AKTUALNO

Javno naznanilo OLN Kočevarjev vrt


1.3.2018 12:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA PROSTOR

Številka: 3505-5/2016(5-01)
Datum: 13. 2. 2018


Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) Občina Vrhnika objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrtJavno se razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt
Javna razgrnitev bo potekala v času od 5. 3. 2018 do vključno 20. 3. 2018.

Prostorski akt bo na vpogled v času uradnih ur:
-    v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika in
-    v prostorih KS Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 14. 3. 2018 ob 17.00 uri v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno:
- na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
- na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si ali
- kot zapis v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.

Občina bo do podanih pobud zavzela stališče in ga objavila v Našem časopisu.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Vrhnika, na oglasni deski krajevne skupnosti v katero spada obravnavani prostorski akt, in v Našem časopisu.

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin

KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
24.9.18Prekinjena dobava vode v ulici Gradišče
 
24.9.18Kloriranje vode v naselju Zgornja Zaplana
 
14.9.18Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta Občine Vrhnika
 
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
10.9.18Izdaja mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
4.9.18Lokalne volitve 2018
 
avgust
28.8.18Stališča in tehnična popravka stališč do pripomb in predlogov na Spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika
 
22.8.18Zbirno in prevzemno mesto za zabojnik za odpadke - Zabojnik ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah
 
22.8.18Obrezovanje žive meje in grmovnice, posajene v bližini križišč glavnih cest
 
junij
28.6.18Spletna ankete o motečih vonjavah na Vrhniki
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
april
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
marec
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00