AKTUALNO

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN TOJNICE 3


19.3.2018 07:00OBJAVLJENO 27. 2. 2018


OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 3505-9/2017 (5-08)

Datum:   12. 2. 2018

 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO) župan Občine Vrhnika javno naznanja

 

 

 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TOJNICE 3

 

 

 

1. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) se načrtuje nova ureditev na zemljiščih s parc. št. 2715/4, 2715/6, 2715/7, 2715/10, 2715/11, 2715/12, k.o. Vrhnika. Zemljišča se nahajajo na Tojnicah med Ljubljanico in cesto Pot na Tojnice. Lastnik zemljišč podjetje Dvig d.o.o. želi rekonstruirati obstoječ zapuščen objekt in izvesti ureditev zunanjih površin in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Objekt bo sedež podjetja, namenjen garažiranju in servisiranju vozil za lastne potrebe ter upravnim in pomožnim prostorom podjetja. Zunanje površine bodo namenjene voznim, parkirnim, servisnim in skladiščnim površinam.

 

2. JAVNA RAZGRNITEV

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v času od 12. 3. do vključno 10. 4. 2018. Dopolnjen osnutek OPPN bo v tem času na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika in v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

 

3. JAVNA OBRAVNAVA

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v sredo, 21. 3. 2018, ob 17. uri v prostorih KS Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

 

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI

 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v Knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.

 

 

 

ŽUPAN

Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l.r.

Priloga:
Povzetek za javnost


KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
12.12.18Popolna zapora Voljčeve ceste od 13.12. do 24.12.2018
 
5.12.18Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
28.11.18Polovična zapora cestišča Pod Hruševco
 
13.11.18IZJAVA ZA JAVNOST
 
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
5.11.18Preprečevanje neustreznega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih.
 
oktober
15.10.18Posnetek vaje železniške nesreče na RTV SLO
 
september
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00