AKTUALNO

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN TOJNICE 3


19.3.2018 07:00OBJAVLJENO 27. 2. 2018


OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 3505-9/2017 (5-08)

Datum:   12. 2. 2018

 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO) župan Občine Vrhnika javno naznanja

 

 

 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TOJNICE 3

 

 

 

1. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) se načrtuje nova ureditev na zemljiščih s parc. št. 2715/4, 2715/6, 2715/7, 2715/10, 2715/11, 2715/12, k.o. Vrhnika. Zemljišča se nahajajo na Tojnicah med Ljubljanico in cesto Pot na Tojnice. Lastnik zemljišč podjetje Dvig d.o.o. želi rekonstruirati obstoječ zapuščen objekt in izvesti ureditev zunanjih površin in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Objekt bo sedež podjetja, namenjen garažiranju in servisiranju vozil za lastne potrebe ter upravnim in pomožnim prostorom podjetja. Zunanje površine bodo namenjene voznim, parkirnim, servisnim in skladiščnim površinam.

 

2. JAVNA RAZGRNITEV

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v času od 12. 3. do vključno 10. 4. 2018. Dopolnjen osnutek OPPN bo v tem času na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelka za prostor, Cankarjev trg 11, Vrhnika in v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

 

3. JAVNA OBRAVNAVA

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v sredo, 21. 3. 2018, ob 17. uri v prostorih KS Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

 

4. MNENJA IN PRIPOMBE JAVNOSTI

 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v Knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si.

 

 

 

ŽUPAN

Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l.r.

Priloga:
Povzetek za javnost


KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
8.6.18Eko sklad ob 25-letnici delovanja vabi na razstavo v sprehajališču Tivol
 
8.6.18Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
30.5.18Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
 
april
26.4.18Popolne zapore cest v Janezovi vasi
 
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
17.4.18Obvestilo o nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
12.4.18Objava 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem
 
marec
28.3.18Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OLN Kočevarjev vrt
 
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00