelo dober znak, saj v kraju, kjer lahko varno pešačijo otroci, lahko varno pešačijo vsi. Prav zato nova ureditev vključuje tudi umirjanje prometa. Občani Vrhnike ste nam jasno povedali, da je hitrih voznikov preveč, hkrati pa je nekaj minut počasnejše potovanje majhna cena za varnost otrok na cesti. Tako je na celotnem območju starega dela mesta Vrhnike predvidena uvedba omejitve hitrosti 30 km/h, razen na ulici Delavsko naselje in Cesti 6. maja, kjer je predvidena omejitev hitrosti na 40 km/h. Na območjih umirjenega prometa je predvidena omejitev hitrosti na 10 km/h.

Cankarjev trg in severni del Stare ceste bi preoblikovali v območje umirjenega prometa (ang. shared space). Na ta način ne izključimo nikogar; ne pešcev, ne kolesarjev, ne avtomobilov, ampak jim omogočimo varno sobivanje. Pogoji za vožnjo z avtomobilom bodo nekoliko manj ugodni, to pa zato, ker si želimo manj tranzitnega prometa v središču kraja, hkrati pa avtomobila v tem delu ne želimo povsem umakniti, saj bi s tem poslabšali pogoje za prebivalce. Kot območje umirjenega prometa bi se uredile tudi slepe ulice do parkirišč ob stanovanjskih blokih.

Z ukrepi želimo ulicam povrniti njihov družbeni značaj. Če na ulicah v središču mesta zmanjšamo promet, hkrati pa izboljšamo pogoje za pešce in kolesarje, te ulice ponovno zaživijo in postanejo prostor druženja, srečevanja in sprehajanja. Poveča se tudi kvaliteta bivanja, razvijati se začne turizem in druge dejavnosti – trgovine, gostinstvo, javne prireditve ipd. To potrjuje množica tujih primerov, podobno pa se je zgodilo tudi v Ljubljani in drugih slovenskih mestih.

 »Če načrtuješ za avtomobile in promet, dobiš avtomobile in promet. Če načrtuješ za ljudi in javni prostor, dobiš ljudi in javni prostor.« Fred Kent, Project for Public Spaces


Od ulice Delavsko naselje do Tržaške ceste je po Robovi cesti, Stari cesti in Voljčevi cesti predvidena izvedba mešane površine za pešce in kolesarje, ki bi bila tlakovana ter ločena od vozišča. Predvideni so dodatni ukrepi za zmanjšanje hitrosti motornih vozil. Povezava med ulico Delavsko naselje oz. pešpotjo po trasi nekdanje železnice do navezave na Tržaško cesto v križišču z Voljčevo ulico bi predstavljala hrbtenico novih ureditev namenjenih pešcem in kolesarjem. Prečno bi se navezovala na Ljubljansko cesto, Cesto 6. maja in v nadaljevanju na Tržaško cesto, kjer so že urejene površine za pešce in kolesarje, Idrijsko cesto, kjer je predvidena izvedba daljinske kolesarske poti, ulico Na Klisu, ulico Gradišče, kjer je tudi predvidna izvedba mešane površine za pešce in kolesarje, ter načrtovano daljinsko kolesarsko pot po Tržaški cesti v smeri proti Logatcu. Ker so v nekaterih delih naselja ulice za dvosmerni promet preozke, bi uvedli nekaj enosmernih ulic (del Voljčeve ceste in ulice Gradišče). S tem bi pridobili površine za pešce in kolesarje ter ohranili parkirna mesta.

K zmanjšanju tranzitnega prometa bi veliko pripomogla gradnja predvidene južne in severne obvoznice. Gradnja južne obvoznice se približuje, saj je projektna dokumentacija že v fazi izdelave, medtem ko je gradnja severne obvoznice časovno bolj oddaljena.

Izsek iz karte ukrepov

Kot v ostalih večjih prometno urbanističnih ureditvah ni možno vseh ukrepov izvesti sočasno, zato smo predvideli več faz, s katerimi postopoma izvedemo vse predvidene ukrepe in tako celovito prometno urbanistično ureditev Vrhnike.

Vabilo na javno razpravo

Verjamemo, da so najboljše prometne rešitve tiste, ki niso samo usklajene, ampak tudi sooblikovane s strani javnosti. Zato smo pri oblikovanju predloga načrta prometno urbanistične ureditve starega dela Vrhnike izhajali iz podatkov pridobljenih v okviru priprave CPS in OPPN. S procesom sodelovanja z občani imamo namen nadaljevati, tako vas vabimo na javno razpravo, ki bo v ponedeljek, 13. novembra 2017, ob 17. uri v Cankarjevem domu (Tržaška cesta 25, Vrhnika).

Hkrati vas vabimo, da nam vprašanja povezana s predlagano prometno urbanistično ureditvijo starega dela Vrhnike pošljete po e-pošti, in po najboljših močeh se bomo potrudili odgovoriti. Pišite nam na naslov aidan.cerar@ipop.si.

ZASNOVA PROMETNO URBANISTIČNE UREDITVE STAREGA DELA VRHNIKE


KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
8.1.19Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev
 
4.1.19Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
 
december
24.12.18Z novim letom k turistični še promocijska taksa
 
24.12.18Video posnetek 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
september
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00