AKTUALNO

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika


30.12.2019 14:00Številka: 3500-1/2019 (5-08)

Datum:   17. 5. 2019

 

 

ZBIRANJE POBUD ZA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

 

 

Občina Vrhnika obvešča vso zainteresirano javnost, da z dnem 1. 6. 2019 in do nadalnjega zbira pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (OPN). To so pobude za:

-       spremembo namenske rabe prostora,

-       spremembo prostorskih izvedbenih pogojev in

-       druge spremembe OPN.

 

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) občina pri pripravi izhodišč za pripravo SD OPN zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb.

 

Na podlagi 109. člena ZUreP-2 in Odloka o taksi za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 471/19) se ob podaji pobude za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora plača taksa v višini 50,00 eur.

 

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.

 

Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

 

Pobude se poda na obrazcih:

-       Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba namenske rabe prostora,

-       Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika – sprememba prostorskih izvedbenih pogojev in druge spremembe.

 

Obrazci so dostopni:

-       na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod rubriko Vloge in obrazci,

-       v sprejemni pisarni Občine Vrhnika in UE Vrhnika (Tržaška cesta 1, Vrhnika).

 

Občina bo pobude pregledala, analizirala in do njih zavzela stališča o izpolnjevanju pogojev za upoštevanje pri pripravi izhodišč sprememb in dopolnitev OPN. Vlagateljem pobud bo Občina izdala pisno opredelitev glede njihove pobude po končanem zbiranju pobud in zavzetju stališč do pobud.

 

 

ŽUPAN

 

Daniel Cukjati, l.r.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
20.1.21Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine zemljišča s parc. št. 1620/18 k.o. Verd (2003)
 
18.1.21Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine zemljišča s parc. št. 877/23 k.o. Verd (2003)
 
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
5.1.21MNOŽIČNO PRESEJALNO TESTIRANJE SARS-CoV-2 S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI
 
5.1.21PRIJAVA ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19
 
december
28.12.20Sklep o oprostitvi plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00