Ureditev kolesarske in šolske poti

Podpisana pogodbaPODPISANA POGODBA  ZA UREDITEV KOLESARSKE IN ŠOLSKE POTI V SREDIŠČU VRHNIKE

 

Kot smo že poročali je Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom dodelilo EU sredstva Občini Vrhnika za namen ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike skupaj s pešpotjo, od Kulturnega centra Vrhnika - KCV do Voljčeve 27 oziroma do prvega odcepa za Raskovec v višini skoraj 207.000 EUR.

 

V skladu s podpisano  pogodbo bosta  projekt delno financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Vrednost projekta je bila ocenjena na nekaj več kot 1,255 tisoč EUR.

 

Že v lanskem letu je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste Vrhnika – Logatec po katerem bo Direkcije RS za infrastrukturo, kot sofinancer zagotovila sredstva dobrih 46% vseh stroškov. Slabih 54% pa bo skupaj z odobrenimi sredstvi EU zagotovila Občina Vrhnika.

 

V februarju 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca del.  V roku je prispelo sedem ponudb. Po končanem pregledu je bila sredi maja 2018 izdana odločitev Občine Vrhnika o oddaji javnega naročila podjetju CPK d.d. iz Kopra za ponudbeno vrednost slabih  977.000 EUR skupaj z 22% DDV,

 

Dosežena vrednost del je nižja od projektantske ocene predvidenih stroškov in je v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev. Glede na dogovorjeno finančno konstrukcijo bo tako DRSI zagotovila dobrih 450 tisoč EUR, EU in RS skoraj 207 tisoč EUR in Občina Vrhnika nekaj manj kot 320 tisoč EUR.

 

Dela po pogodbi, ki je bila dne 07.06.2018 podpisana z izbranim izvajalcem del, zajemajo ureditev štirih križišča vključno z novim uvozom do Kulturnega centra Vrhnika, dostopanje do pokopališča in Močilnika, zavijalni pasovi, oporni zidovi, semaforiziranje prehoda za pešce in  drugi ukrepi za umirjanje prometa in izboljšanje varnosti. Cilj te ureditve je povezati dva dela Vrhnike med seboj tako, da se bo izboljšala varnost za najšibkejše udeležence v prometu, to je kolesarje, pešce, invalide in šoloobvezne otroke. Šolska pot iz Raskovca do OŠ Ivan Cankar na Losci bo, po izvedeni ureditvi, lahko potekala po desni strani Tržaške ceste, gledano v smeri centra Vrhnike. Prečkanje regionalne ceste ne bo več potrebno.

 

Izvajalec se s podpisom pogodbe obvezuje pričeti z izvajanjem prevzetih del takoj po uvedbi v delo in jih dokončati do 30.09.2018.

 

 

Vrhnika: 11.06.2018

 

 

Janko Skodlar, podžupan

 

 

Ureditveno območje – bodoča prometna situacija:

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00