Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Občinski svet

Delovna telesa

Občinski svet ima stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
– Odbor za gospodarstvo, finance in proračun,
– Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine,
– Odbor za ekologijo in infrastrukturo,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Statutarno pravna komisija,
– Občinska volilna komisija.
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

Seznam