AKTUALNO

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 2. VOLILNEGA OKRAJA III. VOLILNE ENOTE


23.10.2018 13:00Številka: 041-4/2018(2-02)

Datum:   15.10.2018

 

POLITIČNIM STRANKAM  IN LISTAM, ZASTOPANIM

V OBČINSKEM SVETU OBČINE VRHNIKA

 

14.12.2018 poteče štiriletni mandat okrajnim volilnim komisijam. Po določbah 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB1, 23/17) imenuje te komisije Državna volilna komisija. Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani in njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov. Trije člani in trije namestniki članov okrajne volilne komisije pa se imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

 

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico, ne morejo kandidirati na volitvah oziroma, če sprejmejo kandidaturo, jim po zakonu preneha funkcija člana volilnega organa. Člani tudi ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki list kandidatov. Funkcija v volilnem organu je nezdružljiva z opravljanjem funkcije poslanca (po Zakonu o poslancih) ter z opravljanjem funkcije ministra v Vladi Republike Slovenije (po Zakonu o Vladi RS) ter z drugimi funkcijami za katere tako določa zakon.

 

Funkcija v volilnem organu je častna. Od članov volilnih organov se pričakuje, da bodo tekom štiriletnega mandata opravljali svojo funkcijo vestno, odgovorno ter da bodo izvrševali funkcijo v volilnem organu samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

 

Pristojnosti Okrajne volilne komisije določa 39. člen Zakona o volitvah v državni zbor, identične pristojnosti pa ima tudi pri izvedbi državnih referendumov.

 

Tekom štiriletnega mandata na novo imenovanih komisij se lahko predvideva, da bodo komisije izvajale volitve predsednika republike, članov državnega sveta, volitve v državni zbor, volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter morebitne referendume.

 

Sedeže komisij ter teritorialno pristojnost  komisij določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/2005 – UPB 1).

 

Glede na navedeno, je potrebno predlagati Državni volilni komisiji kandidate za Okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, in sicer:

 

-       predsednika Okrajne volilne komisije

-       namestnika predsednika Okrajne volilne komisije

-       3 člane Okrajne volilne komisije

-       3 namestnike članov Okrajne volilne komisije

 

V prilogi poziva vam posredujemo tudi obrazec, in vas prosimo, da pri izpolnjevanju le-teh vpišete vse zahtevane podatke. Predlog za imenovanje kandidata mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi datum in podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja  ter podpis odgovorne osebe politične stranke in žig.

 

Predlog za imenovanje kandidatov posredujte najkasneje do 24.10.2018 do 10.00 ure na naslov: Občina Vrhnika, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Tržaška 1, Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – kandidat za okrajno volilno komisijo«.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                              Predsednik komisije

                                                                                                           Mag. Miroslav Ribič, l.r.

 

PRILOGA:

-       predlog za člana in namestnika člana Okrajne volilne komisije

-       predlog za predsednika ali namestnika predsednika Okrajne volilne komisije

 

 

 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00