AKTUALNO

Javna dražba za prodajo nepremičnin


20.12.2019 14:00Številka: 478-139/2019 (6-09)

Datum: 18. 12. 2019

 

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2019 (Naš časopis, št. 469/19 in 474/19) naslednjo 

 

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin

 

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

 

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (matična številka: 5883407000, identifikacijska številka: SI 43542204).

 

2. VRSTA PRAVNEGA POSLA

 

Prodaja nepremičnin.

 

3. PREDMET JAVNE DRAŽBE

 

Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine v lasti Občine Vrhnika:

 

3.1  parc. št. 1990/1, k.o. Log (1996)

 

Zemljišče v površini 6.042 m² je glede na izdano potrdilo o namenski rabi zemljišča po osnovni namenski rabi K2 – druga kmetijska zemljišča. Zemljišče se nahaja na zavarovanem območju Krajinskega parka Barje, kjer ima Republika Slovenija predkupno pravico na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) – v nadaljevanju ZON in Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C). Zemljišče je predmet predkupne pravice po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) – v nadaljevanju ZKZ. Glede na podatke v zemljiški knjigi je parcela bremen prosta.

 

3.2  parc. št. 1990/2, k.o. Log (1996) 

 

Zemljišče v površini 14.369 m² je glede na izdano potrdilo o namenski rabi zemljišča po osnovni namenski rabi: K2 – druga kmetijska zemljišča. Zemljišče se nahaja na zavarovanem območju Krajinskega parka Barje, kjer ima Republika Slovenija predkupno pravico na podlagi ZON in Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C). Zemljišče je predmet predkupne pravice po ZKZ. Glede na podatke v zemljiški knjigi je parcela bremen prosta.

 

3.3. parc. št. 1987/50, k.o. Log (1996)

 

Zemljišče v površini 22.911 m² je glede na je glede na izdano potrdilo o namenski rabi zemljišča po osnovni namenski rabi: K2 – druga kmetijska zemljišča. Zemljišče se nahaja na zavarovanem območju Krajinskega parka Barje, kjer ima Republika Slovenija predkupno pravico na podlagi ZON in Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C). Zemljišče je predmet predkupne pravice po ZKZ. Glede na podatke v zemljiški knjigi je parcela bremen prosta.

 

3.4. parc. št. 1721/15, k.o. Velika Ligojna (1998)

 

Zemljišče v površini 22.911 m² je glede na je glede na izdano potrdilo o namenski rabi zemljišča po osnovni namenski rabi: G – gozd v deležu 99% in K2 – druga kmetijska zemljišča v deležu 1%. Zemljišče je predmet predkupne pravice po ZKZ. Glede na podatke v zemljiški knjigi je parcela bremen prosta.

 

4. IZKLICNA CENA

 

4.1   Izklicna cena zemljišča parc. št. 1990/1, k.o. Log (1996) znaša 13.000,00 EUR (z besedo: trinajst tisoč evrov). Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati kupec.

4.2   Izklicna cena zemljišča, 1990/2, k.o. Log (1996),  znaša 30.900,00 EUR (z besedo: trideset tisoč devetsto evrov). Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati kupec.

4.3.  Izklicna cena zemljišča, 1987/50, k.o. Log (1996),  znaša 49.300,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč tristo evrov). Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati kupec.

4.4.   Izklicna cena zemljišča, 1721/15, k.o. Velika Ligojna (1998),  znaša 13.500,00 EUR (z besedo: trinajst tisoč petsto evrov). Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati kupec.

 

5. PRAVILA IN POGOJI JAVNE DRAŽBE

 

5.1 Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1  in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

5.2  Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu »videno – kupljeno«.

5.3  Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

 

5.4  NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA

Najnižji znesek višanja kupnine znaša 200,00 EUR.

 

5.5  VARŠČINA

Dražitelji morajo najpozneje do 9. 1. 2020 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene kot sledi:

 

5.5.1    Za zemljišče parc. št. parc. št. 1990/1, k.o. Log (1996), znaša varščina 1.300,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: SI56 0134 0010 0001 093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: SI00 722100-1990-1, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

 

5.5.2    Za zemljišče parc. št. 1990/2, k.o. Log (1996), znaša varščina 3.090,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: SI56 0134 0010 0001 093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: SI00 722100-1990-2, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

 

5.5.3.  Za zemljišče parc. št. 1987/50, k.o. Log (1996), znaša varščina 4.930,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: SI56 0134 0010 0001 093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: SI00 722100-1987-50, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

5.5.4.  Za zemljišče parc. št. 1721/15, k.o. Velika Ligojna (1998), znaša varščina 1.350,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: SI56 0134 0010 0001 093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: SI00 722100-1721-15, z navedbo »Varščina za javno dražbo«.

 

Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

 

5.6. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA DRAŽITELJA

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna vrednost nepremičnin oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe pod pogoji, navedenimi v tem razpisu.

 

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

 

Po zaključku javne dražbe bo pri pristojni upravni enoti (za nepremičnine pod 3.1, 3.2 in 3.3. pa le v primeru pridobitve izjave Republike Slovenije o neuveljavljanju predkupne pravice na zavarovanem območju) skladno z določili ZKZ objavljena ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda, na katero je najugodnejši dražitelj dolžan podati izjavo o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije pri pristojni upravni enoti v predpisanem roku.

 

5.7  ROK SKLENITVE POGODBE

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi zakonsko zahtevanega soglasja. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

 

5.8  NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE IN PLAČILO DRUGIH STROŠKOV

Celotno kupnino je dolžan kupec plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet nepremičnin, vse notarske stroške ter stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist v zemljiško knjigo.

 

5.9 ZEMLJIŠKOKNJIŽNO DOVOLILO

Občina Vrhnika bo izdala kupcu zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu  celotne kupnine.

 

5.10  KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 14. 1. 2020 ob 12.00 uri v sejni sobi v kletnih prostorih na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

 

5.11  POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na dražbo lahko pristopijo le dražitelji oziroma tretje osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v objavi javne dražbe, in so v celotnem znesku pravočasno vplačali varščino in ob pristopu na dražbo predložijo dokument, na podlagi katerega je mogoče identificirati dražitelja oziroma tretjo osebo. Dražitelji se morajo najpozneje do 12.00 ure na dan javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin, kar je dolžan preveriti vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako, da  najpozneje do 9. 1. 2020 na naslov: Občina Vrhnika,  Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »JAVNA DRAŽBA NEPREMIČNIN 14. 1. 2020« predloži naslednje dokumente:

·         potrdilo o plačani varščini in priloženo številko TRR računa za primer vračila varščine,

·         davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,

·         izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

·      notarsko overjeno pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe, če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik,

·         fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb.

 

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za založitev le-te.

 

Na dan javne dražbe se mora dražitelj identificirati s predložitvijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), katerega kopijo je priložil k prijavi.

 

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe, določene v sedmem odstavku 50. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 50. člena ZSPDSLS-1.

 

Vplačane varščine dražiteljev, ki se javne dražbe ne udeležijo ali k dražbi ne pristopijo, se zadržijo. V kolikor najugodnejši dražitelj ne bo pripravljen kupiti predmeta javne dražbe oz. ne bo podal izjave o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije pri pristojni upravni enoti v predpisanem roku, prodajalec obdrži varščino. Kadar to terja načelo gospodarnosti, se vplačane varščine dražiteljev vrnejo tudi v primerih, ko se javne dražbe ne udeležijo ali ne pristopijo k dražbi.

 

5.12  IZVEDBA JAVNE DRAŽBE

Javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Župan ali komisija s soglasjem župana lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina brez zamudnih obresti.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije o javni dražbi, o nepremičninah, ki so predmet javne dražbe in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti na Občini Vrhnika, na telefonski številki 01 755 54 46, na elektronskem naslovu obcina.vrhnika@vrhnika.si ali osebno v času uradnih ur na naslovu Cankarjev trg 11, Vrhnika.

 

To besedilo javne dražbe se objavi na spletni strani Občine Vrhnika  www.vrhnika.si.

 

 

                                                                                                          OBČINA VRHNIKA


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00