AKTUALNO

Kandidiranje za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika


4.1.2019 10:00


PRAVNA PODLAGA:  Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28.09.2015)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28.09.2015)

                                      

 

I. OBRAZLOŽITEV:

 

Glede na pristojnosti Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je potrebno speljati postopek imenovanja novih članov Nadzornega sveta Občine Vrhnika.

 

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Vrhnika je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

-       opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

-       nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

-       nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

Na podlagi 44. člena ima Nadzorni odbor pet članov. Člane Nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Član Nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave, član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

Glede na navedeno, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme naslednji

 

S K L E P :

1.    Na spletni strani Občine Vrhnika se pozove zainteresirane občane Občine Vrhnika, da do 16.01.2019 do 10.00 ure predložijo kandidaturo za člane Nadzornega odbora Občine Vrhnika skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika. 

                                                                                                          Predsednik komisije

                                                                                                           mag. Viktor Sladič, l.r.


OOBRAZEC - Vloga za člana nadzornega odbora Občine Vrhnika
KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
21.5.19Video posnetekek 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
17.5.19Občina Vrhnika objavlja prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE (m/ž)
 
17.5.19Občina Vrhnika objavlja prosto delovno mesto SVETOVALEC za gradbene zadeve in investicije (m/ž)
 
15.5.19Video posnetek občinskega praznika Slavnostna akademije 2019 z dne, 10. 5. 2019
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
23.4.19Posnetek 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila 18. 4. 2019
 
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Javno naznanilo o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načta za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00