AKTUALNO

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 2. VOLILNEGA OKRAJA III. VOLILNE ENOTE


23.10.2018 13:00Številka: 041-4/2018(2-02)

Datum:   15.10.2018

 

POLITIČNIM STRANKAM  IN LISTAM, ZASTOPANIM

V OBČINSKEM SVETU OBČINE VRHNIKA

 

14.12.2018 poteče štiriletni mandat okrajnim volilnim komisijam. Po določbah 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB1, 23/17) imenuje te komisije Državna volilna komisija. Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani in njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov. Trije člani in trije namestniki članov okrajne volilne komisije pa se imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

 

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico, ne morejo kandidirati na volitvah oziroma, če sprejmejo kandidaturo, jim po zakonu preneha funkcija člana volilnega organa. Člani tudi ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki list kandidatov. Funkcija v volilnem organu je nezdružljiva z opravljanjem funkcije poslanca (po Zakonu o poslancih) ter z opravljanjem funkcije ministra v Vladi Republike Slovenije (po Zakonu o Vladi RS) ter z drugimi funkcijami za katere tako določa zakon.

 

Funkcija v volilnem organu je častna. Od članov volilnih organov se pričakuje, da bodo tekom štiriletnega mandata opravljali svojo funkcijo vestno, odgovorno ter da bodo izvrševali funkcijo v volilnem organu samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

 

Pristojnosti Okrajne volilne komisije določa 39. člen Zakona o volitvah v državni zbor, identične pristojnosti pa ima tudi pri izvedbi državnih referendumov.

 

Tekom štiriletnega mandata na novo imenovanih komisij se lahko predvideva, da bodo komisije izvajale volitve predsednika republike, članov državnega sveta, volitve v državni zbor, volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter morebitne referendume.

 

Sedeže komisij ter teritorialno pristojnost  komisij določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/2005 – UPB 1).

 

Glede na navedeno, je potrebno predlagati Državni volilni komisiji kandidate za Okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, in sicer:

 

-       predsednika Okrajne volilne komisije

-       namestnika predsednika Okrajne volilne komisije

-       3 člane Okrajne volilne komisije

-       3 namestnike članov Okrajne volilne komisije

 

V prilogi poziva vam posredujemo tudi obrazec, in vas prosimo, da pri izpolnjevanju le-teh vpišete vse zahtevane podatke. Predlog za imenovanje kandidata mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi datum in podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja  ter podpis odgovorne osebe politične stranke in žig.

 

Predlog za imenovanje kandidatov posredujte najkasneje do 24.10.2018 do 10.00 ure na naslov: Občina Vrhnika, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Tržaška 1, Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – kandidat za okrajno volilno komisijo«.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                              Predsednik komisije

                                                                                                           Mag. Miroslav Ribič, l.r.

 

PRILOGA:

-       predlog za člana in namestnika člana Okrajne volilne komisije

-       predlog za predsednika ali namestnika predsednika Okrajne volilne komisije

 

 

 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
12.11.18Obvestilom odjemalcem zemeljskega plina
 
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
8.11.18Delna zapora državne ceste Vrhnika-Logatec do 30. 11. 2018
 
5.11.18Preprečevanje neustreznega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih.
 
oktober
30.10.18Javni razpis za oddajo tržnega stanovanja v najem
 
26.10.18Obilno deževje - Izredni informativni bilten Centra za obveščanje RS
 
23.10.18POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE 2. VOLILNEGA OKRAJA III. VOLILNE ENOTE
 
15.10.18Posnetek vaje železniške nesreče na RTV SLO
 
5.10.18Posnetek 27. redne seje Občinskega sveta
 
september
14.9.18Poziv organizatorjem volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev župana in članov občinskega sveta Občine Vrhnika
 
13.9.18Popolna zapora ceste Gradišče
 
10.9.18Izdaja mnenja glede skladnosti gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti
 
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
4.9.18Lokalne volitve 2018
 
april
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
februar
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00