Seje občinskega sveta

Videoposnetki sej Občinskega sveta


Video posnetek 6. seje, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1

 

Dnevni red:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 16. 5. 2019
 2.  Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2019
 3. Osnutek odloka o proračunu OV za 2020 (predstavitev)
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
 5. Letno poročilo 2018 JP KPV d.o.o.
 6. Letno poročilo 2018 SU MIRED

7.    Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2020

8.   Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2020

9.    Program dela NO OV za leto 2019

10.  Imenovanje izvedenca za nadzor projekta Obnove vodovoda na Robovi cesti

11.  Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2855/19, 2855/20, 2855/21, 2855/22, vse k.o. Vrhnika (2002)

12.  Imenovanje članov Nadzornega sveta JP KPV d.o.o.

13.  Menjava člana Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

14.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

 


5. redna seja Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 16. maja 2019, ob 18. uri


 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 21. 3. 2019
 2. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 18. 4. 2019
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
 4. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora   in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani postopek
 5. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 689/3 k.o. Podlipa (1999)

b) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1952/2 k.o. Zaplana (2000)

c) Prenehanje statusa javnega dobra pri parc. št. 2909/5, k.o. Vrhnika (2002)

d) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 1859/2 in 1859/3, obe k.o.    Verd /2003)

  6  Predlog za finančno in okoljsko racionalizacijo tiska in vezavo gradiva za sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika

     7.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


 


1. izredna seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 18. 4. 2019, ob 18. uri

 

Dnevni red: 

 1. Razrešitev direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 2. Soglasje k predlogu dogovora o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 


  4. redne seja Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri


Povzetek po točkah:

Začetek seje

 

3. redna seja Občinskega sveta z dne 26. 2. 2019

Povezave po točkah:
Začetek seje
 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7.2. 2019
 2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 – splošna razprava
 3. 4. Sklep o spremembi občinske meje z Občino Log- Dragome,  Sklep o spremembi občinske meje z Občino Cerknica
 4.  
 5. Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani postopek
 6. Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2019
 7. Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2019
 8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta  in o njihovih učinkih za leto 2018
 9. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki
 10. Premoženjsko pravne zadeve: a)  Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št. 2907/8, k.o. Vrhnika (2002)
  b) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 2900/21, k.o. Vrhnika    (2002)
  c) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 669/9, k.o. Verd (2003)
  d) Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št. 1010/5, k.o. Smrečje (2692)
 11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov in članov komisij, katerih     ustanoviteljica je Občina Vrhnika, člane sveta CSD Ljubljana in Občinske volilne komisije Občine Vrhnika
 12. Imenovanje predsednice Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
 13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

 


2. redna seja Občinskega sveta z dne 7. 2. 2019
 
 

1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta z dne 18. 12. 2018 
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00