AKTUALNO

Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019


26.2.2019 08:00Številka: 430-12/2019 (3-02)

Datum:   11. 2. 2019

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (Naš časopis, št. 311/2005 in 432/2015) ter sklepa župana, št. 430-32/2016-1 (3/02) z dne 11. 2. 2019, o pričetku javnega razpisa, objavlja Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

 

 

JAVNI RAZPIS

 

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN MLADINSKIH DEJAVNOSTI TER DEJAVNOSTI TEHNIČNE KULTURE IN STANOVSKIH ORGANIZACIJ

V LETU 2019

 

 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

 

2. PROGRAMI, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA:

a) S področja skrbi za socialno ogrožene, invalide, ostarele in za izboljšanje kvalitete življenja občanov občine Vrhnika:

·      sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva in s svojim delom dopolnjujejo dejavnost javnih zavodov s področja socialnega varstva in invalidska društva,

·      sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok

·      sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami,

·      sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,

·      sofinanciranje predavanj članom,

·      sofinanciranje predavanj za širše okolje,

·      sofinanciranje izdaje glasila ali biltena,

·      sofinanciranje dobrodelnih prireditev,

·      sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,

·      sofinanciranje rehabilitacijskih programov.

 

b) S področja delovanja mladincev ter tehnične kulture in stanovskih organizacij s sedežem v občini Vrhnika

·      sofinanciranje programov neprofitnih prostovoljskih društev in organizacij, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi,

·      sofinanciranje organizacije tečajev oz. tematskih delavnic, celoletnih krožkov, prireditev in drugih aktivnosti za otroke in mladino,

·      sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah,

·      sofinanciranje organizacije strokovnega predavanja za člane in občane Vrhnike,

·      sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, biltena oz. internetne strani.

 

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:

 

Pravico do sofinanciranja imajo:

  • društva in organizacije, namenjene skrbi za invalide, reševanju socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnosti in samopomoči, ki izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Vrhnika,
  • mladinske skupine, klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti,
  • stanovske organizacije in društva, ki izvajajo programe tehnične kulture.

 

a) Na področju humanitarnih dejavnosti v občini Vrhnika lahko sodelujejo naslednji neprofitni izvajalci:

  • Dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Vrhnika, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti;
  • Organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
  • Invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, občanov Občine Vrhnika,
  • Humanitarna društva, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Vrhnika.

 

b) Na področju mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij lahko sodelujejo naslednji izvajalci neprofitnih organizacij:

  • Mladinske skupine, klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke.
  • Stanovske organizacije in društva, ki izvajajo programe tehnične kulture.

 

Poleg navedenih pogojev, morajo posamezni izvajalci izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

·      da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,

·      da izvajajo programe, namenjene občanom Vrhnike,

·      da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,

·      da imajo sedež v Občini Vrhnika,

·      društva na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Vrhnika, vendar morajo imeti med člani tudi občane Občine Vrhnika,

·      društva na področju mladinskih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Vrhnika, vendar morajo imeti na Vrhniki podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno občanom Vrhnike,

·      da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom,

·      da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

·      da imajo poravnane vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Vrhnika,

·      da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna,

·      da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija.

 

4. PREDVIDENA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA JE:

a)    za programe neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti v občini Vrhnika 22.000 EUR,

b)    za programe mladinskih dejavnosti 5.500 EUR,

c)    za dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij 8.640 EUR,

 

Višina sredstev, predvidena za posamezna področja, je odvisna od sprejetega proračuna občine za leto 2019 in se lahko spremeni.

 

5. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IZVAJALCEV

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (Naš časopis, št. 311/2005 in 432/2015), upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem v 3. točki tega razpisa navedenim izvajalcem programov in projektov.

 

6. ROK ZA PORABO SREDSTEV:

Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2019. Rok za porabo sredstev je 31. 12. 2019. Sredstva niso prenosljiva.

 

7. RAZPISNI ROK IN NAČIN DOSTAVE PREDLOGOV:

Ponudniki morajo ponudbe oddati po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, kot priporočeno pošiljko najkasneje z datumom 29. 3. 2019 ali osebno na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, najkasneje do 11. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.

Nepravočasno oddane ponudbe ne bodo upoštevane.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom  »Za SOFINANCIRANJE DRUŠTEV 2019 - NE ODPIRAJ – ter navedba področja za katero se kandidira: – »HUMANITARNA DEJAVNOST«, »MLADINSKA DEJAVNOST«, »DEJAVNOST TEHNIČNE KULTURE / STANOVSKIH ORGANIZACIJ«.

 

8. DODATNE INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu občine, po elektronski pošti sabina.ahcan@vrhnika.si ali po telefonu (01) 755-54-20 - kontaktna oseba Sabina Ahčan.

 

9. ODPIRANJE PONUDB:

Odpiranje ponudb bo po preteku razpisnega roka. Odpiranje bo opravila ocenjevalna komisija, imenovana s sklepom župana in ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bodo ponudniki pozvani, da v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.

 

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška c. 1, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Sabina Ahčan), v času uradnih ur – ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure ter petek od 8.00 do 13.00 ure, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.vrhnika.si. Možno jo je dobiti tudi po elektronski pošti (kontakt: sabina.ahcan@vrhnika.si ).

 

11. IZID RAZPISA:

Predlagatelji programov bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb, pod pogojem, da je sprejet proračun.

 

                                                                                                              OBČINA VRHNIKA

                                                                                                                         Župan

                                                                                                                 Daniel CUKJATI

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA


KOLEDAR

DatumDogodek
 
julij
1.7.20Naročanje na storitve Upravne enote Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00