AKTUALNO

Svet Vrtca Vrhnika razpisuje delovno mesto ravnatelja / ravnateljice


2.3.2018 06:00SVET VRTCA VRHNIKA
TRŽAŠKA CESTA 2A

1360  VRHNIKA

razpisuje delovno mesto


RAVNATELJA / RAVNATELJICE


Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (UR.L. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09,-popr.,65/09-popr., 20/11, 40/12- ZUJF, 57/12- ZPCD-2D, 2/15 Odl. US:U-I-269/12-24 in 47/15).

Predviden začetek dela je 1.7.2018. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.

Pisno prijavo in potrdila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
•    potrdilo o izobrazbi,
•    potrdilo o nazivu,
•    potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
•    potrdilo o morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu,
•    potrdilo iz kazenske evidence,
•    potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
•    potrdilo o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
•    program vodenja zavoda
pošljite do vključno 16.3.2018, v zaprti ovojnici, na naslov Svet Vrtca Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika, s pripisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO«.
Ob oddaji prijave, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka bo prejela pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
8.6.18Eko sklad ob 25-letnici delovanja vabi na razstavo v sprehajališču Tivol
 
8.6.18Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
30.5.18Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
 
april
26.4.18Popolne zapore cest v Janezovi vasi
 
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
17.4.18Obvestilo o nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
12.4.18Objava 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem
 
marec
28.3.18Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OLN Kočevarjev vrt
 
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00