AKTUALNO

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o OPPN za območje Kovinarske


7.3.2018 14:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

ODDELEK ZA PROSTOR


Številka: 3505-7/2017
Datum:    12. 2. 2018


Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) Občina Vrhnika objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kovinarske


Javno se razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kovinarske.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 6. 3. 2018 do vključno 4. 4. 2018.


Prostorski akt bo na vpogled v času uradnih ur:
- v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika in
- v prostorih KS Sinja Gorica, Sinja Gorica 999, 1360 Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 14. 3. 2018 ob 17.00 uri v prostorih KS Sinja Gorica, Sinja Gorica 999, 1360 Vrhnika.

V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno:
- na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
- na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si ali
- kot zapis v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.

Občina bo do podanih pobud zavzela stališče in ga objavila v Našem časopisu.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Vrhnika, na oglasni deski krajevne skupnosti v katero spada obravnavani prostorski akt, in v Našem časopisu.Stojan Jakin
Župan Občine Vrhnika

KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
8.6.18Eko sklad ob 25-letnici delovanja vabi na razstavo v sprehajališču Tivol
 
8.6.18Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
30.5.18Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
 
april
26.4.18Popolne zapore cest v Janezovi vasi
 
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
17.4.18Obvestilo o nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
12.4.18Objava 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem
 
marec
28.3.18Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dop. osn. OLN Kočevarjev vrt
 
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00