AKTUALNO

Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom


12.8.2019 08:00
Razpisna dokumentacija

 

Natečaj

za podjetniške ideje z družbenim učinkom

 

Program spodbujanja podjetništva na Barju

»PSP Barje«

Povezava do prijave


O »Programu spodbujanja podjetništva na Barju«
Pravila in pogoji nagradnega natečaja:

1.    Predmet nagradnega natečaja ali kaj iščemo
2.    Objava natečaja
3.    Rok za sprejem in način oddaje prijav
4.    Objava rezultatov
5.    Pogoji sodelovanja na natečaju
6.    Ocenjevanje podjetniških idej natečaja
7.    Razglasitev zmagovalcev in nagrada
8.    Dodatne informacije

O Programu spodbujanja podjetništva na Barju
Na področju podjetništva z družbenim učinkom (socialnega podjetništva) je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opažamo pa, da je kljub velikemu zanimanju ljudi za tovrstno podjetništvo, v slovenskem okolju na voljo bistveno premalo kvalitetnega socialno podjetniškega znanja, ki bi posameznika peljalo od čistih podjetniških osnov, do oblikovanja produkta in vstopa na trg. Zato smo se odločili, da s projektom »PSP Barje« kandidiramo na 1. JAVNEM POZIVU PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA LETI 2017 in 2018.

Operacija je celovit program spodbujanja podjetništva s poudarkom na malih lokalnih idejah. Glavni cilji in rezultati operacije so izpeljati 3 ključne aktivnosti:

1.)    Podjetniško druženje z gostom
– gre za tematska srečanja, na katerih smo gostili uspešnega podjetnika ali strokovnjaka s področja podjetništva (marketing, oglaševanje, prodaja,…). Druženja so bila namenjena tudi mreženju, motiviranju prebivalcev za podjetništvo in vključitev v ostali aktivnosti (Startup vikend in Podjetniško akademijo). Izpeljali smo 5 podjetniških druženj v štirih različnih občinah ter eno predstavitveno in motivacijsko predavanje v občini Brezovica.

2.)    Podjetniški startup vikend
- udeležencem ponuja priložnost intenzivnega razvoja lastnih poslovnih družbeno učinkovitih idej. Intenzivna 25-urna podjetniška izkušnja, ki traja od petka popoldne do nedelje popoldne in udeležencem ponuja priložnost razvoja lastnih poslovnih družbeno učinkovitih idej. Skozi proces razvoja ideje jih spremlja strokovna ekipa mentorjev, organizirane so tudi tematske delavnice. Udeleženci se naučijo metodologije za razvoj podjetniške ideje, praktično znanje o pripravi poslovnega modela ter testiranju ideje pri potencialnih kupcih izdelka ali storitve.  

3.)    Podjetniška akademija - v katero bo vključenih 3 zmagovalne ekipe startup vikenda ter 10 posameznikov ali ekip, izbranih na podlagi rezultatov oziroma prijav na javno povabilo (v nadaljevanju natečaj). Skupaj bomo v akademijo vključili 13 ekip, ki  bodo tekom akademije razvijale prijavljene podjetniške ideje.

Ta razpisna dokumentacija je del natečaja, ki spada v drugi sklop aktivnosti. Več informacij o celotnem projektu in posameznih sklopih lahko preberete na spletni strani www.cene-stupar.si.
Partnerji v projektu so Območna obrtno - podjetniška zbornica Vrhnika, Občina Log – Dragomer, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Turistično društvo Blagajana, Občina Vrhnika, Občina Borovnica.

Pravila in pogoji natečaja

1.    Predmet natečaja ali kaj iščemo

Predmet natečaja je izbor podjetniških idej, rešitev in inovacij, ki sodijo na polje socialnega podjetništva.
Preko natečaja iščemo ideje, ki rešujejo družbene probleme na podjetniški način. Z natečajem želimo identificirati posameznike in organizacije, ki s svojimi inovacijami ustvarjajo dodano vrednost v družbi, v kateri delujejo, hkrati pa uspejo najti ravnovesje tudi v poslovnem delu svojega delovanja. To pomeni, da si prizadevajo preživeti z ustvarjenim finančnim tokom preko poslovanja z realizacijo prijavljene ideje in ne s trajnim zunanjim (javnim) financiranjem.
Cilj izvajalcev »Programa spodbujanja podjetništva na Barju« je z dotičnim natečajem tovrstne ideje identificirati, ter s kasnejšimi aktivnostmi programa, nosilcem teh idej ponuditi podporo pri oblikovanju teh idej v uspešna socialna podjetja.
Prednostno bomo podprli nosilce poslovnih idej, ki s svojimi produkti, izdelki ali storitvami ustvarjajo dodano vrednost za družbo in okolje na naslednjih področjih:

-    Turizem
-    Trajnostna pridelava hrane
-    Aktiviranje tradicionalnih virov
-    Ohranjane narave in kulturne krajine
-    Zmanjšanje onesnaženosti okolja in ohranjanje naravnih virov
-    Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe
-    Varovanje okolja
-    Kmetijstvo
-    Nove prilagojene kmetijske prakse
-    Energetska učinkovitost
-    Ohranjanje kulturne dediščine

2.    Objava natečaja

Nagradni natečaj je bil javno objavljen v četrtek 1.8.2019 na spletni strani
www.cene-stupar.si in na spletnih straneh partnerjev v projektu »PSP Barje«.

3.    Rok za sprejem in način oddaje prijav

Rok za oddajo prijav na natečaj je nedelja, 1.9.2019 do 23:59 ure.

Prijavo na natečaj se odda izključno od 1.8.2019 dalje (prijave prejete pred tem datumom so neveljavne), elektronsko preko posebnega vnosnega obrazca (prijavnice), ki je dostopen na spletni strani www.cene-stupar.si (zavihek Razvoj kariere, Razvoj ideje – Ferfl, projekt "Program spodbujanja podjetništva na Barju", Program, Natečaj) in na spletnih straneh partnerjev v projektu »PSP Barje«. Predvidena je izključno elektronska oddaja, zato tiskanih prijav ne sprejemamo. Prijava se lahko odda izključno v slovenskem jeziku.

4.    Objava rezultatov

O rezultatih natečaja bodo prijavitelji obveščeni 5.9.2019 in sicer izključno po, v prijavi na natečaj navedeni elektronski pošti.
Po tem datumu bodo izbrane ekipe objavljene tudi na www.cene-stupar.si in na spletnih straneh partnerjev v projektu »PSP Barje«.

5.    Pogoji sodelovanja na natečaju

Na natečaju lahko kot prijavitelji sodelujejo pravne osebe in fizične osebe.

Kot pravne osebe se lahko prijavijo organizacije:
 
-    ki so ustanovljene kot pravne osebe zasebnega prava;
-    ki niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem (ta pogoj velja za prijavitelja in njihove morebitne partnerje ter njihove zakonite zastopnike).

En prijavitelj lahko prijavi več idej, vendar mora vsako idejo prijaviti ločeno. Če pri ideji sodeluje več partnerjev, se lahko na natečaj prijavi samo en partner kot nosilec prijave. V primeru, da bo taka ideja nagrajena, bo nagrada dodeljena nosilcu prijave.

Prijavitelj ter partnerji (njihovi zakoniti zastopniki in zaposleni) ne smejo biti člani strokovne komisije ali njihovi ožji sorodniki.

Z oddajo prijavnice na natečaj se prijavitelj:

-    strinja, da se kratek opis ideje objavi na spletni strani www.cene-stupar.si;
-    strinja, da bo njegova dobra praksa v primeru izbora objavljena na spletnem mestu projekta ter v različnih medijih, ki bodo pokrivali aktivnosti projekta. V ta namen se prijavitelj obveže, da bo pri oblikovanju prispevkov pripravljen sodelovati z novinarji in izvajalci programa ter podati kratko izjavo za medije;
-    zavezuje, da bo v primeru zmage oziroma izbora njegove ideje sodeloval v kasnejših aktivnostih natečaja, in sicer se prijavitelj obvezuje vključiti v šolo podjetništva z družbenim učinkom, ki jo organizira izvajalec natečaja, ter v ostale aktivnosti v zvezi s tem;
-    strinja, da se njegov e-naslov doda na listo za pošiljanje obvestil o aktivnostih projekta in ostalih aktivnostih, ki jih izvaja organizator natečaja;
-    strinja, da se njegov e-naslov posreduje ostalim udeležencem, ki bodo sodelovali na aktivnostih programa z namenom lažje komunikacije in mreženja;
-    strinja, da se aktivnosti projekta lahko snemajo in fotografirajo ter da se tako pridobljeni materiali javno objavijo in uporabijo za namene promocije natečaja in projekta.

6.    Ocenjevanje

Prijave na natečaj ocenjuje 7-članska komisija, ki jo sestavljajo partnerji v projektu »PSP Barje«.

Člani komisije bodo vsako prijavo točkovali. Na prijavnici se ocenjuje 9 odgovorov (odgovore od vključno št. 2 do vključno št. 10). Vsak odgovor lahko prejme maksimalno 5 točk. Računa se povprečna ocena posameznega odgovora vseh osmih članov komisije. Z dodatnimi desetimi (10) točkami se točkuje prijava ideje, ki se nanaša na prednostna področja, ki so navedena v prvi točki.

To so:

-    Turizem
-    Trajnostna pridelava hrane
-    Aktiviranje tradicionalnih virov
-    Ohranjane narave in kulturne krajine
-    Zmanjšanje onesnaženosti okolja in ohranjanje naravnih virov
-    Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe
-    Varovanje okolja
-    Kmetijstvo
-    Nove prilagojene kmetijske prakse
-    Energetska učinkovitost
Ohranjanje kulturne dediščine

Najvišje možno število točk, ki jih lahko zbere posamezna prijava, je 55. V primeru, da dve ali več idej dosežeta enako število točk, ima strokovna komisija pravico, da se ponovno posvetuje in izbere eno idejo.

Ocena strokovne komisije je dokončna. Pritožba na oceno strokovne komisije ni mogoča.

7.    Razglasitev zmagovalcev in nagrade

Strokovna komisija bo izbrala 10 zmagovalnih idej. Nosilci zmagovalnih idej si bodo z zmago priborili šolnino v Podjetniški akademiji. Poleg nosilca ideje mesto v Podjetniški akademiji pridobijo tudi vsi  partnerji, navedeni ob prijavi na natečaj (pod vprašanjem št. 9: »Opišite ekipo / partnerje, ki vam bodo pomagali pri realizaciji. Koliko jih je in kakšna znanja ter pretekle izkušnje posedujejo?«), ki skupaj razvijajo eno, zmagovalno (s strani komisije izbrano) idejo.
V akademijo bodo vključeni tudi nosilci in partnerji 3 idej, izbranih na Startup vikendu, skupaj torej nosilci in partnerji 13 idej.

8.    Dodatne informacije
Mira Jakupaj, 030 640 262 ali e-naslov: mira.jakupaj@cene-stupar.si.
 

 

KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00