AKTUALNO

Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v nadzornem odboru občine vrhnika


23.10.2020 09:00

 
Spoštovani.

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Vrhnika je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Na podlagi 44. člena ima Nadzorni odbor pet članov. Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član Nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbence občinske uprave, član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Glede na pristojnost Komisije, da vodi postopke imenovanja, objavljamo poziv zainteresiranim občanom in prilagamo obrazec za predlaganje oziroma kandidiranje člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika. Vloga za imenovanje člana mora vsebovati podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja in dokazila o izpolnjevanju pogojev za člana Nadzornega odbora (predložiti dokazilo o izobrazbi ter na kratko opisati izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja).
V skladu z zgoraj navedenim vas prosimo, da vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – kandidat za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika«. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 2. 11. 2020 do 12. ure.

Za dodatne informacije prosim pokličite go. Tanjo Kohne (tel. 01/7505-417).

S spoštovanjem!


PRILOGE:
- vloga za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika

Predsednik komisije
mag. Viktor Sladič, l.r.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
25.11.20Odredba župana o oprostitvi plačila najemnine za najemnike poslovnih prostorov in ostale najemnike nepremičnin v lasti Občine Vrhnika
 
25.11.20Odločba o ureditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine v občini Vrhnika
 
23.11.20Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
 
16.11.20KORONAVIRUS: Časovno neomejeno parkiranje na modrih conah
 
6.11.20Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem - Tržaška cesta 23, Vrhnika
 
6.11.20Poziv - topli obrok za učence in dijake, ki se šolajo na daljavo
 
oktober
30.10.20Javno naznanilo za javno predstavitev predloga: Občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
 
12.10.20OBVEZNO NAROČANJE STRANK ZA UPRAVNO ENOTO IN OBČINO VRHNIKA
 
avgust
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00