Kontaktna številka Kontaktni email

Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekti sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj:

1. Arheološke točke na Vrhniki – Po sledeh preteklosti

Kratek opis projekta
Z informativnimi tablami označiti lokacije pomembnih arheoloških najdišč– vsebina v slovenskem in angleškem jeziku) in s tem seznaniti lokalno prebivalstvo in ostale obiskovalce Vrhnike o pomembni arheološki in zgodovinski dediščini Vrhnike. Oblikovan bo tudi nov turistični produkt.

Namen projekta:

S projektom želimo prebivalce spodbuditi k spoznavanju dediščine, odkrivanju zanimivosti posameznega zgodovinskega obdobja in jim prikazati poselitev območja v najbolj reprezentativnih fazah. Lokalne prebivalce in ostale obiskovalce bomo osveščali o pomenu okolja in prostora v katerem se nahajajo. S poznavanjem in razumevanjem nastanka, vzrokov nastanka in razvoja domačega kraja bomo prispevali k cenjenju lokalne kulturne dediščine. Obiskovalce želimo tudi spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Posamezne arheološke točke bodo lahko spoznavali samostojno (s pomočjo brošure ) ali v okviru vodenega ogleda, in sicer peš ali s kolesom. Imeli bodo tudi možnost izposoje električnega kolesa (v TIC Vrhnika).

Trajanje projekta: 1.10.2020 – 30.11.2021

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 57.931,08 EUR, od tega je 40.681,30 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
-izvesti vsaj en nov produkt/storitev
-vključiti vsaj 7 udeležencev ranljivih skupin v izvajanje operacije
-izvesti vsaj 1 prireditev/dogodek
-izvesti vsaj 1 produkt, kjer je predmet aktivnosti namenjen varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine

Rezultati:
-vsaj 6 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
-operacija bo vplivala na vsaj 513 prebivalcev
-vsaj eno podprta operacija
-vsaj ena zaključena operacija

Nosilec projekta: Občina Vrhnika
Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, ZRC-SAZU, Zavod RS za varstvo narave, OŠ Ivan Cankar

 

2. Šport za vse generacije

Kratek opis projekta
Zaradi pomanjkanja športne infrastrukture in prostora za druženje prebivalcev bo v neposredni bližini dveh spalnih naselij (Vrtnarija, Zlatica) zgrajen kolesarski park (pumptrack), postavljen fitnes na prostem (ki bo prilagojen invalidom) ter urejena okolica (ozelenitev in postavitev urbane opreme: koši za smeti, pitniki, stojala za kolesa, klopce).

Namen projekta:

Urediti prostor za športno aktivnost in druženje ter prebivalce spodbuditi h kakovostnemu preživljanju prostega časa zunaj na prostem. Z operacijo bodo krepili socialni kapital območja, socialno integracijo med prebivalci, omogočili razvoj novih športnih programov, prispevali k športnem delovanju in skrbi za zdravje in telesno pripravljenost, socializaciji in socialnem razvoju prebivalcev. Operacija bo prispevala k izboljšanju rekreativne ponudbe Vrhnike kot turistične destinacije ter omogočila rekreacijo prebivalcem občine in turistom.

Trajanje projekta:

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 144.824,83 EUR, od tega je 90.446,43 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
– postaviti novo športno infrastrukturo (kolesarski park in zunanji fitnes)

– urediti (ozeleniti) okolico in postaviti urbano opremo (stojala za kolesa, pitniki, klopce, koši za smeti)

– vpliv operacije na vsaj 7300 prebivalcev

– vzpostaviti novo partnerstvo

Rezultati:
-nova športna infrastruktura (kolesarski park in zunanji fitnes)

-urejena okolica

-zaključena operacija

Nosilec projekta: Občina Vrhnika
Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, Zdravstveni dom Vrhnika, Društvo invalidov Vrhnika.