Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Oddelek za okolje in komunalo

Delovni področji Oddelka za okolje in komunalo sta področji komunalnih dejavnosti in varstva okolja. Področje komunalnih dejavnosti obsega izvajanje strokovnih nalog s področja gospodarskih javnih služb in gospodarske javne infrastrukture, upravljanja z nepremičnim premoženjem in izračunavanje komunalnega prispevka. Področje varstva okolja obsega izvajanje strokovnih nalog s tega področja.

 

Kontakt oddelka: 

Telefon sprejemne pisarne: 01/755 54 10

e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

Delovno področje Oddelka za okolje in komunalo:

A) področje varstva okolja:

 • pripravljanje programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine;
 • pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo;
 • opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
 • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področjee

 

B) na področju komunalnih dejavnosti:

 • pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
 • izdelovanje programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem;
 • gradnja vodovoda, občinskih cest drugega ranga, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kanalizacije in drugega infrastrukturnega omrežja;
 • pripravljanje projektov in investicijskih programov in opravljanje nadzora nad investicijami;
 • skrb za opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe investitorjev;
 • pripravljanje investicijskih programov za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo;
 • vodenje evidenc o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih;
 • vodenje katastra komunalnih naprav;
 • izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka;
 • vodenje banke cestnih podatkov;
 • spremljanje in dopolnjevanje kategorizacije občinskih cest;
 • vodenje postopkov v zvezi z vzpostavitvijo, ukinitvijo in statusom grajenega javnega dobra ter vpisom le-tega v zemljiško knjigo;
  • pripravljanje strokovnih podlag za razlastitev;
  • skrb za varnost cestnega prometa;
  • izvajanje strokovnih opravil v zvezi z javnimi naročili.
  • predlaganje vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo za nezazidana stavbna zemljišča;
  • pripravljanje strokovnih podlag za prodajo, menjavo in oddajanje stavbnih zemljišč;
  • pridobivanje, prodajanje, menjavanje in oddajanje zemljišč za gradnjo;
  • opravljanje drugih nalog na tem področju.
 • opravljanje drugih nalog na tem področju.

Oddelek za okolje in komunalo

Ime in priimek Janez Jelovšek, dipl. inž. grad. Vodja Oddelka za okolje in komunalo
Ime in priimek Milica Koren Višja svetovalka za investicije na oddelku za okolje in komunalo
Ime in priimek Simona Simonič Višja svetovalka za pravne zadeve na oddelku za okolje in komunalo
Ime in priimek Nataša Čož Višja svetovalka za upravne zadeve na oddelku za okolje in komunalo
Ime in priimek Marija Ana Jakše Višja svetovalka za investicije in komunalo na oddelku za okolje in komunalo
Ime in priimek Anja Šegula Višja svetovalka za pravne zadeve na oddelku za okolje in komunalo
Ime in priimek mag. Katarina Vrhovec Višja svetovalka za okolje in komunalo
Ime in priimek Ana Janša Jurjevič Svetovalka za gradbene zadeve