Lokalno

Emisije neprijetnega vonja na Vrhniki

POROČILO O OPRAVLJENIH PRVIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK NA IZPUSTU IZ BIOFILTRA KOMPOSTARNE ROSA V PODJETJU ROKS RECIKLIRANJE d.o.o. december 2014

Z A P I S N I K

Sestanka na temo »neprijeten vonj na Vrhniki«, ki je bil 4. 9. 2013, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

PRISOTNI:
1. Matej Gasperič – MKO, Direktorat za okolje
2. Renata Struna – KS Vrhnika Breg
3. Pavel Caserman – KS Vrhnika Breg
4. Jure Jakopič – KS Vrhnika Breg
5. Boštjan Brodnik – Zlatica
6. Jure Rejc – Civilna iniciativa Vrtnarija – Zlatica
7. Jože Turk – KS Vrhnika Breg
8. Franc Mišič – član Občinskega sveta Občine Vrhnika
9. Matevž Caserman – član Občinskega sveta Občine Vrhnika
10. Vesna Kranjc – direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
11. Stojan Jakin – župan Občine Vrhnika
12. Gašper Tominc – Naš časopis

Predstavniki Civilne iniciative in sveta KS Vrhnika Breg so povedali, da je stanje v zvezi z neprijetnimi emisijami na Vrhniki, zlasti na območju Zlatice in Vrtnarije nevzdržno. Od letošnjega julija praktično smrdi vsak dan, ogroženo je življenje in zdravje občanov. Menijo, da je lokalna skupnost dolžna poskrbeti, da se emisije neprijetnega vonja prenehajo in da bodo občani lahko živeli v normalnih razmerah.

Župan, G. Stojan Jakin, se strinja, da se smrad pojavlja dnevno in da je dejansko nemogoče živeti v takšnih razmerah. Poudarja, da občina ni pasivna pri navedeni problematiki. Že večkrat je opozorila tako domnevne povzročitelje neprijetnega vonja kot inšpekcijo ter pristojno ministrstvo, da se v zvezi s tem ukrepa. Problem je, ker na območju Vrhnike deluje več gospodarskih družb, ki bi lahko bili domnevni povzročitelji neprijetnega vonja. Država nima sprejete Uredbe o dovoljenih emisijah neprijetnega vonja, ki bi bila podlaga za sankcioniranje kršiteljev oz. povzročiteljev neprijetnih emisij. S tem je inšpekciji za okolje RS tudi onemogočeno ugotavljanje kršitve in s tem posledično kaznovanje. Občina pa nima pristojnosti za ukrepanje v takšnih primerih.

Predstavnik MKO, G. Matej Gasperič iz Ministrstva za okolje, je izrazil zaskrbljenost, ker RS ne skrbi in nima predpisanih normativov za preprečevanje smradu. Sprašuje se, ali bi se lahko pritisnilo na kompostarne zaradi pogojev, ki so jih morali sprejeti ob nakupu kompostarne. Pozval je iniciativo, da naj piše ministru glede težav s smradom, saj jim bo to pomagalo v boju z lobisti, ki pritiskajo na ministra, da naj zniža normative za oddaljenost kompostarn od naselij. G. Matej Gasperič je opozoril tudi, da vlada v svoj program dela ni uvrstila sprejetje s strani župana navedene uredbe.

g. Pavel Caserman je izpostavil težavne razmere, v katerih so se znašli prebivalci Vrtnarije in Zlatice. Sprašuje se, ali se na odločevalce vrši politični in ekonomski pritisk, da ne uredijo tega perečega problema smradu. Izpostavil je lastno izkušnjo z inšpekcijskimi službami, ki so mu razložile, da na področju varovanja okolja ne obstajajo normativi, ki bi omejevali smrad ali predpisani načini meritve, ki bi smrad lahko izmerile. Strinja se z mnenjem inšpektorice, da "dokler se župan ne odloči, da je dovolj smradu, ne bo sprememb". V poletnih mesecih naj bi bilo stanje alarmantno, zračenje prostorov naj bi bilo zaradi močnega smradu onemogočeno in se sprašuje, ali si sploh lahko kako drugače pomaga.

g. Boštjan je izpostavil, da obstaja dvom, da kompostarna Saubermacher deluje v skladu z dovoljeno kapaciteto 10.000 ton in je povprašal, ali je ta kapaciteta mišljena letno ali mesečno.

g. Gasperič je pojasnil, da je ta količina mišljena letno, da pa je Saubermacher po njegovem vedenju na ARSO že naslovil prošnjo za povečanje dovoljene kapacitete na 20.000 ton letno. Ponovil je tudi problem podjetja Koto, kjer se ukvarjajo s podobnimi problemi.

Sestanku so se pridružili predstavniki Saubermacherja, JP KPV in Roksa, vendar so, zaradi nestrinjanja predstavnikov civilne iniciative in krajevne skuposti z njihovo udeležbo, sestanek tudi zapustili.

g. Matevž Caserman je izpostavil tudi dvom, da se kompostiranje izvaja v skladu s predpisano tehnologijo, da so razmerja mokre mase (pomij ali kuhinjskih odpadkov) znotraj dovoljenih deležev.

g. Gasperič je tudi dodal, da je možno, da so neustrezni zadrževalni časi, saj je pritisk kapitala lahko tako močan, da se pospešuje prelaganje in opravlja ročno merjenje aktivnosti biološke mase, pri čemer so možna "odstopanja" od digitalnega avtomatskega merjenja.
Kot primer prakse reševanja podobnega primera navaja, da se je MKO v primeru emisij družbe KOTO v Ljubljani odločilo, da bo financiralo pilotski projekt ugotavljanje emisij neprijetnega vonja po vzoru nemških smernic, ki naj bi ga za občino Ljubljano izvajal ZZV Maribor, financiralo pa ministrstvo za okolje in prostor. Uporabljene naj bi bile nemške olfaktorične metode (vohalci), ki sicer v slovenskem prostoru niso priznane, bodo pa dale jasno informacijo, ali bi določena industrija dobila dovoljenje v Nemčiji ali ne.Izrazil je tudi osebno mnenje, da je vlada črtala sprejetje dotične zakonodaje, ker je to individualna problematika posameznih občin, ki so zaradi kompostarn in bioplinarn bolj ogrožene, ni pa to vsesplošen slovenski problem.

Župan g. Jakin se z g. Gasperičem glede mnenja, da je to individualen problem občine, ni strinjal in je mnenja, da je polna odgovornost ministrstva, da vladi nemudoma predlaga sprejem aktov, ki bodo uredili omenjeno področje. Sprašuje se, ali bi se tudi Vrhnika lahko včlanila v pilotski projekt ali celo naredila svojega, znotraj katerega bi lahko preverili smrad z olfaktorično metodo.

g. Gasparič je na vprašanje prisotnih o ocenjeni vrednosti projekta odgovoril, da je pilotni projekt vreden približno 18.000€.

Predstavniki Civilne iniciative in sveta KS Vrhnika Breg so izpostavili, da je smrad kršenje Ustave republike Slovenije (72. člen), zato pozivajo župana občine Vrhnika g. Stojana Jakina in v nadaljevanju državo Slovenijo s pristojnimi organi k takojšnjim ukrepom, ki bi preprečili kratenje teh pravic.

Predstavniki ljudstva ostro nasprotujejo tudi spremembi zakonodaje, ki bi objekte, ki so vir smradu (kompostarne, komunalne čistilne naprave, odlagališča komunalnih odpadkov itn.), še bolj približala stanovanjskih naseljem.


G. župan je poskušal strniti razpravo v dva sklepa:

1. Izvede se olfaktorično meritev smradu na več lokacijah v občini Vrhnika po olfaktorični metodi, kot jo predpisujejo nemški standardi, dogovori se z ministrstvom za možnost financiranja tega projekta.

2. Pošlje se zahtevo na ministrstvo, kjer se zahteva, da ministrstvo s svojimi službami nemudoma pripravijo zakonodajo, ki bo podlaga za meritve smradu in dovoljene normative.


Sledila je splošna razprava, kjer se je več udeležencev izjasnilo o teh dveh sklepih.

V razpravi glede izvajalca olfaktoričnih meritev se predstavniki ljudstva ne strinjajo, da bi meritve opravljal ZZV Maribor, ampak Veterinarska fakulteta.


Po obsežni razpravi so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

1. Občina Vrhnika pridobi predračun za olfaktorične meritve (meritve za ugotavljanje smradu) s strani ZZV Maribor in Veterinarske fakultete terskupaj z MKO uskladi način in rok financiranja izvedbe meritev.Rok za realizacijo: 2 meseca.

2. Občina Vrhnika na MKO posreduje zahtevo za sprejem predpisov, ki bodo omogočili kaznovanje povzročiteljev neprijetnega vonja. V Evropi namreč obstaja nabor priporočil oz. predpisov, ki urejajo emisijo neprijetnega vonja. Rok za izvedbo: takoj.

3. Občina Vrhnika pozove pristojni inšpektorat Republike Slovenije, da ponovno pregleda ali domnevni povzročiteljici neprijetnega vonja (kompostarni na območju Vrhnika) upoštevata tehnologijo, predpise oz. izdano okoljevarstveno dovoljenje pri svojem delovanju in poslovanju. Rok za izvedbo: takoj.

4. Občina pisno pozove JP KPV, d.o.o. da preveri in prouči možnosti, ki bi pripomogle k zmanjšanju smradu in ostalih okolju neprijaznih izpustov v času do izgradnje nove čistilne naprave. Rok za izvedbo: takoj.

5. Občina pisno sporoči Agenciji RS za okolje RS, da se kompostarnama na Vrhniki zaradi pojavljanja emisij neprijetnega vonja ne dovoli povečevanja količin sprejema bioloških odpadkov.Rok za izvedbo: takoj.

6. Občina pridobi od Zdravstvenega doma Vrhnika odgovor ali je zaznano morebitno povečanje obolenj občanov z območja Vrtnarije in Zlatice.


Zapisala:
Vesna Kranjc
Direktorica OU Vrhnika
GRADIVO ZA 5. SEJO OBČINSKEGA SVETA Z DNE 14.4.2011


OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 354-45/2007(1-01)
Datum: 28.3.2011

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VHNIKA

ZADEVA: EMISIJE NEPRIJETNEGA VONJA NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/2009)

NAMEN: obravnava

POROČEVALCI:
Stojan Jakin, župan,
Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika
Marko Kocjančič, direktor CRO, d.o.o.
Matjaž Rus, direktor ROKS, d.o.o.
predstavniki civilne iniciative


OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet občine Vrhnika je na svojih zadnjih sejah, in sicer pod točko vprašanja in pobude svetnikov izpostavil problem pojavljanja emisije neprijetnega vonja na Vrhniki domnevno zaradi delovanja dveh kompostarn: komposarna podjetja ROKS, d.o.o. na Stari Vrhniki in kompostarna Centra za ravnanje z odpadki, d.o.o. na Tojnicah. V zvezi s tem je bila ustanovljena tudi civilna iniciativa, ki je na občino Vrhnika naslovila dopis »Zahteva za takojšnjo odpravo smradu na Območju Vrtnarije in Zlatice z dne 15/2-2011 (ki so ga svetniki že prejeli) in županu ter direktorici OU ob prisotnosti novinarja zročila 472 podpisov občanov, ki želijo, da se neprijeten vonj na Vrhniki preneha. Občina Vrhnika se je že večkrat izrekla, da so za nadzor in delovanje kompostarn pristojne Inšpekcijske službe, ki nadzirajo pravilnost in zakonitost delovanja kompostarn, zlasti Inšpekcija Ministrstva za okolje in prostor. To izhaja tudi iz dopisov, ki jih je občina pridobila na podlagi zastavljenih vprašanj pristojnim inštitucijam (priloga 1). Z namenom aktivnejšega ukrepanja je Občina Vrhnika na Inšpektorat naslovila dopis (priloga 2), na katerega je bil prejet odgovor (priloga 3). Prav tako je bil na Ministrstvo za okolje in prostor naslovljen dopis (priloga 4), v katerem se naslovni organ prosi za pojasnitev v kakšni fazi je sprejetje Uredbe o emisiji vonja.
Tudi na vodstvo obeh kompostarn je bilo naslovljenih več pisanj (npr. priloga 5) v zvezi s prošnjo o pojasnitvi poslovanja in ustreznih dovoljenj, še zlasti po prejemu dopisa inšpekcijske službe. Pridobljeni so bili odgovori, ki jih v prilogi dostavljamo (priloga 6 in priloga 7- bo dostavljena naknadno).

Na Občini Vrhnika je bil organiziran tudi sestanek z lastniki in vodstvom CRO, d.o.o., zaradi obveznosti izpolnitve pogodbe o prodaji poslovnih deležev. Zapisnik sestanka v prilogi dostavljamo (priloga 8).
Prav tako je bil na Občini organiziran sestanek s predstavniki civilne iniciative, na katerem so bili predlagani in usklajeni določeni ukrepi, in sicer:

- Župan in Občina Vrhnika podpirata Civilno iniciativo Vrtnarija Zlatica v njenih ciljih trajne odprave smradu,
- odločnejša akcija Občine Vrhnika in uporaba vseh možnih instrumentov reševanja problematike smradu na Vrhniki,
- župan bo na naslednjo sejo občinskega sveta povabil tudi člane civilne iniciative, predstavnika Roks in predstavnika CRO,
- eden od sklepov občinskega sveta bi lahko bila tudi pobuda organizacije javne tribune, kjer naj se javnosti predstavita obe kompostarni, podata celovit pogled na kompostiranje in vpliv na okolje,
- Občina Vrhnika naj na enem mestu pripravi informacije glede reševanja smradu na Vrhniki,
- Občina Vrhnika pripravi dopis za avstrijske lastnike CRO, in sicer Saubermacher AG Graz.

Občina Vrhnika je problematiko širjenja neprijetnega vonja na občinskem svetu pod točko vprašanja in pobude obravnavala večkrat že v predhodnem mandatu. Posebna točka na predmetno temo na dnevnem redu pa je bila na 28. Seji, dne 15/4-2010. Sprejeti so bili sklepi, ki so bili devetnajstega aprila 2010 družbi CRO, d.o.o. in Saubermacher, d.d. tudi dostavljeni (priloga 9).

Sklepi od točke 1. do točke 4. so bili po besedah vodstva in lastnikov v celoti realizirani, sklepa iz točke 5. pa je nemogoče izvršiti, ker vsebina ni natančno določena. Priložen je odgovor družbe Saubermacher, d.d. po posredovanju sklepov (priloga 10).
Ob sprejemanju Odloka o javnem redu in miru je bila s strani svetnikov v prejšnjem mandatu podana pobuda, da se prepoved širjenja neprijetnega vonja vključi v Odlok o varstvu javnega reda in miru in se širjenje neprijetnih emisij rešuje preko občinskih inšpekcijskih služb. V zvezi s tem je bilo z MOP pisno pojasnjeno, da je predmetno področje v pristojnosti državnih organov in da tematika ne more biti urejena v občinskih odlokih.

Glede na navedeno Občinskemu svetu OS predlagamo, da opravi razpravo na temo delovanja kompostarn na Vrhniki s poudarkom na povzročanju neprijetnosti občanom vse pa z namenom iskanja rešitve nastale problematike. Zaradi rešitve nastale problematike so povabljeni tako predstavniki civilne iniciative kot predstavniki obeh na Vrhniki delujočih komposarn, da odgovorijo na posamezna vprašanja in pojasnijo okoliščine konkretnega primera.
S strani člana OS OV je bilo na občino dostavljenih več dokumentov inšpekcijskih služb, ki se nanašajo na delovanje obeh kompostarn in ki so bili pridobljeni kot informacija javnega značaja iz Inšpektorata za okolje in prostor (priloga 11).

PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA:

Članom občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednje:

SKLEPE:

Občinska uprava Občine Vrhnika je dolžna nemudoma obvestiti CRO, d.o.o., Saubermacher, d.d., in ROKS, d.o.o. z zahtevami Občinskega sveta Občine Vrhnika, da:

1. izvedejo vse možne ukrepe za prenehanje emisije smradu iz kompostarn in o izvedenih ukrepih obvestijo Občinski svet Občine Vrhnika;
2. si pridobijo vsa potrebna dovoljenja za delovanje kompostarn v območju občine Vrhnika. V nasprotnem primeru popolnoma ustavijo delovanje.
3. Saubermacher, d.d. kot kupec centra za ravnanje z odpadki je dolžan izpolniti obveznosti iz Pogodbe o prodaji poslovnih deležev CRO Vrhnika, d.o.o., z dne 31/8-2007.
4. CRO, d.o.o. in ROKS, d.o.o. sta dolžni obveščati občino Vrhnika o ukrepih za pridobitev dovoljenja za obratovanje, ki jih občina objavi na spletni strani pod posebno rubriko.
5. CRO, d.o.o. in ROKS, d.o.o. sta po pridobitvi dovoljenj in pričetku obratovanja dolžni izvesti standardne meritve smradu na svoje stroške na izvoru in bližjih naseljih in jih predložiti občinskemu svetu občine Vrhnika.
6. Občina Vrhnika predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da pospeši postopek sprejemanja Uredbe o emisiji vonja, ki je bila septembra 2009 v javni obravnavi.
7. Občina Vrhnika sprotno na spletni strani objavlja problematiko in način reševanja emisije neprijetnega vonja na Vrhniki.

Župan:
STOJAN JAKIN,univ.dipl.inž.grad.
Obvestilo ROKS recikliranje d.o.o., Kamnogoriška 6, 1000 Ljubljana, z dne 18. 5. 2010

ROKS recikliranje d.o.o.
Kamnogoriška 6
1000 Ljubljana
tel. 01 5191 205
041 666 115

Obvestilo

Upravljavec Kompostarne Rosa, Stara Vrhnika 95 A, sporoča, da se bo od 18. 5. 2011 dalje pričelo preizkušanje posodobljene opreme za odsesovanje in filtriranje odpadnega zraka v halah za predelavo bioloških odpadkov.

V ta namen se bo v hale namestila določena količina biološko razgradljivih odpadkov, da se bo med njihovim procesiranjem lahko vzpostavila mikroklima, potrebna za zagon in delovanje novozgrajenega biofiltra.

Opisani postopek je nujen za zaključek investicije, ki smo jo pričeli v marcu 2011.

Ker delovanje biofiltra temelji izključno na bioloških procesih (razrast mikroorganizmov, ki prečiščujejo odpadni zrak) ne moremo natančno napovedati kdaj se bo preizkus zaključil.

Hvaležni bomo za vsako informacijo iz okolice kompostarne glede spremembe kakovsti zraka, saj bomo na ta način lažje stestirali napravo.

V kolikor bodo te informacije prispele do Vas, prosimo, da nas z njimi seznanite.Direktor ROKS recikliranje d.o.o.

Matjaž RUS

priloga 1 - Odgovor inšpektorice svetnice za okolje
priloga 2 - Prijava Inšpektoratu RS za okolje in prostor
priloga 3 - Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor 
priloga 4 - Vprašanje o terminu sprejema Uredne o emisiji vonja 
priloga 5 - Poziv CRO-ju za pojasnitev pridobivanja dovoljenj
priloga 6 - Pojasnilo o poslovanju Roks-a
priloga 8 - Zapisnik sestanka z dne 14.2.2011 (Občina Vrhnika, Saubermacher, CRO)
priloga 9 - Sklepi UO Občine Vrhnika v zvezi z delovanjem kompostarne CRO d.o.o.
priloga 10 - Saubermacher - odgovor na sklepe UO Občine Vrhnika
priloga 11 - Dokumenti Inšpektorata RS za okolje in prostor


Roks recikliranje - poročilo glede uresničevanja sklepov Občinskega sveta z dne 14.4.2011


Poziv Civilne iniciative Vrtnarija – Zlatica k ukrepanju, zahteva za pripravo celovitega poročila o izpustih smradnih emisij vseh potencijalnih onesnaževalcev na širšem območju Vrtnarije in Zlatice z dne 19. 6. 2011 ter odgovori Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.in Kemis d.o.o.


RACI - Poročilo o učinkovitosti biofiltra kompostarne "Rosa" - Roks recikliranje d.o.o.

Prvi dve strani Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov kompostarne "Rosa" - Roks recikliranje d.o.o.

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri obratovanju kompostarn

Dopis Roks recikliranje d.o.o. - dopis s katerim želijo razjasniti in zaključiti razpravo o smradu iz kompostarn na Vrhniki
 

Civilna zaščita

Obvestila v zvezi s požarom v KEMISU dne 15. 5. 2017

Telefonska številka štaba Civilne zaščite Občine Vrhnika:
01 755 20 99


Telefonska številka in elektronski naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki sta na voljo za vprašanja, opažanja in pobude občanov:

051 255 133, vsak delavnik od 8. ure do 19. ure
(okolje@nijz.si)


Datum: 24. 7. 2017 ob 8:00

Kemis je objavil podatke o odpadkih, ki so zgoreli v požaru, 15. 5. 2017


Podatki o zgorelih odpadkih v požaru

Kemis je od požara do danes na odstranitev odpeljal že večino odpadkov, ki so bili na dan požara skladiščeni na našem skladišču. Odpadki, ki so bili v požaru udeleženi, so na uničenje odpeljani v celoti, na skladišču ostaja še nekaj odpadkov, ki v požaru niso bili udeleženi in jih bomo na odstranitev poslali v kratkem. Po tem, ko smo v Kemisu končali s čiščenjem pogorišča, smo prišli do podatkov, kateri in koliko je bilo odpadkov, ki so v požaru dejansko zgoreli. Tabela s podatki je dostopna tukaj.

Kot smo že objavili je bilo na dan požara  v Kemisu skladiščenih 1.402.162 kg odpadkov, od tega je ogenj zajel 871.004 kg odpadkov. Sedaj, ko so bili ti odpadki dejansko odstranjeni lahko sporočimo, da je od teh 871.004 kg odpadkov dejansko zgorelo 201.698 kg odpadkov. Od tega 72.098 kg oziroma 36 % nevarnih odpadkov in 129.600 oziroma 64 % nenevarnih odpadkov. 68.740 kg odpadkov se je v požaru razlilo, ker se je embalaža stalila ali poškodovala. Ti odpadki so se razlili po površini Kemisa oziroma v lovilne posode. Od razlitih odpadkov je bilo 36.720 kg  oziroma 53 % nevarnih odpadkov in 32.020 kg oziroma 47 % nenevarnih odpadkov.

Skupaj to pomeni, da  je v požaru zgorelo ali se razlilo 270.438 kg odpadkov, od tega 108.818 kg oziroma 40 % nevarnih odpadkov in 161.620 kg oziroma 60 % nenevarnih odpadkov. Vsi ostali odpadki, ki niso zgoreli in predstavljajo razliko med odpadki udeleženimi v požaru in odpadki, ki so zgoreli ali se razlili (600.566 kg), so bili ustrezno pripravljeni (s postopkom zgoščevanja z nenevarnimi odpadki in drobljenjem) in poslani na končno odstranitev.

Datum: 14. 7. 2017 ob 20:00

 

Danšna objava NIJZ:

14. julij 2017

Objavljamo rezultate preskušanj odvzetih vzorcev posameznih segmentov okolja. Vzorčenje je bilo izvedeno po naročilu Ministrstva za zdravje v obdobju od 31. 5. 2017 do 16. 6. 2017. Vzorčenje so v dogovoru z NIJZ izvedli strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v prisotnosti lastnika zemljišča. Skupaj je bilo odvzetih 53 vzorcev, od tega 29 vzorcev zemljine z vrtov oziroma njiv, 13 vzorcev vrtnin, 5 vzorcev kapnice, 4 vzorci mivke iz otroških peskovnikov, 1 vzorec rastlinja (bezeg) in 1 vzorec živil živalskega izvora (kokošja jajca). Izvedba vzorčenja je bila opravljena v skladu s standardnimi postopki in metodami za katere je akreditiran NLZOH.

Posamezne lokacije vzorčenja oziroma vzorčna mesta smo izbrali z namenom pridobitve podatkov za oceno dolgoročnega vpliva na zdravje ljudi zaradi potencialne izpostavljenosti onesnaževalom, ki bi lahko bila posledica požara. Pri tem smo v največji možni meri upoštevali opažanja prebivalcev in njihova sporočila o lokacijah, kjer so občutili vpliv dima zaradi požara. Prošnje za odvzem vzorcev posameznih segmentov okolja so nam posredovali z Občine Vrhnika, pri tem pa smo upoštevali tudi prošnje posameznih občanov, ki smo jih prejeli preko telefona oziroma elektronskega naslova. V vzorčenje so bile vključene tudi izbrane lokacije šol oziroma vzorcev.

Povzetek ugotovitev:

    Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev zemljine je ugotovljeno, da je večina vzorcev zemljine glede parametrov, ki bi lahko bili posledica požara, skladnih z obstoječo zakonodajo in veljavnimi standardi. V nekaterih primerih so ugotovljena preseganja mejnih vrednosti po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1) in sicer za kadmij, nikelj in arzen ter snovi, kot so organoklorni pesticidi (vsota DDT/DDD/DDE) in policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), česar pa ni možno povezati s posledicami požara. Povišane vrednosti v odvzetih vzorcih zemljine ne pomenijo ogrožanja zdravja prebivalstva, narekujejo pa določeno previdnost in, kakor izhaja iz Uredbe, ki ureja to področje, določene omejitve rabe tal.
    Rezultati preskušanj vzorcev zemljine so pokazali še, da je bila v vzorcih zemljin, odvzetih na lokacijah dveh vrtcev vsebnost kadmija (1,4 in 1,3 mg/kg suhih tal) višja od mejne imisijske vrednosti, ki jo določa ustrezna Uredba (1,0 mg/kg suhih tal). Glede na to, da v primeru otroškega igrišča ne gre za tako vrsto rabe tal, ki bi lahko vplivala na zdravje, ne pričakujemo povečanega vnosa kadmija v telo in dodatni ukrepi niso potrebni. Potrebno pa je izvajati splošne higienske ukrepe, s katerimi preprečujemo vnos neželenih snovi v telo preko rok ali predmetov.
    Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev mivke je ugotovljeno, da so vzorci mivke skladni z obstoječo zakonodajo in smernicami.
    Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev vrtnin in rastlinja je ugotovljeno, da so vzorci vrtnin in rastlinja skladni z obstoječo zakonodajo ter tako primerni za uživanje.
    Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev vode iz kapnice je ugotovljeno, da so vzorci vode iz kapnice skladni z zahtevami za pitno vodo. V vzorcu kapnice niso bile identificirane snovi, ki bi jih lahko pripisali posledicam požara in je tako primerna za uporabo.
    Na podlagi rezultatov preskušanja vzorca kokošjih jajc je ugotovljeno, da je ta vzorec kokošjih jajc skladen z zakonskimi zahtevami in tako primeren za uživanje.
    Glede na zbrane in ostale razpoložljive podatke ne pričakujemo dolgoročnih posledic za zdravje ljudi zaradi obravnavanega požara na območju Vrhnike in neposredne okolice. Na NIJZ bomo v dogovoru s strokovnjaki ostalih področij, ki spremljajo stanje v okolju in varnost živil, predlagali dopolnitev sheme spremljanja stanja okolja in varnosti živil tudi za druge parametre, ki v redni monitoring niso vključeni, so pa pomembni z vidika potencialne izpostavljenosti ljudi.

Glede na zbrane in ostale razpoložljive podatke ne pričakujemo dolgoročnih posledic za zdravje ljudi zaradi obravnavanega požara na območju Vrhnike in neposredne okolice.

Na podlagi pridobljenih rezultatov in ugotovitev preiskav vsem prebivalcem pri vseh dejavnostih svetujemo upoštevanje običajnih higienskih priporočil.Datum: 11. 7. 2017 ob 20:00

 

Danes je na strani NIJZ objavljeno končno poročilo:

Poročilo Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v podjetju Kemis je objavljeno na naslednji povezavi.


Datum: 10. 7. 2017 ob 7:00

 

Danes je na strani NIJZ objavljeno naslednje sporočilo:

7. julij 2017

Objavljamo rezultate preskusov odvzetih vzorcev posameznih segmentov okolja. Vzorčenje je bilo izvedeno po naročilu Ministrstva za zdravje v obdobju od 31. 5. 2017 do 16. 6. 2017. Vzorčenje so v dogovoru z NIJZ izvedli strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v prisotnosti lastnika zemljišča. Skupaj je bilo odvzetih 53 vzorcev, od tega 29 vzorcev zemljine z vrtov oziroma njiv, 13 vzorcev vrtnin, 5 vzorcev kapnice, 4 vzorci mivke iz otroških peskovnikov, 1 vzorec rastlinja (bezeg) in 1 vzorec živil živalskega izvora (kokošja jajca). Izvedba vzorčenja je bila opravljena v skladu s standardnimi postopki in metodami za katere je akreditiran NLZOH.

Vse lastnike zemljišč ter vodstva vrtcev in osnovne šole, kjer so bili odvzeti vzorci, in ki še niso prejeli rezultatov analiz odvzetih vzorcev, obveščamo, da bodo o rezultatih analiz pisno obveščeni v naslednjih dneh.

Povezava na rezultate:
Datum: 4. 7. 2017 ob 7:00

 

  NIJZ je 3. 7. 2017 na svoji strani objavil naslednje sporočilo:

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes prejel rezultate analize vzorca kokošjih jajc, odvzetega na Pot na Tojnice, Vrhnika, v neposredni bližini podjetja Kemis. Vzorec je bil glede vsebnosti dioksinov, dioksinompodobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB skladen z zakonskimi zahtevami, kar pomeni, da so kokošja jajca primerna za uživanje. 

Na današnjem sestanku medresorske delovneskupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis, je bilo dogovorjeno, da bo predvidoma do konca tega tedna pripravljeno zaključno poročilo delovne skupine s predlogi oziroma napotki pristojnim institucijam za naprej, v katerega bo vključen tudi pregled aktivnosti in rezultati opravljenih analiz s strani Agencije RS za okolje (ARSO), Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter NIJZ. 

Glede na to, da v zadnjih dveh terminih ni bilo nobenega obiska, je z današnjim dnem zaprla vrata informacijska pisarna, ki je bila odprta dvakrat tedensko v prostorih občine Vrhnika. Sicer jo je od začetka delovanja obiskalo 85 občanov, medtem ko so mobilne ekipe, ki so jih prav tako sestavljali strokovnjaki ARSO, UVHVVR in NIJZ, obiskale okrog 60 lokacij in opravile razgovore z več kot 140 občani. Občani bodo informacije še naprej lahko dobili na posebni telefonski številki NIJZ in prek elektronske pošte (telefonska številka: 051 255 133; elektronski naslov: okolje@nijz.si). Lastniki zemljišč, kjer so bili odvzeti vzorci, in še niso bili pisno seznanjeni z rezultati analiz, pa lahko te pričakujejo v naslednjih dneh.
Datum: 3. 7. 2017 ob 13:00

Podrobnejša pojasnila k posameznim parametrom in vrednotenje rezultatov analiz v vzorcih zemljin, odvzetih po naročilu Ministrstva za zdravje in NIJZ - objava 30. 6.2017
Datum: 26. 6. 2017 ob 19:00


Objava na strani NIJZ, odprava vseh omejitev
Datum: 23. 6. 2017 ob 9:30

ZADEVA: Popravek Obvestila za občane dne 21. 6. 2017

Danes smo od ELME prejeli dopolnitev novice s spodnjim komentarjem in pojasnilom z namenom, da bo novica pravilno razumljena in ne bo vnašala nepotrebne zmede pri prebivalcih Vrhnike.

"V kratkem poročilu ELME so predstavljena vzorčenja zemlje, poljščin, vrtnin in drugega rastlinja na vplivnem področju širjenja dima ob požaru na področju Vrhnike in Logatca sedem oz. devet dni po požaru. Poročilo je bilo posredovano koordinaciji organizacij, ki so se strokovno ukvarjale s posledicami požara in Civilni zaščiti Vrhnike in Logatca 31. 5. 2017 s spremnim tekstom, ki ga navajate. Rezultati meritev težkih kovin in drugih elementov v različnih matricah so prikazani v tabeli, ki je tudi priloga vaše novice.

Množica rezultatov prikazanih v tabeli za laično javnost potrebuje dodatna pojasnila. V tabeli so barvno poudarjeni rezultati meritev, ki presegajo vrednosti za posamezne kemijske elemente v tleh po uredbi RS o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih nevarnih snovi v tleh.  Vrednosti predvsem za krom, svinec, baker in cink v nekaterih vzorcih presegajo mejne vrednosti, kar smo pojasnili z onesnaženjem okolja v preteklosti z osvinčenim bencinom in usnjarsko industrijo na Vrhniki. Vsebnosti težkih kovin za večino vzorcev pa so primerljive z vrednostmi v drugih krajih po Sloveniji kjer opažamo enake vplive lokalnega onesnaženja v preteklosti. Tudi povišane vrednosti nekaterih elementov v zemljinah se ne odražajo v povišanih vrednostih v zelenjavi in drugem rastlinju, prikazanem v zgornjem delu tabele. V rastlinju so izmerjene vrednosti normalne oz. pod mejo določljivosti. Pojasniti moramo še posebej označene vrednosti za element klor, ki so v nekaterih vzorcih visoke. Za ta element nimamo predpisanih mejnih vrednosti, smo pa na primerljivi zelenjavi z drugih področij Slovenije tudi zabeležili podobne vrednosti in jih pripisujemo stresnemu odzivu rastlin na sušo z bioakumulacijo klorida. Vsekakor bo potrebno to anomalijo pri kloru še raziskati in je zato tudi bila posebej  označena v tabeli.

Meritve težkih kovin in drugih elementov so bile opravljene s terenskim XRF instrumentom ekološkega laboratorija ELME. Analitska metoda s tem instrumentom ni akreditirana in služi za orientacijo vsebnosti posameznih kemijskih elementov v vzorcih iz okolja. Z XRF spektrometrom ne moremo z zadovoljivo natančnostjo meriti Kadmija, Arzena in še nekaterih kemijskih elementov v tleh. Zato so bili rezultati posredovani kot orientacijski ostalim laboratorijem, ki z akreditiranimi metodami vzorčenja in kemijske analize spremljajo onesnaženje na področju Vrhnike po požaru v Kemisu. Rezultati meritev teh laboratorijev so narejeni z bolj občutljivimi in verificiranimi analitskimi metodami in so zato bolj verodostojni kot s terenskimi instrumenti ELME. V sporočilih za javnost Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis z rezultati meritev vzorcev z vplivnega področja požara uradno obvešča javnost tudi na vaši spletni strani.

dr.Dušan Žigon,

vodja kemijskega dela ELME
"


Rezultati meritev
Datum: 21. 6. 2017 ob 17:00

ZADEVA:  Obvestilo za občane dne 21. 6. 2017

ELME je dne 23. 5. in 25.5.2017 izvajala vzorčenja na naslednjih lokacijah:
-    Njiva s koruzo v Sinji Gorici ob Tojnici nasproti obrata Kemisa,
-    Vrt v naselju Vrtnarija na Vrhniki,
-    Njiva neposejano pod Hruševco pri OŠ AMS,
-    Njiva s krompirjem na Betajnovi,
-    Kompost ob tankovski cesti na Stari Vrhniki,
-    Njiva s koruzo ob Podlipščici na Stari Vrhniki
-    Rastlinje pri vrtcu na Voljčevi cesti na Hribu na Vrhniki
-    Njiva s krompirjem na Zaplani na Jerinovem griču - Mesec gostinstvo Zaplana,
-    Njiva s krompirjem na Zaplani v zaselku Ograje,
-    Njiva s krompirjem pri plinovodni postaji ob Rovtarski cesti - 2 km pred Logatcem,
-    Vrt v naselju Naklo ob Rovtarski cesti v Logatcu.

Objavo podatkov analiz smo pričakovali na spletni strani NIJZ s komentarji. Ker do danes uradne objave rezultatov analiz nismo zasledili, smo kontaktirali ELME in pridobili dovoljenje za objavo rezultatov.
V nadaljevanju v celoti objavljamo sporočilo:

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) je 23. 5. 2017 izvajal vzorčenja in terenske meritve vsebnosti težkih kovin v tleh in rastlinju na področju Vrhnike in 25. 5. 2017 na področju Zaplane in Logatca. Rezultati analiz so podani v priponki.

Meritve vzorcev zemljine smo izvajali s prenosnim rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom (XRF), ki je namenjen hitri kvalitativni in kvantitativni analizi kemijskih elementov v trdnih  materialih na terenu in po obdelavi vzorca v stacionarnih laboratorijih na IJS.

Iz tabele je razvidno, da so ponekod presežene mejne, ponekod tudi opozorilne vrednosti za svinec, cink, baker in krom, kar si razlagamo kot vpliv prometa (PB) in usnjarske industrije (Cr) na Vrhniki. Rezultati bistveno ne odstopajo od vrtičkov v Ljubljani. Nikelj in živo srebro sta bila povsod v tleh in rastlinju pod mejo detekcije z XRF analizatorjem. Zato smo izvedli še dodatne meritve živega srebra na istih vzorcih z bolj občutljivo atomsko absorbcijsko spektroskopijo, kjer smo določili vsebnosti 100-200 ng/g, kar je v okviru običajnih vrednosti za tla.

Meritve težkih kovin v zemljinah so bile opravljene 7 dni po požaru. Vmes je 4 dni po požaru padla manjša količina dežja.

Z rezultati meritev ELME sem želel seznaniti ostale vpletene institucije, kljub temu da ELME ni vključena v program NIJZ za oceno vpliva na zdravje ter oceno tveganja po požaru v Kemisu. Upam, da bodo naši rezultati lahko v pomoč in dopolnilo ostalim, ki se ukvarjajo s to problematiko. Vzorci tal in rastlinja so v posušeni in zmleti obliki na razpolago za morebitne dodatne analize na NLZOH.

Iz področja Vrhnike dobivamo veliko prošenj posameznikov po analizi njihove zemlje in pridelkov. Zato je nujna priprava sistematičnega monitoringa tal, rastlinja, vrtnin na dimu in sajam izpostavljenem področju s katerim bi dobili pravo sliko posledic onesnaženja predvsem kmetijskih površin in poljščin. Le na podlagi ustreznih vzorčevalnih mest in relevantnih kemijskih  meritev se lahko oceni dejanska izpostavljenost ogroženost prebivalstva v ožji in širši okolici požarišča.  

Veliko uspeha pri nadaljnjem delu,

Dušan Žigon
vodja kemijskega dela ELME  
  

Rezultati meritev


Datum: 21. 6. 2017 ob 17:00


Kemis je dne 13. junija 2017 na svoji spletni strani objavil obvestilo o tem, da bo izvajal mletje odpadkov. V obvestilu smo iz preventivnih razlogov zapisali, da bi bilo možno manjše povečanje hrupa in manjše emisije v zrak, emial je bil poslan tudi na občino.
 
Pri izvajanju drobljenja ostankov embalaže se je nato izkazalo, da je bila ocena o možnem hrupu pretirana. Pri dejavnosti ne prihaja do povečanega hrupa, ta je zanemarljiv. To potrjuje tudi dejstvo, da so nas okoliški prebivalci v času, ko smo mletje že izvajali, spraševali, kdaj bomo z njim začeli. Tudi opozorila, ki so bila sprožena s strani nekaterih medijev glede zapiranja oken niso potrebna, saj smo ob drobljenju teh ostankov embalaže ugotovili, da se ne praši. To pomeni, da ni razloga za strah pred odpiranjem oken tudi za prebivalce, ki so Kemisu najbližji.
Dejavnost drobljenja embalaže je del sanacijskih del, za katere Kemis ima dovoljenje s strani okoljske inšpektorice. Drobljenje moramo opraviti zato, ker sežigalnice odpadkov v trenutni obliki ne sprejemajo. Drobljenje se izvaja predvidoma od 6ih do 16ih med tednom in nikakor ne med vikendom.
 
Bomo pa od sedaj naprej, v izogib podobnim situacijam obvestila odposlali tudi na občino. Vsekakor si ne želimo, da bi bili občani po nepotrebnem zaskrbljeni, v ta namen tudi redno obveščamo o dogajanju v Kemisu na naši spletni strani. Kemis ima spoštljiv in odgovoren odnos do krajanov, zato smo na izredni občinski seji tudi predlagali ustanovitev skupine, s katero bi komunicirali. Ta predlog vam bomo tekom teh dni ponovno poslali v obravnavo.
 
Lep pozdrav
KEMIS d.o.o.
Emil Nanut
direktor

Datum: 21. 6. 2017 ob 14:30

 

ZADEVA:  Obvestilo za občane dne 21. 6. 2017

 

V torek 20. 6. 2017 je mobilna enota zaključila z delom na terenu. Vabimo vse občane, ki bi želeli pridobiti informacije in strokovno razlago rezultatov dosedanjega vzorčenj, da se zglasijo v informacijski pisarni, ki deluje v prostorih Občine Vrhnika ob ponedeljkih od 9. do 13. ure in ob sredah od 13. do 17. ure.


Datum: 21. 6. 2017 ob 6:40

REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE
GOVERNMENT COMMUNICATION OFFICE

Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
T: +386 1 478 26 30, E: info.ukom@gov.si
www.slovenija25.si, www.vlada.si, www.ukom.gov.si

Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti,
povezanih s posledicami požara v podjetju KemisSPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 20. junija 2017Agencija RS za okolje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Nacionalni inštitut za javno zdravje nadaljujejo z aktivnostmi, povezanimi s posledicami požara v podjetju Kemis. V nadaljevanju prilagamo nekaj informacij o aktivnostih vseh treh institucij.

Agencija RS za okolje (ARSO)
ARSO je po požaru v napravi za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, katere upravljavec je Kemis, po uradni dolžnosti začel postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode in odreditve sanacijskih ukrepov (V.a poglavje Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1)). ARSO je Direkcijo RS za vode, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije zaprosil za posredovanje podatkov, ki so pomembni za odločitev o odreditvi sanacijskih ukrepov, Inšpektorat RS za okolje in prostor pa za posredovanje ugotovljenih okoliščin in dejstev, ki jih je inšpektor ugotovil na podlagi inšpekcijskega nadzora. ARSO je s podatki, ki jih je prejel od navedenih državnih organov, seznanil Kemis, ki mora v 15-ih dneh pripraviti predlog programa sanacijskih ukrepov. Na podlagi vseh relevantnih podatkov in predloga sanacijskih ukrepov, bo ARSO z odločbo Kemisu odredil izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izdelano je bilo strokovno mnenje s strani pooblaščenega strokovnjaka glede kategorizacije krme z območja prepovedi (730m). Neskladna krma se opredeljuje kot odpadek pod kodo 02 01 03-Odpadna rastlinska tkiva, ki je primeren za kompostiranje, anaerobno razgradnjo ali sosežig. Kmetijska gospodarstva bodo o tem ustrezno obveščena.  

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Okoliški prebivalci požara v podjetju Kemis na Vrhniki preko različnih poti izražajo skrb za svoje zdravstveno stanje. Menijo, da so bili v času požara izpostavljeni mešanici različnih kemikalij in na tem območju zdaj živijo. Njihovo skrb razumemo, zato prebivalcem ponovno svetujemo, da se v primeru težav z zdravjem obrnejo na izbranega zdravnika družinske medicine. Na NIJZ smo pripravili poziv Združenju zdravnikov družinske medicine, da občane v primeru akutnih težav v povezavi s požarom sprejmejo in jih skrbno obravnavajo.
Neposredno izpostavljenim požaru (intervencijsko osebje) je zagotovljena zdravstvena oskrba v okviru Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana.
Na podlagi trenutnih podatkov ne pričakujemo kroničnih učinkov na zdravje prebivalcev, vendar bomo na NIJZ podrobneje spremljali njihovo zdravje s pomočjo podatkov, ki so nam na voljo, in tistih, ki jih bomo pridobili po potrebi s ciljanimi preiskavami.
Celostno sliko morebitnih vplivov na okolje in zdravje po požaru na Vrhniki bomo predstavili po pridobitvi vseh rezultatov analiz in izdelani oceni tveganja. V tem času glede preiskovanih snovi ne obstaja akutno tveganje za zdravje ljudi. Pričakujemo, da bomo na podlagi celostnega prikaza rezultatov lahko zmanjšali zaskrbljenost prebivalcev.

Prilagamo tabelo z rezultati do sedaj prejetih analiz vzorcev zelenjave in rastlinja. Na osnovi prejetih rezultatov ocenjujemo, da so imenovani vzorci zelenjave in rastlinja skladni z zakonodajo oziroma varni za uživanje.

tabela


sporočam vam, da smo spodnje sporočilo za javnost objavili na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi: http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki ;

Vse pretekle objave se nahajajo na povezavi na dnu zgornjega sporočila na Pretekle objave.


Prijazen pozdrav,Datum: 14. 6. 2017 ob 19:15Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, 
povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis
 


SPOROČILO ZA JAVNOST
 
Ljubljana, 14. junija 2017
 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Agencija RS za okolje so pripravili poročila o rezultatih analiz vzorcev, ki so bili odvzeti v zadnjih dneh. V priloženem sporočilu so vključena poročila in ugotovitve vseh treh institucij.
 

Z včerajšnjim dnem so na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC začeli izvajati usmerjene zdravstvene preglede gasilcev, ki so sodelovali v intervenciji. Napotuje jih občina Vrhnika, plačnik pregledov pa je podjetje Kemis d.o.o.. Po zaključenih pregledih bo prof. dr. Metoda Dodič Fikfak pripravila in predstavila poročilo o ugotovitvah.
 

Od začetka delovanja je informacijsko pisarno v prostorih občine Vrhnika obiskalo več kot 50 občanov, odgovorjeno je bilo na okrog 250 elektronskih sporočil, preko posebne telefonske številke NIJZ pa je bilo podanih več kot 300 odgovorov. Prebivalcem sta od prejšnjega tedna na voljo tudi mobilni ekipi, ki ju sestavljajo strokovnjaki za varovanje zdravja, varno hrano ter analize tal. Do danes sta ekipi na podlagi prejetega seznama NIJZ obiskali 40 naslovov prebivalcev (ob nekaterih obiskih so bili prisotni tudi okoliški prebivalci) ter dodatno vse šole in vrtce na območju občine Vrhnika. Ob tem želimo ponovno poudariti, da ima mobilna ekipa svetovalno vlogo in ne sprejema naročil ali izvaja odvzema vzorcev iz okolja.  
 


V priponki prilagamo celotno
sporočilo za javnost Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis:
Prilagamo tabelo UVHVVR in NIJZ z rezultati vzorčenj:
 ter tabelo ARSO z rezultati vzorčenj:
 Prilagamo tudi
 skupni zemljevid vseh odvzetih vzorcev z oznakami:Kemis - Civilna zaščita 2.del

Datum: 9. 6. 2017 ob 20:00

ZADEVA: Obvestilo za javnost - 9.6.2017


NIJZ sporoča, da so na spletni strani objavili novico o pripravi ocene dolgotrajnega vpliva na zdravje ljudi. Objavljena je na povezavi:


Datum: 8. 6. 2017 ob 16:40

ZADEVA: Obvestilo za javnost - 8.6.2017

 

Danes zjutraj so z delom pričele mobilne ekipe sestavljene iz strokovnih služb NIJZ, ARSO in UVHVVR. Ekipe so obiskale prebivalce na območju Občine Vrhnika, ki so se evidentirali kot zainteresirani za osebne pogovore na njihovem domu, da pridobijo strokovno razlago rezultatov dosedanjega vzorčenja in uvedenih preventivnih ukrepov. Odvzetih je bilo dodatnih osem novih vzorcev zemljine in vrtnin.

S tovrstnimi aktivnostmi bodo mobilne ekipe nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.
 

Občina Vrhnika

Datum: 7. 6. 2017 ob 20:00


Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti,
povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis


SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 7. junija 2017


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate analiz 5 vzorcev krme, ki so bili dodatno odvzeti v okolici mesta nesreče kot tudi v smeri potovanja onesnaženega oblaka. Vsi vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni. Na podlagi novih dejstev se je zmanjšal krog s prepovedjo oziroma omejitvami iz 1,6 km na 730 m (zoženo območje).

Na podlagi novo pridobljenih rezultatov analiz se spreminjajo tudi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za prebivalce znotraj zoženega območja. Za prebivalce izven zoženega območja pa ne veljajo več previdnostna priporočila, temveč le še splošna higienska priporočila – še naprej je odsvetovana le uporaba kapnice.

Jutri, v četrtek, 8. junija, ob 9. uri prične z delom prva mobilna ekipa, ki bo obiskala prebivalce, ki so se evidentirali kot zainteresirani in jim bo posredovala ustrezna pojasnila. Ekipa je sestavljena na enak način kot informacijska pisarna: iz strokovnjaka za varovanje zdravja in strokovnjaka za varno hrano, logistično pa jim bodo pomagali pripadniki iz CZ Vrhnika.


V priponki prilagamo celotno sporočilo za javnost Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis:Posredujemo še tabelo UVHVVR z rezultati vzorčenj.
Datum: 5. 6. 2017 ob 20:00

Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti,
povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis


SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 5. junija 2017

V sredo, 7. junija 2017, bo začela delovati informacijska pisarna v prostorih občine VRHNIKA. Na vprašanja prebivalcev bosta odgovarjala strokovnjaka s področja varovanja zdravja in s področja varstva rastlin neposredno (skozi osebni pogovor). Informativna pisarna bo do nadaljnjega odprta ob ponedeljkih od 9. do 13. ure in ob sredah od 13. do 17. ure.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela rezultate analiz 1 vzorca mleka, 1 vzorca solate in 5 vzorcev zemlje. Iz rezultatov je razvidno, da sta oba vzorca živil (mleka in solate) skladna s predpisanimi mejnimi vrednostmi in ne predstavljata tveganje za zdravje ljudi.

Vsi vzorci so ocenjeni kot skladni in varni. Zaradi navedenega je UVHVVR sprostila sprejeti ukrep prepovedi dajanja v promet za solato in druge pridelke za kmetijsko gospodarstvo, kjer so bili vzeti vzorci in je doslej veljala prepoved.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela tudi rezultate analiz odvzetih vzorcev zemlje (vzorci so bili odvzeti na kmetijskih zemljiščih, pri čemer se je vzorčenje izvedlo na način, da so vzorčili samo zgornjo plast zemlje, zaradi potencialne površinske kontaminacije). V nobenem od vzorcev zemlje ni bila presežena kritična mejna vrednost, ki ni bila presežena za noben parameter.

Za dioksine, furane in dioksinom podobne PCB-je mejna vrednost ni določena (nacionalno mejno vrednost imata Avstrija in Nemčija). Po podatkih ARSO so mejne vrednosti za dioksine v zemlji (kmetijska zemljišča) v Avstriji = 10 ng/kg in 50 ng/kg za otroške površine, v Nemčiji obstajajo mejne vrednosti za otroška igrišča in druge javne površine (od 50-100 ng/kg). Izmerjene vrednosti v Vrhniki so krepko pod temi vrednostmi in sicer 0,31 ng/kg.


V sredini tega tedna pričakujemo še rezultate analiz trave, na podlagi katerih bo UVHVVR spremenila veljavne ukrepe.

Danes je bil naročen še odvzem šestih (6) sestavljenih vzorcev zemljin in treh (3) sestavljenih vzorcev vrtnin, katerih rezultati analiz bodo podlaga za delovanje na področju varovanja zdravja v bodoče.V priponki prilagamo celotno sporočilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), v katerem so predstavljeni podrobni podatki analiz:

priponka
Datum: 2. 6. 2017 ob 18:45

OBVESTILO ZA OBČANE -
Po prvi redni seji Medresorske delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicama požara v podjetju Kemis

Danes se je na svoji prvi redni seji sestala Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicama požara v podjetju Kemis, ki jo vodi Srečko Šestan, in opredelila aktivnosti, ki jih bo izvajala na osnovi vladnega sklepa o imenovanju te delovne skupine. Ob tem se je seznanila z informacijo pristojnih institucij o dosedanjih aktivnostih in se dogovorila o nekaterih novih ukrepih.


Celotno poročilo se nahaja na tej povezavi

Občina Vrhnika


Datum: 31. 5. 2017 ob 13:36

OBVESTILO ZA OBČANE - NIJZ zaradi previdnostnih ukrepov odsvetuje "Tek Bevke"

Obveščamo vas, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)  objavil telefonsko številko (051 255 133, vsak delavnik od 8. ure do 19. ure) in elektronski naslov (okolje@nijz.si), ki sta na voljo za vprašanja, opažanja in pobude občanov.

Priporočila in napotke NIJZ prebivalcem v zvezi s požarom Kemis lahko spremljate na http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

Občina Vrhnika


Datum: 31. 5. 2017 ob 7:15

OBVESTILO ZA OBČANE

Obveščamo vas, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)  objavil telefonsko številko (051 255 133, vsak delavnik od 8. ure do 19. ure) in elektronski naslov (okolje@nijz.si), ki sta na voljo za vprašanja, opažanja in pobude občanov.

Priporočila in napotke NIJZ prebivalcem v zvezi s požarom Kemis lahko spremljate na http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

Občina Vrhnika


Datum: 31. 5. 2017 ob 1:42

Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob začetku 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika poslal naslednje sporočilo:

na naslednji povezavi najdete sporočilo za medije, ki smo ga poslali ob začetku občinske seje na Vrhniki in je povzetek gradiva za svetnike. Prosimo vas za obvestilo občanov, še posebej glede priporočil ter telefonske številke (051 255 133, vsak delavnik od 8. ure do 19. ure) in elektronskega naslova (okolje@nijz.si), ki sta na voljo za njihova vprašanja, opažanja in pobude.


Datum: 29. 5. 2017 ob 15:15


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Območni Urad Postojna

Kolodvorska 5a, 6230 Postojna


Datum:            29.05.2017 14:44

Zadeva:          Predpisani ukrepi in prezentacija UVHVVR

 

v priponkah vam posredujemo dopis v zvezi s predpisanimi ukrepi za zagotavljanje varne hrane in krme po požaru v tovarni Kemis ter prezentacijo aktivnosti UVHVVR, rezultate analiz, informacije za prebivalce in ukrepe.

priponka 1
priponka 2

 Datum: 26. 5. 2017 ob 14:30

 

ZADEVA: Obvestilo za občane – Poročilo o meritvah živega srebra v zraku na Vrhniki po požaru v Kemisu

 

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) nam je danes (26. 5. 2017) posredoval poročilo o meritvah plinastega elementarnega živega srebra v zraku na Vrhniki po požaru v Kemisu.

Poročilo


Občina Vrhnika


Datum: 26. 5. 2017 ob 11:00

 

ZADEVA: Obvestilo za občane

Rezultate izvedenih meritev in priporočila prebivalcem občine Vrhnika v zvezi s požarom Kemis lahko spremljate na spletnih straneh ARSO, NIJZ in UVHVVR dostopno na povezavah:

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14978%5C%5C

http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_medije/

  

Občina Vrhnika
Datum: 26. 5. 2017 ob 9:00


Kemis d.o.o. je 25. 5. 2017 ob 16:32 poslal naslednje sporočilo:

Spoštovani,
na naši spletni strani smo objavili podatke o stanju zalog na dan dogodka, 15. 5. 2017. Podatke najdete tukaj: http://www.kemis.si/news/podatki-o-zalogah-odpadkov-na-dan-15-5-2017
Ob tem vas naprošamo, da ste pri navajanju podatkov pozorni. Gre za podatke o odpadkih, ki so bili skladiščeni v objektu na dan dogodka, 15. 5. 2017. Ti podatki ne pomenijo, da so odpadki, zajeti v tabeli, tudi zgoreli. Nekatere od teh je ogenj le oplazil. Objavljamo jih z namenom, da zainteresirane seznanimo tudi s tem, katerih odpadkov ogenj ni zajel.
Tudi vnaprej vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer objavljamo aktualne novice v zvezi z dogodkom. O pomembnejših informacijah pa vas seveda obvestimo neposredno.
Lep pozdrav,
Irena Vadjunec
KEMIS d.o.o.
 


Datum: 25. 5. 2017 ob 15:25

 

ZADEVA: Obvestilo za občane – Podatki ARSA o preliminarnih rezultatih analiz vod Tojnice in Ljubljanice vzorčenih 22. 5. 2017

Danes 25. 5. 2017 je agencija ARSO predstavila rezultate analiz vod Tojnice in Ljubljanice vzorčenih dne 22. 5. 2017. Rezultati so dostopni na njihovi spletni strani:
 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14995
 

Štab CZ Vrhnika bo še naprej nudil pomoč pri nadaljnjih aktivnosti strokovnih služb in vas o rezultatih sproti obveščal.

 

Občina Vrhnika

 

Datum: 25. 5. 2017 14:15

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča
, da je na podlagi rezultatov odvzetih vzorcev na kontrolnih točkah vodovoda, voda iz javnega vodovoda pitna.
Datum: 25. 5. 2017


Vabilo

Spoštovane občanke in občani občine Vrhnika,
vabim vas na srečanje s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
Agencije RS za okolje ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo ter varstvo
rastlin, kjer bodo predstavljene analize vzorcev, odvzetih po požaru v podjetju
Kemis ter podana zdravstvena priporočila in izsledki inšpekcijskih služb.
Srečanje bo v

PETEK, 26. 5. 2017 ob 16. uri
v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Vabim Vas v upanju, da dobimo odgovore na vprašanja, ki si jih že dalj časa vsi skupaj
zastavljamo.

Župan
Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad.

Kot poročevalci bodo sodelovali:
- Viviana Golja, NIJZ
- Joško Knez, ARSO
- Janja Turšič, ARSO
- dr. Jernej Drofenik, UVHWR
- predstavnik IRSOPDatum: 24. 5. 2017 ob 18:20


ZADEVA: Obvestilo za občane – Podatki ARSA o monitoringu tal in čiščenju Tojnice po požaru v podjetju Kemis

 

Danes 24. 5. 2017 ob 13. uri je agencija ARSO predstavila prve rezultate analiz zemljine odvzete prvi dan po požaru (16.5.2017) na različnih lokacijah v neposredni bližini podjetja in okolici Vrhnike, kamor se je širil dimni oblak. Rezultati so dostopni na njihovi spletni strani:
 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14992
 

Svoje stališče glede preventivnih ukrepov je podal tudi NIJZ. Informacija so dostopne na povezavi:

http://www.nijz.si/sl/rezultati-analize-tal-po-pozaru-pri-vrhniki-in-priporocila-prebivalcem

http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

 

Opis aktivnosti UVHVVR je dostopen na povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6088/

 

Štab CZ Vrhnika bo še naprej nudil pomoč pri nadaljnjih aktivnosti strokovnih služb in vas o rezultatih sproti obveščal.

 

Občina VrhnikaDatum: 24. 5. 2017 ob 13:50

Podatki o monitoringu tal ter čiščenju Tojnice in zdravstvena priporočila po požaru na Vrhniki

Na Agenciji za okolje je danes potekala predstavitev prvih analiz vzorcev tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis, predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode ter zdravstvenih priporočil za prebivalece Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Več o tem lahko preberete na spletni strani Agenciji RS za okolje oz. na tej povezaviDatum: 24. 5. 2017 ob 13:50

Župana, predstavnike štaba CZ, gasilce in reševalce, ki so pomagali pri gašenju požara na Vrhniki bo v petek, 26. 5. 2017, ob 13. uri, v veliki dvorani Predsedniške palače gostil predsednik RS Borut Pahor.Datum: 24. 5. 2017 ob 13:00

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča: 

Zaradi posledic požara v podjetju Kemis na Vrhniki, obveščamo občane občine Vrhnika, da biološke odpadke, ki jih nameravate zavreči, predate v zelen zabojnik ali pa jih pripeljete v Zbirni center na Vrhniko, v kolikor jih kompostirate. Zbrane biološke odpadke bomo ločeno predali predelovalcu, s katerimi bo ustrezno ravnal v skladu z nadaljnjimi navodili.Datum: 24. 5. 2017 ob 11:50

Predstavitev prvih podatkov o analizah tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis


V sredo, 24. 5. 2017, bo ob 13.00, na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b Ljubljana, v sejni sobi laboratorijskega prizidka predstavitev prvih analiz vzorcev tal na štirih lokacijah (od skupno enajstih), odvzetih po požaru v podjetju Kemis ter predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode

Več o tem lahko preberete na spletni strani Agenciji RS za okolje oz. na tej povezavi
Datum: 24. 5. 2017 ob 11:00

ZADEVA:  Obvestilo za občane - Vzorčenje zemljine in poljščin dne 23. 5. 2017
Enota ELME je dne 23. 5. 2017 ob prisotnosti člana štaba CZ vzorčila zemljino, poljščine ter rastlinje na naslednjih lokacijah:
-    njive v neposredni bližini Kemisa,
-    vrtovi pod Hruševico na Vrtnariji,
-    njive ob OŠ AMS,
-    njive na Betajnovi - parkirišče pri Štirni,
-    pri Župnijskem vrtcu Vrhnika,
-    njive pri nogometnem igrišču ob Tankovski cesti na Stari Vrhniki,
-    njive pri odcepu za Podlipo (Vrhnika – Horjul).

Vse informacije v zvezi z vzorčenjem lahko spremljate tudi na povezavi:
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/
Strokovne službe bodo predvidoma danes ob 13. uri na tiskovni konferenci predstavile rezultate analiz odvzetih vzorcev zemljine, zraka in vode na dan 16. 5. 2017. Ostali rezultati bodo znani v prihodnjih dneh. O novostih vas bomo sproti obveščali.

Informacije so dostopne tudi na naslednjih povezavah:
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6085/0/
http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki

Občina Vrhnika24.5.2017 7:00

spletna stran kemis

Zaradi boljše informiranosti občanov objavljamo povezavo do spletne strani Kemisa

- spletna stran kemis23.5.2017 13:00

RS UVHVVR Poročilo o aktivnostih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.vrhnika.si/datoteke/17147uvhvvr_Stran_1.jpg
http://www.vrhnika.si/datoteke/17148uvhvvr_Stran_2.jpg
http://www.vrhnika.si/datoteke/17146uvhvvr_Stran_3.jpg23.5.2017 12:00

Informacija in obrazložitev občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za Kemis, d.o.o. na Vrhniki.

http://www.vrhnika.si/datoteke/17144kemisopn_Stran_17144kemisopn_Stran_1.jpg
http://www.vrhnika.si/datoteke/17145kemisopn_Stran_27145kemisopn_Stran_2.jpg23.5.2017 08:00

Obvestilo Občinske uprave Občine Vrhnika o sodelovanju v medijih (Studio ob 17.00, Tarča) ter datum izredne seje na tematiko požara v Kemisu

Obveščamo:
 1. da bosta Župan občine Vrhnika in član Štaba civilne zaščite za področje kemije dr. Peter Rodič danes, 23. 5. 2017 ob 17.00 sodelovala v oddaji Studio ob 17.00 na Radiu SLO. Kot gostje bodo povabljeni tudi predstavniki ARSO in NIJZ, ki boodo podali bistvene informacije o vplivih požara v Kemisu na okolje in zdravlje ljudi. Vabljeni k poslušanju.

2. da bo Župan Občine Vrhnika skupaj s predstavniki ARSO, NIJZ, direktorjem in lastniki Kemisa, d.o.o. sodeloval in odgovarjal na vprašanja v oddaji Tarča na  TV SLO, ki bo v četrtek, 25. 5. 2017 ob 20.00 uri.  Verjamemo, da bomo dobili ustrezne informacije. Vabljeni k ogledu.

3. da bo izredna seja OS OV, na kateri se bo obravnavala tematika požara v Kemisu in vpliva na okolje in zdravje ljudi v torek, 30. 5. 2017 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

Občinska uprava.
Datum: 23. 5. 2017 ob 7:00

Občina Vrhnika je na ARSO posredovala dopis z zahtevo po takojšnjem posredovanju podatkov meritev in vplivov naravne katastrofe na zdravje ljudi

Občina Vrhnika je na ARSO posredovala dopis z zahtevo po takojšnji pridobitvi in posredovanju podatkov meritev in vplivov naravne katastrofe na zdravje ljudi ter sodelovanje na izredni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika. Dopis je priložen

http://www.vrhnika.si/datoteke/17143doparso.jpg


Datum: 22. 5. 2017 ob 19:40

ZADEVA:  Obvestilo za občane

Štab CZ Vrhnika se je dne 22. 5. 2017 ob 17. uri sestal na izredni seji in obravnaval trenutno javno dostopne informacije pristojnih služb. Štab bo ponovno urgiral na pristojne službe za pridobitev in objavo rezultatov analiz in na podlagi le-teh napotkov za ravnanje občanov. Štab je tudi opravil pregled današnjih aktivnosti pristojnih služb (vzorčenje zemlje, trave za krmo in vrtnin na lokacijah občine Vrhnike v smeri gibanja dimnega oblaka med požarom v podjetju Kemis).

Zadnje informacije so dostopne na spletni povezavi strokovnih služb:

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N14978\\\\
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6085/0/
http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki


20. 5. 2017


Telefonska številka štaba Civilne zaščite Občine Vrhnika

01 755 20 99

Vsa obvestila
štaba Civilne zaščite Občine Vrhnika so objavljena na naši strani pod zavihkom "Civilna zaščita"19. 5. 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje:

Priporočila okoliškim prebivalcem po požaru pri Vrhniki


Datum: 19. 5. 2017 ob 12:30

ZADEVA:  SPOROČILO ZA OBČANE IN MEDIJE

Danes, 19. 5. 2017, ob 16.00 uri bo v prostorih gasilskega doma Sinja Gorica tiskovna konferenca v zvezi s požarom v KEMISU.

  

Štab Civilne zaščite Občine VrhnikaDatum: 18. 5. 2017 ob 10:00

ZADEVA:  Obvestilo za občane

Obveščamo občane, da lahko najdene izgorele odpadke, ki so posledica požara v podjetju Kemis, od danes, po 12. uri oddajo v posebno dodane kontejnerje na lokacijah ekoloških otokov pri bivšem podjetju Iskra Elektron na Idrijski cesti in na makadamskem parkirišču nasproti Kmetijske zadruge na Jelovškovi cesti.

Štab CZ
Občine Vrhnika


Datum: 17. 5. 2017 ob 15:00

ZADEVA:  Obvestilo za občane
Danes ob 14. uri so strokovne službe ponovno izmerile vrednosti živega srebra v zraku v neposredni bližini podjetja Kemis. 
Po pričakovanjih se je vrednost v primerjavi z včeraj že bistveno zmanjšala. 
Dodatno smo preverili tudi vrednost na drugih lokacijah in sicer v okolici šole Antona Martina Slomška in Ivana Cankarja. Vrednost na nobeni lokaciji ni povečana. 
Trenutni rezultati strokovnih služb so ponovno potrdili, da ni zaznanega večjega vpliva na okolje.

Štab CZ
Občine VrhnikaDatum: 17. 5. 2017 ob 9:00

 

ZADEVA:  Obvestilo za občane

 

Štab CZ Vrhnika še vedno redno spremlja morebiten vpliv požara v podjetju Kemis na okolje v sodelovanju s strokovnimi službami.

Trenutni rezultati meritev zraka v neposredni bližini podjetja potrjujejo, da se je koncentracija delcev PM10 v zraku ponoči že zmanjšala pod dovoljeno dnevno mejno vrednost.

Zato je štab CZ Vrhnika preklical ukrep omejitve gibanja tudi v neposredni bližini podjetja Kemisa.

Meritve zemljine, zraka in vode še vedno preventivno potekajo v okolici podjetja in tudi na drugih lokacijah v občini Vrhnike. Rezultati bodo znani predvidoma proti koncu tedna.

Vse informacije so dostopne na internetni strani Občine Vrhnike, zavihek Civilna zaščita.

Občani se za dodatne informacije lahko obrnejo na tel. št. 01 755 21 00.

Obvestilo velja do preklica.

 

Štab CZ
Občine VrhnikaDatum: 16. 5. 2017 ob 18:20

ZADEVA:  Obvestilo za občane
-       Sanacija požarišča poteka s strani gasilskih enot in podjetja Kemis d.o.o. v skladu s pričakovanji in je pod nadzorom.
-       Na kraju se izvaja požarna straža s 27 gasilci.
-       Na območju požarišča je prisotna tudi služba Sektorja kriminalistične policije, ki izvaja preiskavo o vzrokih za nastanek požara.
-       Pristojne službe (ELME, ARSO) v bližini kraja in okolici preverjajo trenutno stanje vode, zemljine in ozračja. Na podlagi prvih pridobljenih rezultatov smo se odločili o postopni ukinitvi preventivnih ukrepov.
-       Preventivni ukrepi zadrževanja v hišah, glede zapiranja oken, so preklicani. Omejitve veljajo le še za sosednja podjetja v neposredni bližini pogorišča. Evakuirani prebivalci so se lahko vrnili domov.
-       Končni rezultati o vplivih na okolje bodo znani v naslednjih dneh.

Štab CZ
Občine Vrhnika


Datum: 16. 5. 2017 ob 15:00

Danes 16.5.2017 bo ob 16.30 uri v štabni sobi v Sinji Gorici tiskovna konferenca v zvezi s požarom v KEMISU.


Datum: 16. 5. 2017 ob 13:24

 

ZADEVA:  Obvestilo za občane

Sanacija požarišča poteka po predvidevanjih in je pod nadzorom. Pristojne službe v bližini kraja in okolici preverjajo trenutno stanje vode, zemljine in ozračja. Na podlagi pridobljenih rezultatov se bomo odločili o postopni ukinitvi preventivnih ukrepov.

Na kraju se izvaja požarna straža.

Preventivni ukrepi še vedno veljajo do preklica.

 

Štab CZ

Občine VrhnikaDatum: 16. 5. 2017 ob 5:30

Štab CZ Vrhnika redno spremlja morebiten vpliv požara v podjetju Kemis na okolico.

Preventivno bodo aktivirane pristojne strokovne službe, ki bodo analizirale morebiten vpliv na okolje.

Preventivno občanom odsvetujemo dolgotrajnejše aktivnosti na prostem.

Šole in vrtci delujejo nemoteno, vendar je priporočeno, da se zunanje aktivnosti omejijo.

Voda iz vodovodnega omrežja je pitna, medtem ko je prekuhavanje priporočljivo za podtalnice/vodnjaki.

Pred uporabo uživanja vrtnin jih je potrebno preventivno oprati.      

Požarišče ostaja omejeno v območju 200 m. Daljše zadrževanje na tem področju ni dovoljeno.

Vse ažurne informacije so dostopne na internetni strani občine Vrhnike, www.vrhnika.si.

Občani se za dodatne informacije lahko obrnejo na tel. št. 01/755 2100 (Štab CZ)


Obvestilo velja do preklica.

Štab CZ Vrhnika

 


Datum: 15. 5. 2017 ob 23:00

Jutri, v torek 16. 5. 2017 ob 9:00 uri bo v sejni sobi Občine Vrhnika tiskovna konferenca v zvezi z požarom v KEMISU


Datum: 15. 5. 2017 ob 22:25

 

ZADEVA:  SPOROČILO ZA OBČANE

Štab Civilne zaščite Občine Vrhnika obvešča, da je zaradi požara podjetja Kemis – Tojnice,  Sinja Gorica, zaradi preventive gibanje omejeno. Prebivalci naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Za enkrat ni večje nevarnosti za zastrupitev, voda je pitna, pritisk pa je zmanjšan zaradi večje porabe vode .


                                                                                                           Poveljnik Civilne zaščite

                                                                                                                  Viktor Razdrh
Opremljanje občine Vrhnika z Avtomatskimi eksternimi defibrilatorji (AED) (29. 3. 2017)


Obvestilo v zvezi s ptičjo gripo (6. 1. 2017)

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu - verzija 3

Predlog Občinskega načrta Civilne zaščite in reševanja ob potresu - verzija 3.0

Vaše pripombe in predloge na predlog načrta lahko pošljite na elektronski naslov: cz.obcina@vrhnika.si

Epidemija koronavirus (COVID-19) 1.del

31. 01. 2020
Slovenija pripravljena na morebitni prihod koronavirusa

STA, 31. januarja - Na ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje po razglasitvi WHO, da je koronavirus globalna grožnja za javno zdravje, zatrjujejo, da dogajanje spremljajo in so nanj pripravljeni. Pravijo, da v Sloveniji večjih sprememb glede tega virusa ni, do zdaj so obravnavali dva suma okužbe in ju tudi ovrgli.

Z razglasitvijo koronavirusa kot globalne grožnje javnemu zdravju je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) dvignila stopnjo pozornosti in s tem zavezala države, da aktivirajo svoje načrte pripravljenosti, če jih še niso. Kot je danes povedala predstojnica centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Maja Sočan, smo v Sloveniji z večino aktivnosti, ki jih je priporočil WHO, že začeli, ko je bila grožnja s koronavirusom zaznana.

Sočanova je poudarila, da v Sloveniji kakšnih večjih sprememb ob razglasitvi WHO ni in da so se v povezavi z drugimi evropskimi državami že v preteklosti pripravili na podobne situacije.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek je povedala, da je Slovenija na nov virus pripravljena in da so se aktivnosti začele že takoj ob prvem primeru na Kitajskem. Po njenih besedah pristojne službe v Sloveniji pozorno spremljajo vse nove primere in migracije ter sledijo ukrepom v drugih državah. Zato posebna zaskrbljenost ni potrebna.


06. 02. 2020
Navodila za ravnanje v primeru suma okužbe z novim koronavirusom

Kot sporočajo iz Zdravstvenega doma Vrhnika, skrbno spremljajo razvoj dogodkov in širitev koronavirusa v svetu. Zaenkrat pa večje nevarnosti za naše okolje ni. Izjema so lahko posamezniki, ki so se v zadnjih dveh tednih vrnili s Kitajske, ali bili v neposrednem stiku z ljudmi, ki so prišli od tam.
Če izpolnjujete ta pogoj in se je pri vas pojavila vročina s kašljem in težjim dihanjem, prosimo pokličite ambulanto svojega zdravnika, kjer boste dobili navodila za nadaljnje ravnanje. Ne hodite brez predhodnega klica v zdravstveni dom in se izogibajte stiku z ostalimi ljudmi, da se okužba ne bi širila.

Tveganje je minimalno, previdnost pa ni odveč.


10. 02. 2020
Tudi v ZD Vrhnika spremljajo razvoj in širitev novega koronavirusa

Zaenkrat večje nevarnosti za naše okolje ni. Izjema so lahko posamezniki, ki so se pred kratkim vrnili s Kitajske, ali bili v neposrednem stiku z ljudmi, ki so prišli od tam. Če izpolnjujete ta pogoj in se je pri vas pojavila vročina s kašljem in težjim dihanjem, pokličite v ambulanto svojega zdravnika.

Stroka pravi, da je tveganje minimalno, a da previdnost ni odveč.


13. 02. 2020
Slovenski turizem že čuti učinke epidemije koronavirusa

STA, 13. februarja - Ponekod v slovenskem turizmu že čutijo posledice širjenja koronavirusa. V Postojnski jami, kjer so azijski turisti lani predstavljali okoli 20 odstotkov vseh obiskovalcev, v februarju vsakodnevno beležijo odpovedi. Nekaj odpovedi azijskih skupin so prejeli tudi na Ljubljanskem gradu.
Obiskovalci s Kitajske, Hongkonga in Tajvana v Postojnski jami skupno predstavljajo okoli devet odstotkov vseh obiskovalcev, je za STA povedal direktor Postojnske jame Marjan Batagelj. Gostje iz preostalih azijskih držav prispevajo še okoli 11 odstotkov obiskov, torej vsi azijski gostje skupno ustvarijo okoli petino obiska v tem slovenskem turističnem biseru. "To je velika številka," je opozoril Batagelj.

Problem je zapiranje letalskih linij s Kitajske, ki je velikokrat tudi država prestopanja za potnike iz Južne Koreje, Japonske, Hongkonga, Tajvana in Singapurja. "Če letalske linije niso vzpostavljene, je normalno, da agencije, ki so organizirale potovanja v Evropo, ne morejo niti prihajati," je poudaril Batagelj.

Tudi v Turizmu Ljubljana so povedali, da je osrednja turistična točka v prestolnici, Ljubljanski grad, prejel odpovedi nekaj azijskih skupin, podobno nekatere turistične agencije. Statistika ljubljanskega turistično-informacijskega centra, ki zajema podatke od začetka januarja do 10. februarja letos, sicer kaže, da je bilo v letu 2019 v tem obdobju 246, letos pa 161 obiskovalcev iz Kitajske. Skupno kitajskih in japonskih gostov je bilo lani 525, letos pa 276. Vseh azijskih gostov je bilo letos do 10. februarja 522.


14. 02. 2020
V Sloveniji nošenje zaščitnih mask zaradi koronavirusa ni potrebno

STA, 13. februarja - Ker v Sloveniji nimamo nobenega potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom, nošenje zaščitnih mask pri nas ni potrebno, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Je pa uporaba mask smiselna v zdravstvenih ustanovah, kjer pa so zaposleni poučeni o tem, kdaj je uporaba potrebna, kot tudi o pravilnem nošenju in odstranitvi mask.

"Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih in ne celoten delovni čas. Na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi navodili," so še zapisali na ministrstvu.


24. 02. 2020
Preventivni ukrepi pred morebitnim izbruhom koronavirusa v Sloveniji

Tudi v Zdravstvenem domu Vrhnika spremljajo širitev koronavirusa v svetu!

Vsem, ki prihajajo iz Italije ali drugih žarišč virusa, priporočajo samoopazovanje. Če kašljate in imate povišano telesno temperaturo nad 38 stopinj, o tem takoj obvestite svojega zdravnika ali dežurno službo.

Vse potrebne informacije, odgovore na vprašanja in podrobnosti o novem koronavirusu najdete tukaj:

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov


27. 02. 2020
Zdravstvenim delavcem iz blagovnih rezerv maske, očala, rokavice, halje in prekrivala za obutev

STA, 27. februarja - Vlada bo za preskrbo z varovalno opremo za obvladovanje epidemije koronavirusa iz državnih blagovnih rezerv sprostila opremo v skupni vrednosti 200.000 evrov. Gre za 48.000 zaščitnih mask, 5000 kombinezonov, 500.000 rokavic in praške za razkuževanje, so zapisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji obravnavala ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Sprostila je blagovne rezerve, da ne bi zmanjkalo zaščitne opreme izvajalcem zdravstvenih storitev. Premier, ki opravlja tekoče posle Marjan Šarec je po seji pojasnil, da je sprostitev blagovnih rezerv namenjena tistim, ki izvajajo zdravstvene storitve, in ne za prebivalstvo.

Bolnišnice in zdravstveni domovi popisujejo zalogo varovalne opreme za zaščito osebja. Dodatno zaščitno opremo iz blagovnih rezerv bo ministrstvo za zdravje razdelilo zdravstvenim zavodom glede na trenutno stanje in potrebe ter ob prvem primeru okužbe z novim koronavirusom. Zavodom bodo poskušali zagotoviti dovolj zaščitne opreme za zdravstveno osebje in bolnike, so zapisali v sporočilu po seji vlade.


28. 02. 2020
NIJZ: Zaradi koronavirusa trenutno ni omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in na delovnem mestu

STA, 28. februarja - Trenutna epidemiološka situacija zaradi novega koronavirusa ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in v delovnem okolju, pojasnjujejo na NIJZ. Osebe, ki prihajajo z ogroženih območij in so zdrave, so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije.

NIJZ: Zaradi koronavirusa trenutno ni omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in na delovnem mestu
Ljubljana, 28. februarja - Trenutna epidemiološka situacija zaradi novega koronavirusa ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti in v delovnem okolju, pojasnjujejo na NIJZ. Osebe, ki prihajajo z ogroženih območij in so zdrave, so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije.

"Razumljivo je, da pojav nove bolezni v javnosti povzroča zmedo, strah, negotovost in občutek nemoči. Kljub temu je pomembno, da pojav novega koronavirusa ne ohromi našega vsakdanjega življenja," so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).


28. 02. 2020
STO zaradi koronavirusa v spremembo razpisov

STA, 28. februarja - Slovenska turistična organizacija (STO) se je v luči spremenjenih razmer zaradi koronavirusa odločila prerazporediti sredstva za sofinanciranje promocije turistične ponudbe s strani turističnih podjetij in vodilnih destinacij. Denar, sicer namenjen za promocijo na tujih trgih, bo sedaj lahko usmerjen tudi na domači trg.

STO je "zaradi nenadnih sprememb globalnih gospodarskih razmer" objavila zaprtje javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, ki je bil objavljen decembra lani, so zapisali v organizaciji.

S tem razpisom je STO krepila promocijo turističnih produktov Slovenije s strani turističnih podjetij na tujih trgih. Prejšnji teden so sporočili, da so v prvem roku razdelili slabo polovico razpoložljivih sredstev, in sicer skoraj 370.000 evrov. Drugi rok naj bi se iztekel 23. marca.

"STO se je na podlagi trenutnih nestabilnih gospodarskih razmer in s tem morebitnega zmanjšanja turističnih tokov odzvala na pobudo slovenskega turističnega gospodarstva o pomoči s prestrukturiranjem razpoložljivih finančnih sredstev v podporo turističnim podjetjem. Sofinanciranje projektov promocije turističnih produktov Slovenije turističnim podjetjem na tujih trgih bo razširila z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu, hkrati pa bo zmanjšala vstopno vrednostno mejo odobritve projektov, z 20.000 evrov brez DDV na 10.000 evrov brez DDV," so zapisali.

"Promocija slovenskega turizma v tujini ostaja prioritetna naloga STO, v trenutnih razmerah pa je pomembna tudi krepitev povpraševanja domačega gosta," so še dodali. STO tako načrtuje objavo novega javnega razpisa s prilagojenimi pogoji v začetku marca, prvi rok za oddajo vlog pa bo v začetku aprila.

Prav tako je danes STO v uradnem listu objavila spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, ki je bil sicer objavljen v začetku februarja. Tudi v tem primeru so spremembe sprejeli s ciljem podpore slovenskemu turističnemu gospodarstvu za lažjo premostitev morebitnega zmanjšanja prihoda tujih gostov.

Ukrep sofinanciranja aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije na tujih trgih je STO razširila z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. "Vodilne destinacije bodo na podlagi teh dopolnitev lahko izvajale aktivnosti promocije v digitalnih in tiskanih medijih doma in v tujini. Hkrati se je na novo podprla tudi možnost zunanjega oglaševanja ob cestah, s čemer želimo dodatno spodbuditi destinacije, da nagovorijo tranzitne goste, da se ustavijo in obiščejo na svoji poti skozi Slovenijo katero od slovenskih turističnih ikon ali odkrijejo nove skrite kotičke," so dodali.

Na podlagi teh sprememb in dopolnitev sta nova roka za oddajo vlog 12. marec in 13. maj, so še navedli na STO.


02. 03. 2020
Na Vrhniki so pripravljeni na morebiten pojav koronavirusa

Na Vrhniki so stekli preventivni ukrepi v primeru okužb z novim koronavirusom!

Zdravstveni dom Vrhnika in Občina Vrhnika sta se namreč odločila za postavitev manjšega šotora pred zdravstvenim domom, ki bo uporabljen le v primeru pojava novega koronavirusa.

Šotor je namenjen za kratkotrajno čakanje obolelih, ki izpolnjujejo vse pogoje za osnovan sum na koronavirus in so se PREDHODNO po telefonu S SVOJIM ZDRAVNIKOM DOGOVORILI za obisk zdravstvenega doma.

Le ti bodo prišli najprej v šotor in potem jih bo prevzelo zdravstveno osebje v obravnavo.

V Sloveniji sicer potrjenega primera okužbe z novim virusom COVID-19 za zdaj ni!


05. 03. 2020
Zaradi strahu pred širjenjem koronavirusa uvedeni številni previdnostni ukrepi

Tudi v Sloveniji po potrditvi prvih primerov okužbe z novim koronavirusom marsikje sprejemajo previdnostne ukrepe. Nizajo se odpovedi javnih dogodkov. Da bi preprečili možnost širjenja okužbe z novim koronavirusom, so v slovenskih bolnišnicah že minuli teden začeli prepovedovati obiske.
V UKC Ljubljana s prihodnjim tednom ne bo pouka in vaj za študente in dijake. Pacienti se na posege in preiskave ne bodo več mogli naročati osebno.
Prav tako že minuli teden so številne slovenske fakultete začele sodelavce in zaposlene pozivati, naj ostanejo doma, če imajo znake bolezni. Previdni so tudi v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Doma je v sredo ostala tudi žena prvega bolnika v Sloveniji, okuženega s koronavirusom. Zaposlena je v eni od ljubljanskih osnovnih šol, njen današnji rezultat testa na okužbo pa je bil negativen.Epidemija koronavirus (COVID-19) 2.del

09. 03. 2020
Vzpostavljen klicni center za informacije o koronavirusu

STA, 9. marca - Vladni urad za komuniciranje je v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in javno upravo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in infekcijsko kliniko UKC Ljubljana vzpostavil klicni center za posredovanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu. Prebivalci lahko informacije dobijo na brezplačni telefonski številki 080 1404 med 8. in 20. uro.

Na vprašanja bodo odgovarjali študentje višjih letnikov medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov, navaja ministrstvo za zdravje na spletni strani.


10. 03. 2020
Prireditev Športnik Vrhnike za leto 2019 je odpovedana

Kot so sporočili iz Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, ki je upravnik Cankarjevega doma na Vrhniki, so do nadaljnjega zaradi koronavirusa odpovedane vse prireditve, na katerih se pričakuje večje število obiskovalcev. Prireditev Športnik Vrhnike 2019 je bila načrtovana za petek 27. marca, zdaj pa jo bodo poskusili organizirati v juniju ali septembru.


10. 03. 2020
Vrhniški Cankarjev dom do nadaljnjega odpoveduje dogodke

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, pod okrilje katerega sodi Cankarjev dom Vrhnika, je skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je dne, 9. 3. 2020, sprejel Svet za nacionalno varnost, Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji ter priporočili Nacionalnega inštituta z javno zdravje, sprejel sklep, da so vsi dogodki v Cankarjevem domu Vrhnika do nadaljnjega odpovedani.

Zaradi zmanjševanja tveganja širjenja koronavirusa odpovedujejo tudi prireditev Gregorjevo, 14. 3. 2020.


12. 03. 2020
S ponedeljkom zaprtje vseh šol in vrtcev

Premier, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec je ministrstvoma za zdravje in izobraževanje naložil, naj pripravita vse potrebno, da se s ponedeljkom zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove.

"Gre za ukrep, ki prinese za seboj marsikaj, a je nujen v tej situaciji," je zapisal na Twitterju.


12. 03. 2020
OBVESTILO OBČINE VRHNIKA IN UPRAVNE ENOTE VRHNIKA – PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB S KORONAVIRUSOM (SARS-CoV-2)

Spoštovani obiskovalci Občine Vrhnika in Upravne enote Vrhnika.

Glede na dogajanje o širjenju koronavirusa (SARS-CoV-2), ki ga lahko dnevno spremljate preko različnih medijev, se širjenje koronavirusa v Sloveniji in tujini povečuje. Trenutno je širjenje še obvladljivo, vendar bo tako ostalo, če se bomo prav vsi držali preventivnih ukrepov, kot nam jih sporočajo strokovnjaki.

Občina Vrhnika in Upravna enota Vrhnika naprošata vse občane in uporabnike upravnih storitev, da presodite o nujnosti upravnih storitev in omejite morebitne obiske obeh javnih ustanov.

Priporočamo, da se čim bolj poslužujete telefonskega in elektronskega komuniciranja.

V kolikor potrebujete določene informacije ali želite podati vlogo vas naprošamo, da to storite na naslednji način:

Za Občino Vrhnika:

Vloge in obrazce za Občino Vrhnika pridobite na občinski spletni strani https://www.vrhnika.si ter jih pošljite na e-naslov obcina.vrhnika@vrhnika.si ali splosne.obcina@vrhnika.si.

Za vse informacije lahko pokličete na tel. št. 01 755 54 10 ali 01 755 54 44.

Za Upravno enoto Vrhnika:

Vloge in obrazce za Upravno enoto Vrhnika pridobite na spletni strani https://e-uprava.gov.si in https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/vrhnika/.

V kolikor potrebujete določeno informacijo oziroma stanje v kateri se nahaja vaša zadeva, pokličite na tel. št. 01 750 78 50 ali pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov: ue.vrhnika@gov.si.

V obdobju širjenja virusa osebno opravite le najnujnejše storitve, nujne vloge pa oddajte v sprejemni pisarni na Tržaški cesti 1.

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom velja enaka preventiva kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal. Najbolj učinkovita sta vsakodnevna preventivna ukrepa, ki jima velja dosledno slediti, torej redno umivanje rok z vodo in milom ter higiena kašlja.

Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

Naša skupna dolžnost je, da skrbimo za varnost vseh.

12. 03. 2020
Sestal se je štab občinske Civilne zaščite

Danes, 12. marca, se je v zgodnjih večernih urah na izredni seji sestal štab Civilne zaščite Vrhnika na temo širjenja koronavirusa. Predstavniki so bili seznanjeni s smernicami Uprave RS za zaščito in reševanje, hkrati so se seznanili z razmerami na terenu. Vabljeni direktor ZD Vrhnika Roman Strgar je predstavil trenutno stanje (Vrhnika je včeraj dobila prvi pozitiven primer okužbe), o katerem lahko več preberete na tej povezavi. Direktorica Doma upokojencev Vrhnika Milena Končina je pojasnila, da so po novem prepovedali tudi izhode varovancev iz doma in ne samo obiske, so pa jim omogočili povezavo z domačimi preko skypa, viberja, telefona in drugih sodobnih pristopov. Župan Daniel Cukjati je dejal, da je svoja vrata priprla tudi občinska stavba, pred vrati katere bo po novem stal varnostnik, ki bo spuščal na upravno enoto le določeno število strank, tudi sicer na občini apelirajo na občane, da opravijo čimveč opravil kar preko telefona ali elektronske pošte. Župan je še dejal, da je že v stiku z interesnimi skupinami, ki so izrazile pripravljenost pomagati starejšim, v kolikor bi to bilo potrebno.
Trenutno štab ni podvzel konkretnejših ukrepov, ki se navezujejo na širjenje koronavirusa. Še naprej bo spremljal dogajanje na državni in lokalni ravni ter sledil nacionalnemu načrtu za reševanje v primeru nalezljivih bolezni.

Civilna zaščita Vrhnika poziva občane naj dosledno spoštujejo priporočila strokovnjakov o preprečevanju širjenja okužbe s koronavirusom.

Gašper Tominc


13. 03. 2020
Informacijska pisarna JP KPV do nadaljnega zaprta

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da je zaradi situacije s koronavirusom informacijska pisarna na sedežu podjetje do nadaljnjega zaprta.

Kontaktirate nas lahko preko tel. št. 01 7502 970 ali preko e-pošte informacijska@kpv.si

Hvala za razumevanje.


13. 03. 2020
Pomembno obvestilo – Zbirni center Vrhnika

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da je v času močno povečanega pojavljanja akutnih okužb dihal zaradi koronavirusa in drugih podobnih obolenj pomembno, da smo strpni in da upoštevamo priporočila pristojnih ustanov.

Zato vas vljudno prosimo, da odlaganje stvari (odpadkov), ki lahko počaka, odložite na čas, ko se bodo zadeve umirile. Če že obiščete Zbirni center, pa upoštevajte vsa navodila (razdaljo do drugih ljudi …) in sami ločeno odložite posamezne odpadke v zanje namenjene zabojnike ali na platoje. Prosimo tudi, da Zbirni center zapustite čimprej in se v njem ne zadržujete.

Hvala za razumevanje.


13. 03. 2020
Cankarjeva knjižnica Vrhnika zapira vrata

Po navodilih Ministrstva za kulturo bosta Cankarjeva knjižica Vrhnika in njena enota Krajevna knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa do preklica zaprti!

ZAMUDNINA NE BO ZARAČUNANA!

Še vedno pa ste vabljeni k izposoji eKnjig preko sistema Biblos, brskanju po elektronskih virih na platformi Pressreader in po domoznanskih vsebinah na portalu Kamra.

Gradivo lahko vrnete skozi režo v pritličju Kulturnega centra Vrhnika.


13. 03. 2020
Spremenjen vozni red medkrajevnih in mestnih linij LPP

Obveščamo vas, da se bo gospodarska javna služba javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu izvajala tudi v času, ko bodo zaprte vzgojno izobraževalne ustanove. Zaradi racionalizacije prevozov bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, stopil v veljavo počitniški/zimski vozni red.

Vozni red bo veljal do nadaljnjega, ogledate pa si ga lahko na povezavi:

http://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi (zavihek »v pripravi«).

Stroka sicer priporoča, da v izogib širjenju koronavirusa, ostanete doma in se izogibate tudi javnemu prevozu.


14. 03. 2020
UKREPI OB RAZGLASITVI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) V OBČINI VRHNIKA

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom (COVID-19) razglasila epidemijo. Aktiviran je bil tudi Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh.

• Do nadaljnjega sta zaprti osnovni šoli, vsi vrtci, Cankarjeva knjižnica, vse športne dvorane, Cankarjev dom Vrhnika ter Cankarjeva hiša. Prepovedano je tudi opravljanje varstva predšolskih otrok na domu.

• V vrtcih in šolah bo izjemoma organizirano nujno varstvo otrok, čigar starši so dolžni opravljati svoje delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zaposleni v zdravstvu, lekarnah, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, domovih za ostarele, dežurnih v šolah in vrtcih, redarstvu, zaščiti in reševanju). Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca.

• Več informacij v zvezi z organizacijo nujnega varstva lahko pridobite s klicem na naslednje telefonske številke oziroma na spletnih povezavah:

OŠ Ivana Cankarja
Tel. št.: 01 3301 852 ali na povezavi: https://www.osivanacankarja.si/

OŠ Antona Martina Slomška
Tel. št.: 01 755 80 51 ali na povezavi: https://www.osams.si/

Vrtec Vrhnika
Tel. št.: 01 750 73 72 ali na povezavi: https://vrtec-vrhnika.si/

• Občani naj se vzdržijo nenujnih obiskov Zdravstvenega doma Vrhnika (ZD Vrhnika). V kolikor potrebujete obravnavo, se predhodno dogovorite po telefonu ali preko elektronske pošte s pristojno ambulanto. V ZD Vrhnika je možno vstopiti le pri vhodu za nujno medicinsko pomoč (NMP) - vhod nasproti Mercatorja. Pri vhodu vas sprejme oseba, ki opravi kratek vprašalnik o morebitnih simptomih na okužbo. V ambulanto pridite največ 10 minut pred dogovorjenim terminom. NMP ZD Vrhnika deluje nemoteno, vendar tudi v tem primeru vas naprošamo, da ravnate v skladu z navodili za preprečevanje in širjenje okužb (NIJZ).

• Dodatne informacije o delovanju ZD Vrhnika lahko pridobite na tel. št. 01 75 55 110 ali na povezavi https://zd-vrhnika.si/.

• V naslednjih dneh bo vzpostavljena posebna telefonska številka, ki bo namenjena občanom v izolaciji, v kolikor bodo potrebovali pomoči pri oskrbi ali drugih nujnih opravkih.

• Občane in uporabnike upravnih storitev naprošamo, da presodite o nujnosti upravnih storitev in omejite obisk javnih ustanov Občine Vrhnika in Upravne enote Vrhnika. Informacije o upravnih zadevah potekajo telefonsko ali po e-pošti:

Občina Vrhnika
Tel. št.: 01 755 54 10 in 01 755 54 44
E-naslov: obcina.vrhnika@vrhnika.si ali splosne.obcina@vrhnika.si

Upravna enota Vrhnika
Tel. št.: 01 750 78 50
E-naslov: ue.vrhnika@gov.si.

DRUGE SPLOŠNE INFORMACIJE

ReCO 112 obvešča vse državljanke in državljane, da v kolikor NE potrebujete NUJNE MEDICINSKE pomoči, pomoči GASILCEV, nujne VETERINARSKE pomoči, pomoči GORSKIH in JAMARSKIH reševalcev ter drugih reševalnih enot, ne kličite na klic v sili na številko 112.

Klicne številke za prebivalce za pomoč pri iskanju zanesljivih informacij o koronavirusu:


Splošne informacije

Tel. št.: 080 1404 med 8. in 20. uro

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za posvet s strokovnjaki

Tel. št.: 031 646 617
Tel. št.: 031 619 118

Konzularna služba MMZ – Informacije za potnike

                                   ponedeljek od 9. do 12 ure
Tel. št.: 01 478 23 05  sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
                                   petek od 9. do 12. ure

Vse informacije o koronavirusu lahko spremljate na spletni povezavi:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov ali
https://www.gov.si/teme/koronavirus

Štab Civilne zaščite Občine Vrhnika
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00