Kontaktna številka Kontaktni email

Občinski svet

Predstavitev

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in pristojnosti občine. Šteje 24 članov. Člani občinskega sveta se volijo na štiri leta in opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Občinski svet dela in odloča na rednih, izrednih in dopisnih sejah.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke, poslovnik občinskega sveta in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane,
 • sprejema programe razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • sprejema letni načrt ravnanja z nepremičnim in letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine,
 • ugotavlja izpolnjevanje pogojev za vzpostavitev in ukinitev statusa grajenega javnega dobra,
 • sprejme načrt razvojnih programov,
 • na predlog župana sprejema odlok o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • odloča o zadevah iz državne pristojnosti, prenesenih na občino, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane in predsednike komisij in odborov občinskega sveta,
 • imenuje častne občane, podeljuje nagrade in priznanja v skladu z odlokom,
 • določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • daje soglasje k imenovanju direktorjev, ravnateljev ali drugih vodilnih oseb javnih zavodov, v kolikor ni drugače določeno z odlokom, ki ureja delovanje javnega zavoda,
 • imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja, v kolikor drug predpis ne določa drugače,
 • imenuje in razrešuje delovna telesa občinskega sveta in druga delovna telesa, ustanovljena na podlagi zakona, ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • če je to potrebno, sprejme letni načrt na področju športa, kulture, socialnega varstva, mladinske in druge dejavnosti,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požarom,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

Občinski svetniki in svetnice

Ime in priimek Grega Kukec Občinski svetnik - Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
Bernarda Kropf Bernarda Kropf Podžupanja - Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
Ime in priimek Mag. Viktor Sladič Občinski svetnik - Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
Ime in priimek Nataša Rijavec Občinska svetnica - Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
Ime in priimek Janez Pivk Občinski svetnik - Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
Ime in priimek Edin Behrić Občinski svetnik - Povezujemo Vrhniko
Ime in priimek Nataša Grom Občinska svetnica - Povezujemo Vrhniko
Ime in priimek Borut Fefer Občinski svetnik - Povezujemo Vrhniko
Janko Skodlar Janko Skodlar Občinski svetnik - Povezujemo Vrhniko
Ime in priimek Ema Goričan Občinska svetnica - Povezujemo Vrhniko
Ime in priimek Andrej Podbregar Občinski svetnik - SDS
Ime in priimek Petra Černetič Občinska svetnica - SDS
Jožef Malovrh Jožef Malovrh Podžupan - SDS
Ime in priimek Marjan Japelj Občinski svetnik - SDS
Ime in priimek Zdravko Železnik Občinski svetnik - SDS
Ime in priimek Alojz Kos Občinski svetnik - SD
Ime in priimek Janez Kikelj Občinski svetnik - SD
Jošt Cankar Jošt Cankar Občinski svetnik - NSi
Ime in priimek Boštjan Erčulj Občinski svetnik - Lista za lajf
Ime in priimek Vid Drašček Občinski svetnik - DESUS
Ime in priimek Doman Blagojević Občinski svetnik - Zeleni Slovenije
Ime in priimek Pavel Oblak Občinski svetnik - SLS
Ime in priimek David Kastelic Občinski svetnik - Levica
Valerija Mojca Frank Valerija Mojca Frank Občinska svetnica - SMC