Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Javna predstavitev in javna obravnava

Izhodišč za pripravo Odloka o urejenosti naselij in krajine za področje oglaševanja in označevanja

Na območju mestnega središča Vrhnike je zaznan večji obseg oglasnih objektov, kot so panoji, plakati, table in drugi napisi na fasadah in strehah objektov, ki negativno vplivajo na izgled in podobo mesta in vplivajo na kulturno dediščino. Z namenom ureditve omenjene problematike je Občina Vrhnika je pristopila k pripravi Odloka urejenosti naselij in krajine za področje oglaševanja in označevanja mestnega središča Vrhnike (v nadaljevanju: OUNK).

Namen OUNK bo določitev prostorskih izvedbenih pogojev glede umeščanja, velikosti in oblikovanja posegov v prostor, da se ti izvajajo in vzdržujejo z namenom ustvarjanja, ohranjanja in krepitve kakovostne prepoznave značilnosti prostora in njegove identitete.

Prostorsko izvedbeni pogoji se določijo za objekte in premične elemente za obveščanje in oglaševanje (označevalne in obveščevalne table, table in izveski na fasadah, A table, izložbe ipd.) vključno z obveščanjem in oglaševanjem na tendah in senčnikih.

Poleg tega se z OUNK določi tudi obveznost priglasitve posega v prostor ter kazenske in prekrškovne določbe.

Predmetno območje OUNK za oglaševanje in označevanje mestnega središča Vrhnike obsega območje mestnega jedra Vrhnike ob Tržaški cesti (do opuščenega objekta »Blagajane«) ter deloma ob Ljubljanski cesti na SZ delu, območje Stare ceste, Ceste 6. maja ter povezovalnih ulic med Tržaško cesto in Staro cesto, Voljčevo cesto in del Gradišča.

Za namen izdelave OUNK je bil že izdelan Elaborat označevanja in oglaševanja mestnega središča Vrhnike (Vrhnika – oglaševanje in označevanje mesta, izdelal Delavnica, d. o. o.), ki je objavljen na spletni strani občine Vrhnika, https://vrhnika.si/odlok-o-urejenosti-naselij-in-krajine-obcine-vrhnika-za-podrocje-oglasevanja-in-oznacevanja-mestnega-sredisca-vrhnike/.

Na objavljeno gradivo bo mogoče v času, od 4. 12. 2023 do 8. 1. 2024,  podati predloge in pripombe v pisni obliki, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, na elektronski naslov obcina.vrhnika@vrhnika.si ali v sprejemni pisarni Občine Vrhnika.

Javna obravnava gradiva bo v Cankarjevem domu, 13. decembra, ob 17.00.

Prikaz umestitve oziroma ureditve