Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Področje zaščite, reševanja in pomoči

Sistem zaščite in reševanja je organiziran predvsem za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Toda težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Naloge in pristojnosti občine so predvsem naslednje:

 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini;
 • spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko-komunikacijskim sistemom;
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
 • organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
 • določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
 • zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
 • zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
 • določanje organizacij s posebnim pomenom za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči.

 

Pri upravljanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini sodelujejo župan, občinski svet, organi občine in organi gospodarskih družb, zavodov oziroma drugih organizacij.

Sistem za zaščito, reševanje in pomoč v občini Vrhnika temelji na prostovoljstvu in medsebojnem sodelovanju poklicnih ter prostovoljnih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Vrhnika so:

 • Javna gasilska služba;
 • Enote in službe Civilne zaščite (CZ);
 • Enote, službe in drugi operativni sestavi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij.

Operativno strokovno vodenje sistema zaščite, reševanja in pomoči je v pristojnosti poveljnika Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa v pristojnosti namestnika poveljnika, s člani štaba Civilne zaščite, vodij intervencij ter vodij reševalnih enot in služb. V sistem so vključena prostovoljna društva, podjetja in zavodi, ki okviru svoje dejavnosti lahko ukrepajo v primeru naravnih in drugih nesreč.

Sistem zaščite, reševanja in pomoči se aktivira, ko redne službe (gasilska služba, nujna medicinska pomoč, policija in druge službe) potrebujejo okrepitev pri obvladovanju nastale naravne ali druge nesreče.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so poleg lokalnih skupnosti in države dolžni organizirati tudi javni zavodi ter določene gospodarske družbe.

OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE VRHNIKA

 • Peter RODIČ, poveljnik;
 • Nataša Čož, namestnica poveljnika;
 • Špela ROT, članica za prvo pomoč in zdravstvo;
 • Benjamin SVENŠEK, član za požarno varnost;
 • Bruno GOVEKAR, za požarno varnost.
 • Vinko KERŠMANC, član za požarno varnost in podporo;
 • Vojko JERINA, član za podporo in nevarne snovi;
 • Jože TURK, član za reševanje iz ruševin in poplav
 • Gašper TOMINC, član za stike z javnostmi.

Kontaktni podatki štaba CZ:

Občina Vrhnika

Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

Tel.: 01 755 54 44

E-pošta: cz.obcina@vrhnika.si

Facebook: Civilna zaščita Vrhnika

 

JAVNA GASLSKA SLUŽBA

Gasilstvo je najbolj množična prostovoljna sila v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Organizirano je kot obvezna javna lokalna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država.

Občina Vrhnika zagotavlja lokalno javno gasilko službo z 11 prostovoljnimi gasilskimi društvi (PGD-ji). Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini je ustanovljeno občinsko gasilsko poveljstvo Vrhnika, ki ga sestavljajo poveljniki prostovoljnih operativnih gasilskih enot in njihovi namestniki, občinski gasilski poveljnik in namestnik poveljnika, pomočniki poveljnika in poveljnik GZ Vrhnika. Gasilske enote Občine Vrhnika so vključene v Gasilsko zvezo Vrhnika, ki vodi delovanje javne gasilske službe.

 • PGD Vrhnika – območje KS Vrhnika Center, KS Vrhnika Breg in KS Vrhnika Vas;
 • PGD Verd – območje KS Verd;
 • PGD Stara Vrhnika – območje KS Stara Vrhnika;
 • PGD Ligojna – območje KS Ligojna;
 • PGD Podlipa-Smrečje – območje KS Podlipa – Smrečje;
 • PGD Zaplana – območje KS Zaplana;
 • PGD Bevke – območje KS Bevke;
 • PGD Blatna Brezovica – območje KS Blatna Brezovica;
 • PGD Sinja Gorica – območje KS Sinja Gorica;
 • PGD Drenov Grič-Lesno Brdo – območje KS Drenov Grič-Lesno Brdo;
 • PGD Padež, Pokojišče, Zavrh – območje KS Padež, Pokojišče, Zavrh.

 

Osrednjo enoto PGD Vrhnika kadrovsko in z gasilsko reševalno opremo dopolnjujejo PGD Verd in PGD Stara Vrhnika.

Prostovoljna gasilska društva opravljajo operativne naloge gasilstva v skladu z veljavno zakonodajo s področja gasilstva, področnimi predpisi Občine Vrhnika ter medobčinskimi dogovori o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in z odločitvijo župana tudi na širšem območju, če lahko zagotavljajo ustrezno intervencijsko pripravljenost na področju, ki ga pokrivajo.

PGD-ji opravljajo tudi dodatne naloge v skladu z njihovo usposobljenostjo in opremljenostjo:

 • PGD Stara Vrhnika opravlja naloge tehničnega reševanja in reševanja v cestnem prometu v celotni GZ Vrhnika kot Gasilska enota širšega pomena (GEŠP) ter naloge reševanja na vodi in iz vode na območju občine Vrhnika;
 • PGD Vrhnika opravlja naloge reševanja iz višin in globin;
 • PGD Verd opravlja naloge kemijske dekontaminacije ter posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo;
 • PGD Ligojna in Sinja Gorica opravljata naloge logistične pomoči in pomoči pri organizaciji mesta zdravstvene oskrbe pri množičnih nesrečah.

 

Vsi PGD-ji v skladu z zakonodajo opravljajo nalogo prve pomoči.

V Gasilsko zvezo Vrhniko so vključena tudi prostovoljna gasilska društva iz občine Borovnica in občine Log – Dragomer.

Kontaktni podatki:

Gasilska zveza Vrhnika

Tržaška cesta 11

1360 Vrhnika

Tel.: 01 750 40 80 (poletni čas uradnih ur: sreda, od 19. ure do 20. ure, zimski čas uradnih ur: sreda, od 18. ure do 19. ure)

E-pošta: gzvrhnika@gmail.com

 

SODELOVANJE

V kolikor želite sodelovati v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v občini Vrhnika ter tako pomagati ljudem, ki se znajdejo v stiski, nas kontaktirajte. Iz izkušen vemo, da z učinkovito preventivo lahko pogosto preprečimo nastanek nesreč, s skupnimi močni pa pripomoremo k hitri in učinkoviti odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti