AKTUALNO

Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta


28.5.2019 08:00Številka: 3500-1/2019 (5-08)
Datum:   17. 5. 2019

 

ZBIRANJE POBUD ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

Občina Vrhnika obvešča vso zainteresirano javnost, da z dnem 1. 6. 2019 in do nadalnjega zbira pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (OPN). To so pobude za:
-       spremembo namenske rabe prostora,
-       spremembo prostorskih izvedbenih pogojev in
-       druge spremembe OPN.

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) občina pri pripravi izhodišč za pripravo SD OPN zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb.

Na podlagi 109. člena ZUreP-2 in Odloka o taksi za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 471/19) se ob podaji pobude za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora plača taksa v višini 50,00 eur.

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

Pobude se poda na obrazcih:
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba namenske rabe prostora,
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba prostorskih izvedbenih pogojev in druge spremembe.


Obrazci so dostopni:
  • na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod rubriko Vloge in obrazci,
  • v sprejemni pisarni Občine Vrhnika in UE Vrhnika (Tržaška cesta 1, Vrhnika).

Občina bo pobude pregledala, analizirala in do njih zavzela stališča o izpolnjevanju pogojev za upoštevanje pri pripravi izhodišč sprememb in dopolnitev OPN. Vlagateljem pobud bo Občina izdala pisno opredelitev glede njihove pobude po končanem zbiranju pobud in zavzetju stališč do pobud.

 

 

ŽUPAN

 

Daniel Cukjati, l.r.


Priloge

KOLEDAR

DatumDogodek
 
oktober
9.10.19Informacija o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
4.10.19Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
september
24.9.19Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin
 
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00