AKTUALNO

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJEGA SVETOVALCA ZA INVESTICIJE


5.5.2009 16:00

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08) Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta.


Občina Vrhnika
Občinska uprava

Številka: 110-9/2009 (2-02)
Datum: 23.04.2009

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08) Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJEGA SVETOVALCA ZA INVESTICIJE, v Oddelku za okolje in komunalo Občinske uprave Občine Vrhnika.

Pogoji:
- najmanj visoka strokovna oziroma prava bolonjska stopnja gradbene, upravne smeri, organizacija dela
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj
- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka
- kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati gradbene smeri.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv skladno z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08).

Na delovnem mestu bo izbrani kandidat opravljal naloge, ki se nanašajo na investicije iz področij v pristojnosti Oddelka za okolje in komunalo:
- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi organi,
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
- druge naloge po nalogu župana, direktorja občinske uprave in vodje oddelka.


Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
3. izjavo kandidata, da
• je državljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Vrhnika pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
5. pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (v kolikor ga je kandidat opravil) ;
6. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka
Prijava naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin, ki jih ima kandidat poleg formalne izobrazbe.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec za investicije opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu s polnim delovnim časom in z možnostjo podaljšanja.

Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami ter telefonsko številko, na kateri so dosegljivi na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec za investicije » do 06. 05. 2009. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tanja.kohne@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri ge. Tanji Kohne, na tel.: 01/755-54-17.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Obravnavane bodo samo popolne prijave.

Občina Vrhnika

KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00