Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekti sofinancirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj:

1. Barjansko kolesarsko omrežje: Občina Vrhnika – 1. faza

Kratek opis projekta:

Odsek, ki je predmet operacije, se začne pri obstoječem P+R parkirišču, ob regionalni cesti R2-409/0300 Brezovica – Vrhnika, ob kateri poteka obstoječa daljinska kolesarska povezava D1 (Ljubljana – Postojna). Trasa se vključi na R2-409/0300 Brezovica – Vrhnika skozi krožišče, ki ga zapusti v smeri proti središču Vrhnike, kjer je  v dolžini 320 m obstoječa kolesarska pot. V križišču zavije trasa desno na zbirno mestno cesto št. 466071 Kolodvorska. Po slednji poteka trasa v dolžini 600 m do Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika in nato do križišča z regionalno cesto R2-407/1145 Horjul – Vrhnika. Nadalje poteka trasa po tej cesti, smer sever, proti Horjulu. Od poslovno-obrtne cone, po približno 1.370 m, preči trasa s premostitvijo vodotok Lahovka.

V letu 2020 je bila izvedena rekonstrukcija premostitvenih objektov-dveh mostov. Kolesarska povezava je predvidena po novih projektiranih brveh za kolesarje neposredno ob premostitvenih objektih. Na območju obstoječih cevnih prepustov pa se le ti-podaljšajo. 200 m za prečkanjem Podlipščice trasa vstopi v naselje Velika Ligojna. Tukaj se konča odsek, ki je predmet operacije na območju Občine Vrhnika.

Namen projekta:

Namen ureditve te kolesarske povezave je spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na obremenjenih prometnih odsekih.

Z operacijo bo dosežena zveznost povezave na območju Občine Vrhnika, saj bo s povezavo omogočena povezanost naselja Velika Ligojna s centralnim delom občine.

Neposredni cilji projekta so:

 • vzpostavitev kolesarske povezave v dolžini 3,00 km, od tega:
  • rekonstrukcija kolesarske povezave: 0,23 km,
  • novogradnja kolesarke povezave: 2,77 km,
 • vzpostavitev površin za pešce v dolžini 1,12 km, od tega:
  • rekonstrukcija hodnika za pešce: 0,36 km,
  • novogradnja hodnika za pešce: 0,77 km.

Posredni cilji projekta so:

 • vzpostaviti del Barjanskega kolesarskega omrežja ter varno, neposredno, udobno, neprekinjeno in atraktivno povezavo,
 • izboljšanje prometne varnosti za kolesarje in ostale udeležence v prometu;
 • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje (manj izpušnih plinov in hrupa);
 • spodbujanje kolesarjenja in pešačenja – trajnostna mobilnost: izvedba investicije omogoča
 • vsakodnevno varno uporabo kolesa in hoje, s čimer spodbujamo prebivalstvo k trajnostni mobilnosti;
 • boljša povezanost urbanih kolesarskih poti z ostalimi kolesarskimi potmi v Sloveniji;
 • povezava obstoječe in nove kolesarske infrastrukture v Sloveniji z mednarodnim kolesarskim omrežjem;
 • doseganje operativnih ciljev zastavljenih v okviru CPS.

Grafični pregled projekta:

Slika 1: Potek trase na območju, ki bo financirana v okviru operacije

Višina sofinanciranja:

ESSR – EU :   1.280.000,00 EUR

ESSR – SLO :    320.000,00 EUR

Z deli na kolesarski povezavi se bo predvidoma zaključilo 31.12.2023. Napredek gradnje lahko sledite preko fb objav.

 

2. Arheološke točke na Vrhniki – Po sledeh preteklosti

Kratek opis projekta
Z informativnimi tablami označiti lokacije pomembnih arheoloških najdišč– vsebina v slovenskem in angleškem jeziku) in s tem seznaniti lokalno prebivalstvo in ostale obiskovalce Vrhnike o pomembni arheološki in zgodovinski dediščini Vrhnike. Oblikovan bo tudi nov turistični produkt.

Namen projekta:

S projektom želimo prebivalce spodbuditi k spoznavanju dediščine, odkrivanju zanimivosti posameznega zgodovinskega obdobja in jim prikazati poselitev območja v najbolj reprezentativnih fazah. Lokalne prebivalce in ostale obiskovalce bomo osveščali o pomenu okolja in prostora v katerem se nahajajo. S poznavanjem in razumevanjem nastanka, vzrokov nastanka in razvoja domačega kraja bomo prispevali k cenjenju lokalne kulturne dediščine. Obiskovalce želimo tudi spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Posamezne arheološke točke bodo lahko spoznavali samostojno (s pomočjo brošure ) ali v okviru vodenega ogleda, in sicer peš ali s kolesom. Imeli bodo tudi možnost izposoje električnega kolesa (v TIC Vrhnika).

Trajanje projekta: 1.10.2020 – 30.11.2021

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 57.931,08 EUR, od tega je 40.681,30 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
-izvesti vsaj en nov produkt/storitev
-vključiti vsaj 7 udeležencev ranljivih skupin v izvajanje operacije
-izvesti vsaj 1 prireditev/dogodek
-izvesti vsaj 1 produkt, kjer je predmet aktivnosti namenjen varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine

Rezultati:
-vsaj 6 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
-operacija bo vplivala na vsaj 513 prebivalcev
-vsaj eno podprta operacija
-vsaj ena zaključena operacija

Nosilec projekta: Občina Vrhnika
Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, ZRC-SAZU, Zavod RS za varstvo narave, OŠ Ivan Cankar

 

3. Šport za vse generacije

Kratek opis projekta
Zaradi pomanjkanja športne infrastrukture in prostora za druženje prebivalcev bo v neposredni bližini dveh spalnih naselij (Vrtnarija, Zlatica) zgrajen kolesarski park (pumptrack), postavljen fitnes na prostem (ki bo prilagojen invalidom) ter urejena okolica (ozelenitev in postavitev urbane opreme: koši za smeti, pitniki, stojala za kolesa, klopce).

Namen projekta:

Urediti prostor za športno aktivnost in druženje ter prebivalce spodbuditi h kakovostnemu preživljanju prostega časa zunaj na prostem. Z operacijo bodo krepili socialni kapital območja, socialno integracijo med prebivalci, omogočili razvoj novih športnih programov, prispevali k športnem delovanju in skrbi za zdravje in telesno pripravljenost, socializaciji in socialnem razvoju prebivalcev. Operacija bo prispevala k izboljšanju rekreativne ponudbe Vrhnike kot turistične destinacije ter omogočila rekreacijo prebivalcem občine in turistom.

Trajanje projekta:

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 144.824,83 EUR, od tega je 90.446,43 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji:
– postaviti novo športno infrastrukturo (kolesarski park in zunanji fitnes)

– urediti (ozeleniti) okolico in postaviti urbano opremo (stojala za kolesa, pitniki, klopce, koši za smeti)

– vpliv operacije na vsaj 7300 prebivalcev

– vzpostaviti novo partnerstvo

Rezultati:
-nova športna infrastruktura (kolesarski park in zunanji fitnes)

-urejena okolica

-zaključena operacija

Nosilec projekta: Občina Vrhnika
Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, Zdravstveni dom Vrhnika, Društvo invalidov Vrhnika.

 

4. Zaledje podjetnikom

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Namen operacije:

 • Povečati podjetniško usposobljenost in kompetence udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. mentorstvo,
 • prednostno podpreti nosilce poslovnih idej, ki s svojimi produkti in storitvami ustvarjajo dodano vrednost za družbo in okolje,
 • vključiti male ženske podjetnice in mlade podjetnike.

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 33.870,77 EUR, od tega je 27.024,49 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nosilec projekta:

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Partnerji:

 • Občina Vrhnika,
 • Turistično društvo Blagajana,
 • Dežela zelišč – Margita Vehar s. p.

Program:

Podjetniki so vabljeni na 4 ključne aktivnostih projekta. Aktivnosti so brezplačne.

Podjetniški zajtrki – gre za tematska srečanja, na katerih bomo gostili uspešne podjetnike in strokovnjaka s področja podjetništva (trženje, marketing, oglaševanje, prodaja, pravni nasveti, motivacijska za podjetništvo, javno nastopanje…). Druženja so namenjena tudi mreženju, motiviranju prebivalcev za podjetništvo in vključitev v ostali aktivnosti (podjetniško akademijo in mentoriranje).

Predvideni termini in teme podjetniških zajtrkov:

 DATUMURATEMA PODJETNIŠKEGA ZAJTRKA
četrtek, 23. september 20219:00Razvoj, ključno gonilo napredka in stabilne rasti podjetja?
torek, 05. oktober 20219:00Priložnosti trajnostnega podjetništva in nove tehnologije
četrtek, 14. oktober 20219:00Kako delati dober marketing?
četrtek, 21. oktober 20219:00Kako prodajati spremenjenemu kupcu?
torek, 02. november 20219:00Rast podjetja in zaposlovanje
četrtek, 11. november 20219:00Financiranje in podjetniško podporno okolje

Vsi podjetniški zajtrki bodo potekali na spletni platformi ZOOM.

Prijava na brezplačne zajtrke: https://forms.office.com/r/CQaLfywhfc

Podjetniška akademija – Po izvedenih zajtrkih bo sledila Podjetniška akademija, ki bo sestavljena iz 8 predavanj. V okviru akademije bodo udeleženci razvijali podjetniške kompetence in pridobili, okrepili ter poglabljali svoje podjetniško znanje iz različnih področij. Aktivno bodo razvijali in nadgradili svoje storitve, izdelke in produkte ter intenzivno gradili na lastni blagovni znamki ter jo preizkušali na trgu. K sodelovanju bomo povabili predavatelje, ki prav tako delujejo znotraj socialnega podjetništva in bodo udeležence poučili o etičnem oglaševanju in marketingu, o pravu, razpisih in kontroli porabe EU sredstev, o razvoju zadrug in coworking prostorih ter o vključevanju inovativnih praks, menedžerskega znanja in poslovnih procesov.

Podjetniška akademija je namenjena podjetnicam in podjetnikom ter samostojnim podjetnikom, ki želijo v svojih podjetjih razrešiti konkretne podjetniške izzive.

Projekt je prvenstveno namenjen vzpodbujanju podjetništva v urbanih naseljih LAS (Barje z Zaledjem), prebivalcem v občinah: Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika.

Podjetniški inkubator – mentoriranje – V okviru podjetniškega inkubatorja bodo imeli udeleženci na voljo nabor mentorjev, med katerimi bodo lahko izbirali sami na podlagi področja, na katerem bodo želeli pridobiti še več znanja (npr. finance, kadri, pravna podlaga, marketing…). Podjetniško mentoriranje »ena na ena« (mentor – udeleženec) oz. spremljanje napredka bo potekalo prilagojeno in v obliki rednih srečanj z mentorjem s področja na sedežu podjetja. Vsakemu udeležencu bo pripadalo 6 srečanj z mentorjem. V inkubatorju dobijo udeleženci znanje, svetovanje in podporo pri razvoju in rasti. Razvijali bodo znanje tistega segmenta, pri katerem so najmanj uspešni.

V inkubator bodo lahko vključeni podjetniki in podjetnice s sedežem podjetja v občinah z območja LAS Barje z zaledjem: Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika.

Po zaključenem inkubatorju sledi še zaključna konferenca, kjer bomo predstavili rezultate projekta in napredek udeležencev.

VSE AKTIVNOSTI BODO ZA PODJETNIKE BREZPLAČNE.

 

Cilji:

 • Izvesti vsaj 20 novih dogodkov/izobraževanj,
 • vključiti vsaj 6 udeležencev ranljivih skupin v izvajanje operacije,
 • vključiti vsaj 50 udeležencev v izvajanje operacije (razen ranljivih skupin),
 • izvesti vsaj 20 delavnic/dogodkov/usposabljanj/izobraževanj,
 • vsaj 1 izvedena delavnica/dogodek na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti.

 Rezultati:

 • Vsaj 4 deležniki na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije,
 • operacija bo vplivala na vsaj 5 prebivalcev,
 • vsaj ena podprta operacija.