AKTUALNO

Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v Nadzornem odboru Občine Vrhnika


3.6.2021 15:00

 
Številka: 032-7/2018(2-02)
Datum: 3. 6. 2021


ZADEVA: Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v Nadzornem odboru Občine Vrhnika

Spoštovani.

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Vrhnika je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Na podlagi 44. člena ima Nadzorni odbor pet članov. Člane Nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član Nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbence občinske uprave, član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Glede na pristojnost Komisije, da vodi postopke imenovanja, objavljamo poziv zainteresiranim občanom in prilagamo obrazec za predlaganje oziroma kandidiranje člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika. Vloga za imenovanje člana mora vsebovati podpis kandidata, da se s kandidaturo strinja in dokazila o izpolnjevanju pogojev za člana Nadzornega odbora (predložiti dokazilo o izobrazbi ter na kratko opisati izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja).
V skladu z zgoraj navedenim vas prosimo, da vloge posredujte po pošti na naslov: Občina Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – kandidat za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika«. Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 30. 6. 2021 do 10. ure.

Za dodatne informacije prosim pokličite go. Tanjo Kohne (tel. 01/7555-417).

S spoštovanjem!

PRILOGE:
- vloga za člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika

Predsednik komisije
mag. Viktor Sladič, l.r.

KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
22.6.21REZULTATI RAZVOJNE ANKETE VRHNIKA 2030
 
21.6.21Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki
 
3.6.21Poziv zainteresiranim občanom za članstvo v Nadzornem odboru Občine Vrhnika
 
maj
4.5.21Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
januar
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00