AKTUALNO

Svet Vrtca Vrhnika razpisuje delovno mesto ravnatelja / ravnateljice


2.3.2018 06:00SVET VRTCA VRHNIKA
TRŽAŠKA CESTA 2A

1360  VRHNIKA

razpisuje delovno mesto


RAVNATELJA / RAVNATELJICE


Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (UR.L. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09,-popr.,65/09-popr., 20/11, 40/12- ZUJF, 57/12- ZPCD-2D, 2/15 Odl. US:U-I-269/12-24 in 47/15).

Predviden začetek dela je 1.7.2018. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.

Pisno prijavo in potrdila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
•    potrdilo o izobrazbi,
•    potrdilo o nazivu,
•    potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
•    potrdilo o morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu,
•    potrdilo iz kazenske evidence,
•    potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
•    potrdilo o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
•    program vodenja zavoda
pošljite do vključno 16.3.2018, v zaprti ovojnici, na naslov Svet Vrtca Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika, s pripisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO«.
Ob oddaji prijave, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka bo prejela pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
12.12.18Popolna zapora Voljčeve ceste od 13.12. do 24.12.2018
 
5.12.18Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
28.11.18Polovična zapora cestišča Pod Hruševco
 
13.11.18IZJAVA ZA JAVNOST
 
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
5.11.18Preprečevanje neustreznega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih.
 
oktober
15.10.18Posnetek vaje železniške nesreče na RTV SLO
 
september
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00