Ureditev kolesarske in šolske poti

Ureditev kolesarske in šolske poti v središču VrhnikePODPISANA POGODBA  ZA UREDITEV KOLESARSKE IN ŠOLSKE POTI V SREDIŠČU VRHNIKE

 

Kot smo že poročali je Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom dodelilo EU sredstva Občini Vrhnika za namen ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike skupaj s pešpotjo, od Kulturnega centra Vrhnika - KCV do Voljčeve 27 oziroma do prvega odcepa za Raskovec v višini skoraj 207.000 EUR.

 

V skladu s podpisano  pogodbo bosta  projekt delno financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Vrednost projekta je bila ocenjena na nekaj več kot 1,255 tisoč EUR.

 

Že v lanskem letu je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste Vrhnika – Logatec po katerem bo Direkcije RS za infrastrukturo, kot sofinancer zagotovila sredstva dobrih 46% vseh stroškov. Slabih 54% pa bo skupaj z odobrenimi sredstvi EU zagotovila Občina Vrhnika.

 

V februarju 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca del.  V roku je prispelo sedem ponudb. Po končanem pregledu je bila sredi maja 2018 izdana odločitev Občine Vrhnika o oddaji javnega naročila podjetju CPK d.d. iz Kopra za ponudbeno vrednost slabih  977.000 EUR skupaj z 22% DDV,

 

Dosežena vrednost del je nižja od projektantske ocene predvidenih stroškov in je v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev. Glede na dogovorjeno finančno konstrukcijo bo tako DRSI zagotovila dobrih 450 tisoč EUR, EU in RS skoraj 207 tisoč EUR in Občina Vrhnika nekaj manj kot 320 tisoč EUR.

 

Dela po pogodbi, ki je bila dne 07.06.2018 podpisana z izbranim izvajalcem del, zajemajo ureditev štirih križišča vključno z novim uvozom do Kulturnega centra Vrhnika, dostopanje do pokopališča in Močilnika, zavijalni pasovi, oporni zidovi, semaforiziranje prehoda za pešce in  drugi ukrepi za umirjanje prometa in izboljšanje varnosti. Cilj te ureditve je povezati dva dela Vrhnike med seboj tako, da se bo izboljšala varnost za najšibkejše udeležence v prometu, to je kolesarje, pešce, invalide in šoloobvezne otroke. Šolska pot iz Raskovca do OŠ Ivan Cankar na Losci bo, po izvedeni ureditvi, lahko potekala po desni strani Tržaške ceste, gledano v smeri centra Vrhnike. Prečkanje regionalne ceste ne bo več potrebno.

 

Izvajalec se s podpisom pogodbe obvezuje pričeti z izvajanjem prevzetih del takoj po uvedbi v delo in jih dokončati do 30.09.2018.

 

 

Vrhnika: 11.06.2018

 

 

Janko Skodlar, podžupan

 

 

Ureditveno območje – bodoča prometna situacija:ArhivEVROPSKA SREDSTVA ZA UREDITEV KOLESARSKE IN ŠOLSKE POTI V SREDIŠČU VRHNIKE

 

Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom dodelilo EU sredstva Občini Vrhnika za namen ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike skupaj s pešpotjo, od Kulturnega centra Vrhnika - KCV do Voljčeve 27 oziroma do prvega odcepa za Raskovec v višini skoraj 207.000 EUR.

 

Občina Vrhnika se je uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje investicij občin, ki so del Akcijskih načrtov sprejetih Celostnih prometnih strategij. Razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti je ministrstvo razpisalo v okviru ukrepov Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne  urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

 

Vrednost projekta, ki se bo sedaj sofinanciralo tudi iz EU sredstev, je ocenjena na nekaj več kot 1,255 tisoč EUR. Del teh sredstev za izvedbo v višini dobrih 578.000 EUR je že zagotavlja Direkcija RS za infrastrukturo preostanek dobrih 470.000 EUR pa bo zagotovila Občina Vrhnika. Investicija je postopkovno v fazi razpisa za izbiro izvajalca in bo predvidoma zaključena konec aprila 2018 s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem. Nato sledi izvedba del.

 

Kot smo že poročali gre za ureditev regionalne ceste Vrhnika – Logatec, ki je morala biti projektirana v skladu s predpisi, ki veljajo za take ceste. Na sicer kratkem odseku se bodo urejala štiri križišča vključno z novim uvozom do Kulturnega centra Vrhnika, dostopanje do pokopališča in Močilnika, zavijalni pasovi, oporni zidovi, semaforiziranje prehoda za pešce pri Volčevi 27 in  drugi ukrepi za umirjanje prometa in izboljšanje varnosti.

 

Cilj te ureditve je povezati dva dela Vrhnike med seboj tako, da se bo izboljšala varnost za najšibkejše udeležence v prometu, to je kolesarje, pešce, invalide in šoloobvezne otroke. Šolska pot iz Raskovca do OŠ Ivan Cankar na Losci bo, po izvedeni ureditvi, lahko potekala po desni strani Tržaške ceste, gledano v smeri centra Vrhnike. Prečkanje regionalne ceste ne bo več potrebno. Za otroke in odrasle, ki bodo želeli po opravkih preko Tržaške ceste, pri Voljčevi 27, bo postavljen semafor z ukrepi za umirjanje prometa.

 

 

Janko Skodlar, podžupan

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00