AKTUALNO

Izdaja mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti


10.9.2018 14:00V skladu z 31.členom ZG (Ur.l.RS, št. 61/2017) mora investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti mnenja pristojnih mnenjedajalcev.
Občina Vrhnika je pristojna za izdajo mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in priklopa na javno cesto.
Mnenje glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe (vodovod, kanalizacija,...) na območju Občine Vrhnika, izda  nosilec poobastila za izvajanje občinske gospodarske javne službe, Komunalno podjetje Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

Vloga za izdajo mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in priključka na javno cesto investitor vloži na obrazcu "Priloga 9 : Zahteva za izdajo mnenja", ter priloži Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD (če gre za zahteven ali manj zahteven objekt) ali Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt ali Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljena za spremembo namembnosti oz. druge Priloge, ki so potrebne za pripravo mnenja. Vsebina Dokumentacije je določena v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.RS, št. 36/2018). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
Obrazec 9

Občina Vrhnika bo izdala mnenje  glede skladnosti gradnje prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in priklopa na javno cesto v zakonsko predpisanem roku, to je 15 dni od prejema popolne zahteve. V primeru vložene nepopolne zahteve za izdajo mnenja, se investitorja pozove v roku desetih dni od prejema zahteve. 
Vloga za izdajo mnenja se šteje za popolno takrat, ko je zahtevek vložen na obrazcu - Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja in zahtevku priložena dokumentacija, ki je pripravljena v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00