AKTUALNO

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Tržaška 24, Vrhnika


5.5.2009 16:00

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99,124/00,79/01, 30/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. List RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter Letnega programa prodaje finančnega premoženja občine Vrhnika za leto 2009 (Naš časopis št. 356/08)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine na naslovu Tržaška 24, Vrhnika

1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja so ponudbe za nakup poslovnih prostorov na naslovu Tržaška cesta 24, Vrhnika. Poslovni prostori se nahajajo v pritličju in nadstropju objekta. Skupna površina prostorov znaša 677,90 m2. Objekt stoji na zemljišču parcela št. 2053/9 k.o. Vrhnika skupne površine 774 m2.

Izhodiščna cena : 500.000,00 EUR

V izhodiščni ceni ni vštet 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje
- Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«
- Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Če bo več ponudb enakih se pri izbiri upošteva načelo proste presoje.
- Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od pravnomočnega sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe v roku ne podpiše.
- izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, stroške vpisa v zemljiško knjigo).
- Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun Občine Vrhnika št. 01340-010000 1093, sklic na številko 2340-09 do roka za oddajo ponudb.

Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika)
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
- zahtevane priloge

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
- potrdilo o državljanstvu RS in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe)
- izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki),
- izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
- dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran –dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
- potrdilo o plačani varščini,
- izjavo, da sprejemajo vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb,

Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 19.05.2009. Za pravočasno ponudbo se bo štela tista ponudba, ki bo na naslov Občine Vrhnika prispela do 19.05.2009 do 12.00 ure. Nepopolnih in nepravočasnih ter nepravilno sestavljenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bodo vrnjene ponudniku.

Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Tržaška cesta 24« na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Župan Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za to navedel razloge.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.

6. Informacije:
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. št. 755-54-21. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.


Številka: 360-01-100/2004
Datum: 17.05.2009

KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00