Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

NUSZ

POJASNILA V ZVEZI Z ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  (NUSZ) V SKLADU Z ZAKONODAJO IN OBČINSKIM ODLOKOM

Pravna podlaga za obveznost plačevanja NUSZ je določena v:

  • Poglavju Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. 33/89, uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 101/13 – odl.US) in
  • do 218. d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl.US) ter
  • Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika (NČ št. 477/2019 z dne 16.12.2019) – (Odlok NUSZ)

(spletna stran Občine Vrhnika, predpisi); povezava (odlok in priloga – karta območij):

http://www.vrhnika.si/datoteke/18822Odlok_o_nadomestilu_za_uporabo_stavbnega_zemljisca_v_Obcini_Vrhnikasca_v_Obcini_Vrhnika.pdf

 

karta območij je dostopna tudi na  »https://gis.iobcina.si«

v legendi (levo) se pod občinsko upravo vključi MODUL »NUSZ«, »komunalna oprema« in »NUSZ območja 2020«

 

NUSZ se odmerja za:

zazidano stavbno zemljišče, ki se plačuje od stanovanjske oz. poslovne površine:

Stanovanjska površina je neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov posameznega dela stavbe ter garaže za osebne avtomobile.

Poslovna površina je neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom ter zunanje spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti.

nezazidano stavbno zemljišče  s površino zemljišča, ki je po izvedbenem prostorskem aktu namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih stavb, če je na njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.

 

Osnova za določitev površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča prestavljajo uradne evidence: register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi pristojna geodetska uprava in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva podatke.

 

Odlok o NUSZ določa merila, ki vplivajo na višino nadomestila:  območja plačevanja NUSZ, ki so določena glede na lokalni pomen, dostopnosti do javnih funkcij in namenske rabe zemljišč, glede na opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture ter glede na lego in namen stavbnega zemljišča.

Pri legi zemljišča je pomembna oddaljenost zemljišča od ožjega mestnega centra oziroma od drugega oskrbnega središča. Pri namembnosti zemljišča pa gre za opredelitev namena po občinskem prostorskem načrtu oz. posamičnih planskih aktih.

 

Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe na območju občine Vrhnika.

Zavezanci, prejšnji ali novi lastniki premoženjskih predmetov, za katere se odmerja nadomestilo, lahko na občino podatke posredujejo v poljubnih oblikah, imajo pa možnost podati spremembe tudi na  obrazcu

Povezava:

http://www.vrhnika.si/datoteke/18246NAPOVED_ALI_SPREMEMBA_PODATKOV_ZA_ODMERO_nadomestila_za_uporabo_stavbnega_zemljisca_%E2%80%93_NUSZa_zemljisca_%E2%80%93_NUSZ.pdf

 

Višina NUSZ se izračuna tako, da se za vsak posamezni premoženjski predmet v skladu z Odlokom o NUSZ glede na območje, število točk in površino, zneski pomnožijo z ustrezno višino vrednosti točke, veljavno na dan 1. januar v letu, za katerega se odmerja NUSZ.

Izračun: površina premoženjskega predmeta x število točk x vrednost točke

Povezava za vrednost točke 2021:

http://www.vrhnika.si/datoteke/19193ugotovitveni_sklep_2021_-_NUSZni_sklep_2021_-_NUSZ.pdf

 

Oprostitev plačevanja NUSZ za primer novogradnje določa 59. člen Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. lir SRS 18/84) in 15. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vrhnika. Zavezanca se za dobo petih let oprosti plačevanja nadomestila na pisno vlogo, če je zavezanec fizična oseba in kupi stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali kupi ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je bil plačan komunalni prispevek. Oprostitev se šteje od dneva prijave prebivališča na naslovu, za katerega se uveljavlja oprostitev.

Potrebno je izpolniti vlogo za 5-letno oprostitev plačila

Povezava do vloge:

http://www.vrhnika.si/datoteke/17483oprnusz17nov.pdf

 

Izpolnjeno vlogo z zahtevanimi prilogami  in plačano takso, lahko zavezanci oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali jo pošljejo po pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali po elektronski pošti na naslov: obcina.vrhnika@vrhnika.si

 

Izdaja odločb o odmeri NUSZ in reševanje pritožb ter nadaljnji postopki je izključno v pristojnosti Finančne uprave RS na podlagi Zakona o davčnem postopku  – ZDavP-2.

Finančna uprava izdaja odločbe po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na 1. januar leta, za katerega se odmerja NUSZ in na podlagi evidence  za odmero NUSZ, ki jo je Finančni upravi v zakonsko predpisanem roku dolžna posredovati občina.

 

Finančna uprava objavi datume odpreme odločb o odmeri NUSZ ter o datumih zapadlosti rokov posameznih obrokov. Zavezanci imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine na spletni strani FURS (plačevanje davkov in drugih dajatev).

 

Pristojnost občine v skladu z zakonodajo in Odlokom o NUSZ je vodenje evidence podatkov o premoženjskih predmetih za  odmero NUSZ, vrednotenje oz. točkovanje ter evidenco  zavezancev (lastnikov oz. uporabnikov)  za plačilo nadomestila.

Na zahtevo Finančne uprave RS Občina podaja tudi mnenja k pritožbam.

Dokumenti