Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Oddelek za finance

Oddelek za finance skrbi za pripravo in izvrševanje proračuna, zaključnega računa in za sestavljanje ter vodenje premoženjske bilance občine in krajevnih skupnosti.
Oddelek izvaja finančno materialna, računovodska in knjigovodska opravila v procesu poslovanja občine in izvaja obračune plač ter ostalih nadomestil fizičnim osebam, skrbi za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, izvaja postopke prisilne izterjave ter spremlja in analizira prihodke občinskega proračuna. Oddelek upravlja z likvidnostnimi sredstvi občinskega proračuna in enotnega zakladniškega računa občine ter zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ.

 

Kontakt oddelka:

Telefon sprejemne pisarne: 01/755 54 10

e-pošta: finance.obcina@vrhnika.si

Tržaška 1, 1. nadstropje

Delovno področje Oddelka za finance:

 • pripravljanje proračuna in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
 • pripravljanje finančnih poročil in zaključnega računa proračuna;
 • zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
 • opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun
 • spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in dajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
 • spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravljanje strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
 • pripravljanje premoženjske bilance občine;
 • vodenje postopkov prisilne izterjave;
 • skrb za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev;
 • upravljanje z likvidnostnimi sredstvi na enotnem zakladniškem računu občine;
 • pripravljanje podlag za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodenje vseh potrebnih evidenc;
 • opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje.

Oddelek za finance

Ime in priimek Maja Kogovšek, dipl. ekon. Vodja oddelka za finance
Ime in priimek Alenka Džafič Finančnik VII/2 - II na oddelku za finance
Ime in priimek Ksenija Božnar računovodja VII/2 (III)
Ime in priimek Marta Lenarčič Računovodja VI na oddelku za finance
Ime in priimek Tončka Per Knjigovodja V na oddelku za finance
Ime in priimek Andraž Seljak Knjigovodja V na oddelku za finance