Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Dosežki in izvedeni projekti Občine v letu 2023 in zastavljeni načrti za 2024

Leto 2023 je za nami, zastavili smo si nove cilje, ki jim strumno že sledimo. Predstavljamo dosežke in izvedene projekte Občine ter projekte in cilje, ki jim bomo v letu 2024 še sledili. Zagotovo pa stremimo k dobremu in varnemu lokalnemu okolju, da lahko tvorno delujemo tudi v širši družbi.

Največji občinski mejniki

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za novo športno dvorano. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za novo športno dvorano smo prejeli še odločbo Eko sklada o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 771.280 EUR. Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika se že leta sooča s prostorsko stisko pri športni vzgoji, tudi interes društev in drugih skupin za popoldansko in večerno vadbo je zelo velik. Skoraj 2000 m2 velik objekt bo stal poleg obstoječe dvorane, na mestu kolesarskega poligona za šolo. Čakamo še na razpis za sofinanciranje športnih dvoran, saj gre za večmilijonsko investicijo.

Športna dvorana
Športna dvorana

Podpisana je bila pogodba med Občino Vrhnika in podjetjem Arol, d. o. o in začela gradnja garderobnega objekta v Športnem parku Vrhnika. Občina je pridobila tudi sklep Eko sklada o sofinanciranju investicije, dodelili so nam 210.893 evrov nepovratne finančne spodbude. Za gradnjo smo sicer uspeli pridobiti tudi sredstva Fundacije za šport v znesku 55.157 evrov. Rok za zaključek gradnje je marca letos, česar se zagotovo veselijo predvsem najmlajši uporabniki, otroci in mladi iz različnih športnih društev in klubov, ki bodo imeli ustrezne pogoje za svoje delovanje. Objekt bo skoraj ničenergijska stavba, z ustrezno izolacijo in prezračevalno napravo z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Garderobni objekt

Med najbolj udarnimi občinskimi mejniki v letu 2023 je zagotovo odločitev upravnega sodišča v zadevi Kemisa, ki je končno prisluhnilo prizadevanjem občine, zavarovati okoljsko varnost, ne le svojih občanov, temveč širše regije, pri katerem je povsem sama. Upravno sodišče je namreč ugodilo pritožbi občine, odpravilo nezakonito določitev Vlade in zahtevalo, da ministrstvo izvede vsebinsko presojo vplivov na okolje, kot je to zahtevala občina. Poleg tega je Vrhovno sodišče, v kar dveh določbah nedvoumno ugotovilo, da je sklicevanje države in Kemisa na pridobljeno »pravnomočno« dovoljenje neupravičeno in da ima država dolžnost ter pooblastila ukrepati in ne čakati na dobro voljo onesnaževalcev samih, da zahtevajo presojo lastnega (ne)pravilnega obratovanja.

Investicije v šole, vrtce in parke

Uspešno je bila zaključena energetska sanacija starega dela OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s telovadnico in nekdanjo knjižnico. Omenjeni del šole je dobil povsem novo, ustrezno izolirano fasado in streho, nova okna, z energetsko učinkovitim prezračevanjem učilnic pa je za učence zagotovljen svež zrak. Končno je bila urejena tudi ustrezna povezava šole s telovadnico in s prostori nekdanje knjižnice ter vhod v telovadnico. Vrednost izvedenih del je bila dobrih 2,5 mio EUR, pri čemer smo več kot 800.000 EUR pridobili iz sredstev EU in države.

V 2023 smo začeli s prenovo parka med Tržaško cesto in Osnovno šolo Ivana Cankarja, ki bo omogočal sprehode skozi park in posedanje med krošnjami bogatih dreves. Da bo to mogoče, je za krajinsko arhitekturno poskrbel Arboretum Volčji Potok. Krajinsko-arhitekturna ureditev parka ob Tržaški zajema oblikovno in funkcionalno ureditev poti, ureditev travnatih površin in smiselne zasaditve z grmovnicami ter umestitev urbane opreme in javne razsvetljave. V letu 2024 sledi še namestitev urbane opreme, javne razsvetljave, zasaditev  in prenova kanalizacijskega priključka Osnovne šole.

Občini Vrhnika je uspelo s prijavo na razpis za sofinanciranje vgradnje prezračevanja v Glasbeno šolo na Vrhniki pridobiti delež sofinanciranja iz Načrta za okrevanje in odpornost. Izvedba je previdena v tem letu, projekt pa je tudi že umeščen v sprejet proračun za leto 2024. Skupaj je država odobrila 243.132,85 evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja zeleni prehod. Glasbena šola je bila že pred leti energetsko obnovljena, vendar imajo težave zaradi odsotnosti prezračevanja, predvsem v dvorani.

Investicije in projekti v infrastrukturo

Projekt »Rekonstrukcija Tankovske ceste« zajema razširitev obstoječe Tankovske ceste za potrebe ustrezno široke dvopasovne ceste in z zelenim pasom ločene mešane površine za kolesarje in pešce. Prometno je najbolj obremenjen odsek nekdanje Tankovske ceste od Štirne do Stare Vrhnike. V  letu 2023 smo izvedli prvi del, v letu 2024 pa bomo zaključili še preostali del do Stare Vrhnike vključno z asfaltiranjem površin za kolesarje in pešce.  Gre za izboljšanje prometne povezljivosti med posameznimi območji poselitve, ter dvig ravni usluge uporabnikom. Projekt je tudi del  prihodnje severne obvozne ceste, s pomočjo katere bo zmanjšana prometna obremenitev mestnega središča. Površine za kolesarje in pešce na Tankovski cesti bodo povezane z novim Barjanskim kolesarskim omrežjem, tako bo zagotovljena ustrezna povezava do severovzhodnega dela Vrhnike s priljubljenim rekreacijskim območjem Starega Malna in Planine. Ob prenovljeni Tankovski cesti so v prvem delu pri Štirni zagotovljene dodatne parkirne površine za izletnike.

Direkcija RS za infrastrukturo je podpisala projektno nalogo za izdelavo izvedbene dokumentacije za krožišče na mestu priključka Tankovske ceste (prihodnje severne obvozne ceste z regionalno cesto proti Logatcu), ki bo omogočilo ustrezno navezavo Severne obvozne ceste na državno cesto. Dokumentacija bo zaključena v prvi polovici leta 2024, in tako se bo gradnja lahko začela.

Projekt ‘Železniška postaja Vrhnika’ je bil uspešno prijavljen na razpis LAS Barje z zaledjem in za njegovo izvedbo pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Iz Železniškega muzeja Slovenskih železnic je z izrednim prevozom prisopihala parna lokomotiva serije 62, nato pa so jo temeljito obnovili, saj služi kot razstavni eksponat. V okviru projekta ‘Železniška postaja’ obiskovalci podoživljajo čas železnice na Vrhniki. V prenovljeni postaji bo namreč zaživel predstavitveni prostor, opremljen z multimedijo in muzealijami.

Lokomotiva

Tudi Projekt »Rokodelski dom – ustvarjalno stičišče Vrhnika« je bil uspešno prijavljen na razpis LAS Barje z zaledjem in za njegovo izvedbo smo pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skozi celotno leto so potekala različna vzdrževalna gradbeno-obrtniška dela in objekt bo v letu 2024 predan namenu. V njem bodo prostor za delovanje dobila društva in neprofitne organizacije, ki bodo lahko koristila pisarniške ali skupne prostore za svoje delovanje.

Trajnostna mobilnost, zeleni prehod in ozelenitve

Občina Vrhnika je uspešno zaključila projekt idejne zasnove vaškega trga v Podlipi. Vaški trg je zasnovan v središču vasi Podlipa v Občini Vrhnika, tik pod gričem z župnijsko cerkvijo sv. Brikcija in pokopališčem. Ob tlakovani površini trga bosta daljša klop in pitnik, ki skupaj s krožno klopjo ob lipi ustvarjajo prijetno okolje za druženje in posedanje. Izvedba vaškega trga je predvidena v tem letu.

Občina je izvedla javno predstavitev in obravnavo izhodišč za pripravo Odloka o urejenosti naselij in krajine za področje oglaševanja in označevanja, saj je na območju mestnega središča Vrhnike zaznan večji obseg oglasnih objektov, kot so panoji, plakati, table in drugi napisi na fasadah in strehah objektov, ki negativno vplivajo na izgled in podobo mesta in vplivajo na kulturno dediščino. Namen je določitev prostorskih izvedbenih pogojev glede umeščanja, velikosti in oblikovanja posegov v prostor, da se ti izvajajo in vzdržujejo z namenom ustvarjanja, ohranjanja in krepitve kakovostne prepoznave značilnosti prostora in njegove identitete. Za namen izdelave odloka je bil izdelan Elaborat označevanja in oglaševanja mestnega središča Vrhnike.

Občinski svet Občine Vrhnika je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (SD OPN 4), ki bo izpolnjeval cilje iz nove Strategije trajnostnega razvoja občine Vrhnika 2030 v smeri umirjanja razvoja na področju stanovanjske gradnje.

Občina je izvedla prenovo avtobusnih postajališč, ki so nova, lepa, moderna in digitalizirana postajališča v središču občine. Zavzemamo se, da bodo do leta 2026 vse avtobusne postaje na Vrhniki moderne in prijazne občanom.

Avtobusno postajališče

Na Zavodu Ivana Cankarja je vzpostavljen sistem za izposojo koles t. i. Biciklanc. Tako se je Vrhnika pridružila številnim slovenskim občinam z lastnim sistemom za avtomatizirano izposojo koles (Bike Sharing). Sistem je del prizadevanj občine k promociji trajnostne mobilnosti in vzpodbujanju k aktivnem gibanju, s katerim želi omogočiti alternativne načine premikanja po občini in raziskovanja Vrhnike. V letu 2022 smo postavili 4 postaje, 2023 pa se je sistem še razširil. Občanom ter obiskovalcem je na voljo 8 postaj in 38 koles, načrtujemo tudi širitev.

Biciklanc

Zeleni prehod smo naredili tudi na področju prireditev. Izjemno priljubljena in butična prireditev Festival kave Vrhnika je prejela naziv Zero waste. Društvo Ekologi brez meja, nacionalna Zero waste organizacija za Slovenijo, je po uspešno doseženih pogojih potrdila, da je organizator Zavod Ivana Cankarja Vrhnika ločeno zbral več kot 90 % odpadkov, uvedel ukrepe za zmanjševanje nastajanja odpadkov in opravil usposabljanje.

Medgeneracijsko povezovanje

Svoja vrata je v letu 2023 odprla nova domska enota Doma upokojencev Vrhnika na Stari Vrhniki. Nov objekt ima prostor za 28 postelj. Na mestu nove enote je nekoč stal na pol podrt vojaški objekt, ki ga je obrambno ministrstvo z zemljiščem preneslo v last Doma. Tako je nekdanje zemljišče pridobilo nov pomen in projekt, ki je bil skupaj vreden 2,7 milijona evrov, ki ga je v celoti financirala država.

Za konec leta smo se prepustili slavnostnemu dogodku ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter novoletnem vzdušju. Ob dnevu samostojnosti so vsi zbrani na prizorišču pozdravili pohodnike 25. spominskega pohoda po poteh Cankarjeve matere. Na pohod so se odpravili od Vrzdenca preko Žažarja, Ligojne do sv. Trojice in Cankarjeve hiše na Vrhniki, ter tako oživljali pot po kateri je pred več kot sto leti hodila Neža Pivk, mati Ivana Cankarja. Pri pohodu sodelujeta občini Vrhnika in Horjul, krajevne skupnosti, društva, organizacije in posamezniki. Da se o pohodu širi dobra vest, priča število udeležencev, saj se je prvega pohoda udeležilo osem pohodnikov, v vseh naslednjih letih pa se jih zbere več kot 250. Tako tudi  vsako leto predstavniki pohoda odnesejo ikebano na grob Cankarjeve matere.

Prireditve in dogodki v občini

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika je v letu 2023 ponovno skrbel za dogajanje na Vrhniki. Leto smo začeli s Pustovanjem, nadaljevali s podeljevanjem certifikata Odlično je, vrhniško je!, nato vstopili v pomlad s Cankarjevimi dnevi, pričakali poletje z Argonavtskim festivalom in Dirko po Sloveniji, nadaljevali s Poletjem na Vrhniki Festivalom kave ter Festivalom Vrhnika, leto pa zaključili z Veselim decembrom in kulturnim programom Povsod je luč. Vmes se je zgodil še marsikateri kulturni, športni in zabavni dogodek. Čez leto je bilo izjemno pestro tudi v Cankarjevem domu, kjer se je odvilo veliko število dogodkov.

Vrhnika je v drugem vikendu junija 2023 praznovala že 30 let Argonavtskega festivala, ki je od samega začetka zvest osnovnemu vodilu ‘za vsakogar se nekaj najde’. Festival je tako postregel z zabavo, smehom, glasbo, kulinariko in športom. Večdnevni Argonavtski festival je proslavil bogato zgodovino našega kraja in privabil množico ljudi od vsepovsod. Obiskovalci so uživali v otvoritvenem spektaklu, Dionizovem petku, koncertih tradicionalne Noči na Vrhniki ter številnih dogodkih največjega festivala na Vrhniki in njeni okolici.

Vrhnika je gostila start 5. etape najodmevnejšega kolesarskega dogodka v Sloveniji. Mednarodna Dirka po Sloveniji je že vrsto let največji kolesarski dogodek in ponosni smo, da smo lahko na vrhniških ulicah spremljali odlične kolesarje. Na neposrednem prenosu na Eurosportu je naš kraj spremljalo nekaj milijonov gledalcev.

Lani maja ni praznovala samo občina, ampak je častitljivi jubilej obeležil tudi Naš časopis, ki je prvič izšel 6. maja 1973. Začetni delovni naslov »Naš časopis« se je ohranil do današnjih dni, ljudje pa so ga sprejeli za svojega. V pol stoletju je izšlo 515 številk, ki bi, če bi jih zložili drugo zraven druge, segali od Vrhnike do Ljubljane. Kljub splošnemu trendu upadanja bralne kulture se obseg Našega časopisa vseskozi širi. To priča, da je za informiranje lokalne skupnosti pomemben in da je življenje v naših občinah razgibano in pestro.

Načrti v letu 2024

Na prioritetnem seznamu investicij za leto 2024, so dokončanje ureditve tankovske ceste od odcepa za Hamex do gasilskega doma PGD Stara Vrhnika. Dokončanje rekonstrukcije državne ceste Vrhnika – Horjul. Gradnja fekalne kanalizacije od Sinje Gorice proti in skozi Blatno Brezovico, skupaj z rekonstrukcijo ceste in vodovoda. Sofinanciranje postavitev MKČN na vseh območjih občine Vrhnika, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije. Vodovodna postaja v Mali Ligojni. Ureditev mestnega jedra ter vaškega jedra v Podlipi. Izgradnja Severne obvozne ceste na območju nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki. Pridobiti zunanjega partnerja za ureditev degradiranega območja opuščenih glinokopov nekdanje Kotnikove opekarne v Verdu in ga preurediti v turistično-rekreacijski center ter s tem okrepiti turistično ponudbo in razpoznavnost Vrhnike. Pomembni so tudi sonaravni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki jih načrtujemo. Nadaljevati z obnovo športnega parka in objaviti razpis za gradnjo nove športne dvorane, ki je potrebna, da lahko začnemo s projektiranjem mestnega bazena. Projektov imamo še veliko in verjamemo, da jih bomo uspeli uresničiti.