Skoči do osrednje vsebine
Kontaktna številka Kontaktni email

Oddelek za prostor

Oddelk za prostor pripravlja prostorske akte in strokovne podlage, ter nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri posegih v prostor. Skrbi za prostorski informacijski sistem občine Vrhnika.

 

Kontakt oddelka:

Telefon sprejemne pisarne: 01/755 54 10

e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

Delovno področje Oddelka za prostor:

 • pripravljanje programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
 • pripravljanje prostorskih aktov občine;
 • urejanje in hranjenje lokacijskih dokumentacij;
 • izdajanje lokacijskih informacij;
 • uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica;
 • vodenje evidenc posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
 • vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze;
 • nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
 • sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra;
 • sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov,
 • izvajanje občinske geodetske službe;
 • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

Oddelek za prostor

Ime in priimek Bernard Kogovšek Vodja oddelka za prostor
Ime in priimek Alenka Lapanja Višja svetovalka – urbanistka na oddelku za prostor
Ime in priimek Andreja Trček Višja svetovalka za prostor
Ime in priimek Tea Gombač Svetovalka - urbanistka