AKTUALNO

Razpis za prosto delovno mesto direktorja JP Komunalnega podjetja Vrhnika


23.8.2019 15:00

Razpisano je prosto delovno za direktorja JP KPV d.o.o. Besedilo razpisa si preberite v nadaljevanju. 
Besedilo razpisa: 


Na podlagi 36., 38. in 39. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 100/13 in 44/16) Komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja JP KPV d.o.o. objavlja prosto delovno mesto
Direktor javnega podjetja Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe,
- najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
- mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
- če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe,

Dela in naloge delovnega mesta:
- organizira in vodi delovni proces,
- predlaga temeljne razvojne in poslovne politike ter letni poslovni načrt,
- sprejema ukrepe za izvajanje letnega poslovnega načrta,
- daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu,
- zadrži sklep sveta delavcev oziroma drugega organa, če je z njim kršen zakon ali splošni akt,
- izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje javnega podjetja,
- določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
- odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
- sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
- na predlog strokovnih služb podjetja določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
- pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično tehnoloških postopkih,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi skupščine in občin ustanoviteljic.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je pridobil,
2. program in vizijo razvoja JP KPV za štiriletno obdobje,
3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
5. dokazilo kandidata, da:
a. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
b. mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
c. če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – delovno mesto Direktor javnega podjetja« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, in sicer v roku 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, javnih glasilih, ki jih določi organ za izvedbo javne objave in v uradnih prostorih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov grega.kukec@vrhnika.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Obravnavale se bodo pravočasne, ustrezne in popolne prijave. Za popolno prijavo se šteje, če so priloženi vsi dokumenti navedeni v točkah 1-5. V izbirni postopek, se bodo uvrstili kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali pogoje za imenovanje. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbiro kandidata bo komisija presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati.

Pri razgovoru se bo poseben poudarek dalo na:
- vodstvene sposobnosti, dosedanje delovne izkušnje in rezultate kandidata,
- ambicioznosti in uresničljivosti programa in vizije razvoja JP KPV za štiriletno obdobje,
- poznavanje normativne ureditve področja dela.
O imenovanju direktorja dokončno odločijo občinski sveti občin ustanoviteljic, skladno z ustanovitvenim aktom.
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas, za mandatno dobo štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Pogodbo z direktorjem javnega podjetja podpiše predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Dodatne informacije o javni objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti pri predsedniku komisije Gregi Kukcu, ki je dosegljiv na 01 755 5412 ali po elektronski pošti grega.kukec@vrhnika.si .
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Datum: 14.08.2019

Komisija za izbiro kandidata
Predsednik komisije
Grega Kukec


KOLEDAR

DatumDogodek
 
oktober
24.10.20Koronavirus: organizirano bo varstvo otrok v vrtcih, a le za nujne primere
 
23.10.20Koronavirus: Prepoved uporabe javnih otroških igrišč
 
23.10.20Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v nadzornem odboru občine vrhnika
 
22.10.20Koronavirus: Uporabne povezave za občane, organizatorje in delodajalce
 
12.10.20OBVEZNO NAROČANJE STRANK ZA UPRAVNO ENOTO IN OBČINO VRHNIKA
 
12.10.20Javno naznanilo o razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora ZA_3650
 
9.10.20OBVESTILO CZ VRHNIKA
 
7.10.20JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo zemljišč v najem
 
2.10.20Oktober - mesec požarne varnosti
 
september
20.9.20Ekološki otoki samo za zbiranje steklene, papirnate in plastične oz. kovinske embalaže
 
avgust
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00