AKTUALNO

Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika


4.1.2019 10:00


PRAVNA PODLAGA:  Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28.09.2015)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28.09.2015)

                                      

 

I. OBRAZLOŽITEV:

 

Glede na pristojnosti Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je potrebno speljati postopek imenovanja novih članov Nadzornega sveta Občine Vrhnika.

 

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Vrhnika je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

-       opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

-       nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

-       nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Na podlagi 44. člena ima Nadzorni odbor pet članov. Člane Nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Član Nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave, član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

Glede na navedeno, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme naslednji

 

S K L E P :

1.    Na spletni strani Občine Vrhnika se pozove zainteresirane občane Občine Vrhnika, da do 16.01.2019 do 10.00 ure predložijo kandidaturo za člane Nadzornega odbora Občine Vrhnika skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika. 

                                                                                                          Predsednik komisije

                                                                                                           mag. Viktor Sladič, l.r.


OOBRAZEC - Vloga za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
8.1.19Zbiranje predlogov za člane komisij, ki vrednotijo programe društev
 
4.1.19Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
 
december
24.12.18Z novim letom k turistični še promocijska taksa
 
24.12.18Video posnetek 1. redne konstitutivne seje Občinskega sveta
 
4.12.18Odvoz organskih odpadkov od 17. decembra 2018 do 1. marca 2019 vsakih 14 dni
 
november
12.11.18Program spodbujanja podjetništva na Barju
 
september
7.9.18V Občini Vrhnika velja nov Odlok o turistični in promocijski taksi
 
marec
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00