Seje občinskega sveta

Videoposnetki sej Občinskega sveta

Video posnetek 16. seje, ki je bila v četrtek, 17. junija 2021, ob 18. uri v Osnovni šoli Ivana Cankarja, Lošca 1


Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta
2. Predstavitev mnenja NS JP KPV, d.o.o. glede sistema korporativnega upravljanja v JP KPV, d.o.o.
3. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2020
4. Letno poročilo organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2020 – seznanitev
5. Predlog uskladitve cen programov v vrtcu
6. Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru nad investicijo dom KS Vrhnika
7. Razlaga 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« - sprejem po skrajšanem postopku*
9. Prenehanje statusa grajenega javnega dobra – na nepremičninah ID znak: parcela 2002 2854/68, parcela 2002 2854/70, parcela 2002 2854/72, parcela 2002 2854/73, parcela 2002 2854/74, parcela 2002 2854/75
10. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta

 Video posnetek 15. seje, ki je bila v četrtek, 13. maja 2021, ob 18. uri v aplikaciji ZOOMDnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco
4. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
5. Pobuda za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Mivšek
5. Nadaljevanje 5. točke
6. Prenehanje statusa grajenega javnega dobra in družbene lastnine na zemljiščih parc. št. 823/4, 823/6, obe k. o. Verd ID znak: parcela 2003 823/4, ID znak: parcela 2003 823/6, parc. št. 1018/2 k. o. Smrečje ID znak: parcela 2692 1018/2, parc. št. 2729/20 k. o. Vrhnika ID znak: parcela 2002 2729/20, parc. št. 3102/6 k. o. Blatna Brezovica ID znak: parcela 1997 3102/6
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika
8. Sklep o potrditvi skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027
9. Predlog sprememb cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Video posnetek 14. seje, ki je bila v četrtek, 18. marec 2021, ob 18. uri v aplikaciji ZOOMDnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta
2. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Vrhnika
3. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2020
4. Pobuda za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Čelo
5. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika -skrajšani postopek
6. Razrešitev in potrditev nadomestnega mandata člana Nadzornega odbora Občine Vrhnika
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

 
Video posnetek 13. seje, ki je bila v četrtek, 4. feruarja 2021, ob 18. uri v aplikaciji ZOOMDnevni red:


1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta
2. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Vrhnika
3. Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru projekta obnove vodovoda na Robovi cesti
4. Program dela Nadzornega odbora Občine Vrhnika za leto 2021
5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Vrhnika za leto 2020

6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020
7. Soglasje za upravljanje stavb v Močilniku in na Tržaški cesti 23
8. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki
9. Soglasje lokalne skupnosti k imenovanju odgovornega urednika glasila Naš časopis
10. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev Vrhnika
11. Imenovanje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Video posnetek 12. seje, ki je bila v četrtek, 17. decembra 2020, ob 18. uri v aplikaciji ZOOM


Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta
2. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP ZA_3650
3. Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1916/21, 1916/23, 1916/25, 1916/26, vse k.o. Zaplana (2000)
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2021 in Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 – obravnava in sprejem*
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«- sprejem po skrajšanem postopku
6. Razrešitev in potrditev nadomestnega člana Odbora za ekologijo in infrastrukturo
7. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
8. Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2021
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Video posnetek 11. seje, ki je bila v četrtek, 12. novembra 2020, ob 18. uri v aplikaciji ZOOM


Dnevni red:

1.a) Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
1.b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju s 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
1.c) Poročilo o glasovanju s 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
2. Soglasje lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Cankarjeve knjižnice
3. Načrt preskrbe z zemljišči v Občini Vrhnika
4. Osnutek odloka o proračunu OV za leto 2021 - splošna razprava*
5. Osnutek odloka o proračunu OV za leto 2022 - splošna razprava*

6. Odlok o predkupni pravici Občine Vrhnika
7. Odlok o zbiranju odpadkov v Občini Vrhnika
8. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Vrhnika
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
 Video posnetek 10. seje, ki je bila v četrtek, 24. septembra 2020, ob 18. uri v osnovni šoli Antona Martina Slomška, Pod Hruševco 33 


Dnevni red:
1.    a) Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta

 b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju s 4. dopisne seje Občinskega sveta

2.    Letno poročilo SU MIRED za leto 2019

3.    Javno – zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Stanovanjska stavba Tržaška 24«

4.    Predlog uskladitve cen programov v vrtcu

5.    Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2021

6.    Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2021

7.    Rebalans proračuna OV za leto 2020*

8.    Osnutek odloka o proračunu OV za leti 2021 in 2022**

9.    Odlok o pokopališkem redu v Občini Vrhnika

10.  Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. z ID znakom parcela 2002  2528/43, k.o. Vrhnika (2002)

11.  Poročilo o projektu Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika

12.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Video posnetek 9. seje, ki je bila v četrtek, 18. junija 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1


Dnevni red:

1.    a) Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta

 b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju z 2. dopisne seje Občinskega sveta

 c) Pregled in potrditev poročila o glasovanju z 3. dopisne seje Občinskega sveta

 d) Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta   

2.    Letno poročilo 2019 JP KPV, d.o.o.

3.    Predlog sprememb cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

4.    Predlog zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2019

5.    Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1874/7 k.o. Velika Ligojna (1998)

6.    Uvrstitev zemljišč parc. št. 3064/5, 3064/16, 3078/5 in 3078/7, vsa k.o. Blatna Brezovica,   

       v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2021

7.    Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2020

8.   Imenovanje članov sveta javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Vrhnika

9.   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
Video posnetek 2. izredne seje, ki je bila v torek, 26. maja 2020, ob 18. uri v mali dvorani Cankarjevega doma, Tržaška cesta 25


Dnevni red:
1. Predstavitev poslovanja JP KPV d.o.o. v letu 2019
2. Predstavitev nezakonitosti v Odloku o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 100/2013)
3. Sprejem sklepa o takojšnjem začetku postopka spremembe Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
4. Sprejem priporočila županu OV o ustavitvi postopka izbire direktorja JP KPV d.o.o. v času trajanja postopka spremembe Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV, d.o.o.
5. Sprejem sklepa o priporočilu župana OV o pravočasnem imenovanju začasnemu direktorju JP KPV, d.o.o. za obdobje enega leta.
6. Sprejem sklepa o priporočilu NS JP KPV, d.o.o. o pripravi elaborata ob morebitnem izstopu katerekoli občine ustanoviteljice iz JP KPV, d.o.o.
7. Sprejem sklepa o neprimernosti istočasnosti funkcije direktorja JP KPV, d.o.o. s polnim mandatom in predsednika politične stranke ali liste

8. Uporaba bilančnega dobička družbe JP KPV, d.o.o.
9. Podelitev razrešnice za delo uprave JP KPV, d.o.o. za leto 2019
10. Podelitev razrešnice za delo Nadzornega sveta JP KPV, d.o.o. za leto 2019Video posnetek 8. seje, ki je bila v četrtek, 12. decembra 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1


Dnevni red:
 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7. 11. 2019
 2. Predlog odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2020 - obravnava in sprejem
 3. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MIRED«
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnika (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
 6. Predlog Tehničnih popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
 7. Upravljanje Doživljajskega razstavišča Ljubljanica – podaljšanje sporazuma o partnerstvu
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
 9. Menjava članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika
 10. Poročilo o glasovanju s 1. dopisne seje OS OV
 11. Program dela OS OV za leto 2020
 12. Mnenje k imenovanju Pomočnika direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, na enoti Vrhnika
 13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta (Razpis KPV, info ZD Vrhnika)


 
Video posnetek 7. seje, ki je bila v četrtek, 7. novembra 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1

 
 Dnevni red:
 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 26. 9. 2019
 2. Letno poročilo organa SU MIRED za leto 2018
 3. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika
 4. Osnutek odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2020 – splošna razprava
 5. Dodatno točka - NAKUP MOČILNIKA -  parceli št. 189/4 in 184/6, obe k.o. 2003 Verd, kar predstavlja v naravi stavbo št. 504 namembnosti penzion, gostišče na lokaciji Močilnik št. 4, Vrhnika
 6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
   


Video posnetek 6. seje, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1

 

Dnevni red:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 16. 5. 2019
 2.  Rebalans proračuna občine Vrhnika za leto 2019
 3. Osnutek odloka o proračunu OV za 2020 (predstavitev)
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
 5. Letno poročilo 2018 JP KPV d.o.o.
 6. Letno poročilo 2018 SU MIRED

7.    Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2020

8.   Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2020

9.    Program dela NO OV za leto 2019

10.  Imenovanje izvedenca za nadzor projekta Obnove vodovoda na Robovi cesti

11.  Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 2855/19, 2855/20, 2855/21, 2855/22, vse k.o. Vrhnika (2002)

12.  Imenovanje članov Nadzornega sveta JP KPV d.o.o.

13.  Menjava člana Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

14.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

 


5. redna seja Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 16. maja 2019, ob 18. uri 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 21. 3. 2019
 2. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 18. 4. 2019
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
 4. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora   in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani postopek
 5. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 689/3 k.o. Podlipa (1999)

b) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1952/2 k.o. Zaplana (2000)

c) Prenehanje statusa javnega dobra pri parc. št. 2909/5, k.o. Vrhnika (2002)

d) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 1859/2 in 1859/3, obe k.o.    Verd /2003)

  6  Predlog za finančno in okoljsko racionalizacijo tiska in vezavo gradiva za sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika

     7.  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


 


1. izredna seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 18. 4. 2019, ob 18. uri

 

Dnevni red: 

 1. Razrešitev direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 2. Soglasje k predlogu dogovora o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 


  4. redne seja Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri


Povzetek po točkah:

Začetek seje

 

3. redna seja Občinskega sveta z dne 26. 2. 2019


Povezave po točkah:
Začetek seje
 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7.2. 2019
 2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 – splošna razprava
 3. 4. Sklep o spremembi občinske meje z Občino Log- Dragome,  Sklep o spremembi občinske meje z Občino Cerknica
 4.  
 5. Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani postopek
 6. Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2019
 7. Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2019
 8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta  in o njihovih učinkih za leto 2018
 9. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki
 10. Premoženjsko pravne zadeve: a)  Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št. 2907/8, k.o. Vrhnika (2002)
  b) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 2900/21, k.o. Vrhnika    (2002)
  c) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na parceli št. 669/9, k.o. Verd (2003)
  d) Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št. 1010/5, k.o. Smrečje (2692)
 11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov in članov komisij, katerih     ustanoviteljica je Občina Vrhnika, člane sveta CSD Ljubljana in Občinske volilne komisije Občine Vrhnika
 12. Imenovanje predsednice Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
 13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

 


2. redna seja Občinskega sveta z dne 7. 2. 2019
 
 

1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta z dne 18. 12. 2018 
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00