Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Oddelek za družbene dejavnosti zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj predšolske vzgoje, šolstva, socialnega varstva, zdravstva, kulture, športa, dejavnosti mladih, kmetijstva, gospodarstva s turizmom ter upravlja z občinskimi stanovanji in poslovnimi prostori. Za navedena področja opravlja upravne, organizacijske, strokovne, investicijske in razvojne naloge ter skrbi za delovanje javnih zavodov in društev.

 

Kontakt oddelka:

Telefon sprejemne pisarne: 01/755 54 10

e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si

Delovno področje Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo:

a) področje družbenih dejavnosti:

 • izvajanje upravnih, strokovnih in drugih nalog v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih in drugih služb ter zavodov s področja predšolskega varstva, osnovnega šolstva, kulture, športa, zdravstva in socialnega skrbstva;
 • pripravljanje razvojnih usmeritve in razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti;
 • skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
 • izvajanje nalog, ki se nanašajo na delo z mladimi, štipendiranje, izobraževanje odraslih, zaposlovanje, zdravstveno zavarovanje, pripravlja in izvaja programe javnih del;
 • skrbi za promocijo ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine;
 • opravljanje drugih strokovnih in upravnih nalog, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti;

b) področje stanovanjskih zadev:

 • upravljanje in vzdrževanje poslovnih stavb, poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb v lasti občine;
 • vodenje evidence najemnih pogodb za poslovne stavbe in prostore ter stanovanja;
 • vodenje registra stanovanj;
 • vodenje registra pogodb o upravljanju večstanovanjskih hiš in skupnih funkcionalnih zemljišč ter upravnikov;
 • administrativno-strokovna opravila za svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Občini Vrhnika;
 • izdajanje soglasij za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju, odločb o ugotovitvi, da šteje stavba oziroma prostor za poslovno in odločb o znižanju neprofitne najemnine;
 • izvajanje in vodenje razpisov za oddajanje poslovnih stavb in prostorov ter stanovanj v najem s poudarkom na dodeljevanju socialnih stanovanj v najem;
 • spremljanje povprečne višine najemnin po kategorijah, vrstah in lokaciji stanovanj;
 • pripravlja strategije občine na področju zagotavljanja socialnih stanovanj.

c) področje gospodarstva:

 • pripravljanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva;
 • spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini;
 • skrbi za spodbujanje razvoja kmetijstva in turizma ter dopolnilnih dejavnosti;
 • nudenje pomoči nosilcem razvoja kmetijstva in turizma;
 • sodelovanje pri promociji turistične danosti občine;
 • organiziranje, sodelovanje in nudenje pomoči pri organizaciji turističnih prireditev;
 • izdajanje odločb o dovolitvi izvajanja avto-taksi prevozov, o obratovalnem času gostinskih lokalov, o opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, mnenja o dovolitvi razširitve ponudbe turistične kmetije ter soglasja za prodajo blaga
 • potrjevanje tržnega reda tržnic;
 • opravljanje drugih strokovnih in upravnih nalog, ki sodijo v to področje.

d) področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in civilne obrambe:

 • izvajanje strokovnih in tehničnih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (področje civilne zaščite, reševanja, požarne varnosti) in civilne obrambe;
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje;

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Ime in priimek mag. Matej Černetič Vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Ime in priimek Erika Červek Višja svetovalka za družbene dejavnosti na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Ime in priimek Sabina Ahčan Višja svetovalka za družbene zadeve na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo